“Ik wil niet alleen antwoorden geven maar evengoed vragen stellen”

Damien Versele werd in de loop van 2007 aangesteld als de nieuwe algemeen directeur van De Sleutel.  Hoe wil hij De Sleutel als netwerk in goede banen leiden, welke prioriteiten wil hij in zijn werk leggen, welke ambitie drijft zijn engagement? Een portret van een gedreven man met een groot hart, voor zijn vak, de muziek en zijn gezin.

Damien Versele is  42 jaar, gehuwd en vader van vier kinderen. Hij studeerde Rechten in Namen en Leuven en is tevens opgeleid om veranderingen op een procesmatige manier te begeleiden, vorm te geven.

‘Ik ben mijn beroepsloopbaan gestart als stagiair in de advocatuur. Het werd me echter al snel duidelijk dat ik echt met mensen wou bezig zijn. Ik zocht dan ook een toekomst in de sociale sector. Na mijn werk als vrijwilliger in het JAC te Gent, kwam ik in 1995 in dienst bij de Broeders van Liefde’.

$$1

Eerst was Damien Versele logistiek directeur bij het Orthopedagogisch Centrum Clara Fey te Brecht, nadien administratief directeur bij het Psychiatrisch Centrum Sint-Amadeus in Mortsel. Damien Versele volgde de voorbije jaren ook enkele postacademische opleidingen.

Sinds 1 september 1998 was Damien Versele als logistiek directeur verantwoordelijk voor de zorgondersteunende processen in De Sleutel.

‘De voorbije jaren mocht ik door omstandigheden meermaals tijdelijk de leiding nemen van één van onze afdelingen. Op die manier kreeg ik nog een beter inzicht in de sterktes en zwaktes van ons netwerk. Zo was ik half jaar afdelingshoofd van ons dagcentrum te Antwerpen, leidde ik bijna 2 jaar het dagcentrum van Gent en was ik enige tijd interim-afdelingshoofd van de Sociale Werkplaats’.

$$2

‘Mijn passies? Deze liggen vooreerst bij mijn gezin,  mijn echtgenote Marie en onze vier kinderen Suzanne, Louise, Odile en Theodore.   Vertelkunst en muziek kleuren mijn leven.  In 1994 richtte ik Van stoel tot stoel op, het huidige steunpunt voor de vertelkunst in Vlaanderen..  Na mijn studies in de Rechten besteedde ik een vijftal jaren aan reizen, musiceren en instrumentenbouw.  Maar toen moest er brood op de plank komen en nu speel ik enkel nog harp in de schaarse vrije tijd’

Onze opdracht

‘De diversiteit van ons aanbod is groot : wij doen aan preventie, crisisopvang, ambulante en residentiële hulpverlening, en activering via de sociale werkplaatsen.  Het  verbindende element is onze opdracht : ‘De Sleutel is een netwerk, deskundig in het voorkomen en behandelen van drugproblemen. Geloof in de meerwaarde van een drugvrij leven is hierbij onze drijfveer. We willen mensen helpen zich zelf optimaal te realiseren en te reïntegreren in de maatschappij.Ons motto is : ‘De Sleutel – mensen kansen groeien’.  Dat kan tellen’.

$$3

‘We willen blijven vechten voor het realiseren van die opdracht, we willen blijven opkomen voor het recht op een leven zonder drugs, we houden niet op te zeggen dat het beter is niet te beginnen dan te stoppen  Mensen zullen wellicht drugs blijven gebruiken zeker nu die aan elke hoek van de straat verkrijgbaar zijn. Dat zijn keuzes die men nu eenmaal maakt. We respecteren dat. Maar moeten we ons tegelijk niet afvragen: hoe vrij is de keuze die mensen maken?’  Hoe vrij is een jongere van 14 jaar om niet te gebruiken in een omgeving waarin cannabis ‘cool’ is en als ecologisch, rebels wordt gepercipieerd?  Hoe vrij is de gedetineerde om niet te beginnen gebruiken in een troosteloze omgeving waar 1 op de 3 aan de drugs zit?   En moeten we die keuze zomaar onvoorwaardelijk aanvaarden?’ 

‘Mijn prioriteiten kan ik – verwijzend naar onze drie pijlers – als volgt samenvatten. Als algemeen directeur wil ik dat we met De Sleutel onze hulpverlening verdiepen, de preventie verbinden en de werkgelegenheid uitbouwen. Het kader hiervoor en onze waarden die we hierbij hanteren, hebben we. Nu komt het erop aan te gaan professionaliseren gelet op de tendensen binnen de maatschappij’.

Hulpverlening verdiepen

‘Hulpverlening verdiepen betekent voor mij dat we onze behandelmethodieken verder uitbouwen, verfijnen conform de (inter)nationale standaarden, de best practices op het vlak van de behandeling van marginale drugsverslaving, maar ook het recreatief druggebruik en zeker de cannabisproblematiek’. 

$$4

‘Het komt erop aan ons handelen continu te evalueren en te bekijken of we goed bezig zijn. Dat is de vraag naar effectiviteit van onze behandeling : internationaal onderzoek leert dat de behandeling effectiever is naarmate de hulpverleningscontacten intenser en frequenter zijn.  Hier is nog werk aan de winkel’.

‘Een maatschappij moet investeren in een goed aanbod voor minderjarigen. We hebben daar de expertise voor. Hopelijk krijgen we voor de verdere uitbouw van onze werking naar minderjarigen in Eeklo heel snel de nodige ondersteuning.  Maar ook onze ambulante centra worden steeds meer gevoelig voor de minderjarigenproblematiek.   Vroegdetectie, vroeginterventie zijn nodig om te voorkomen dat jongeren in de hulpverlening terechtkomen of op latere leeftijd in de hulpverlening terechtkomen.  Dit is meteen de opstap naar de verbinding van onze preventie met de hulpverlening in de ambulante centra’.

‘Naar justitie toe, willen we alert zijn.  Gevangenissen zijn echte kweekvijvers van verslaving.  Wij blijven pleiten voor drugvrije units binnen gevangenissen waar op vrijwillige basis hulpverlening kan aangeboden worden.  Het project Proefzorg in Gent, waarbij het parket snel doorstuurt naar de hulpverlening verdient uitbreiding in gans Vlaanderen’.

‘Tenslotte moeten we niet alles zelf doen.  Er is in Vlaanderen beslist veel knowhow en diversiteit.  Ik zie er naar uit om verder te investeren in degelijke samenwerkingsverbanden binnen correcte doorstroomafspraken onder straathoekwerk, MSOC-werking en behandelcentra’.

Preventie verbinden

‘Onze knowhow in preventie is knowhow die komt uit de drughulpverlening, verdiept vanuit de samenwerking met vele internationale partners en wetenschappelijke literatuur. Met dezelfde methodiek als drughulpverlening doen wij aan preventie. Door in drughulpverlening te werken, krijgen we de informatie hoe iemand aan de drugs raakt, en die knowhow brengen we binnen in de drugspreventie.  Als we dan naar scholen en jeugdbewegingen gaan, creëren we mogelijkheden voor mensen om ons hun problemen te melden, waardoor we sneller op gepaste wijze kunnen interveniëren.  We willen dus maximaal investeren in verdere kruisbestuiving tussen hulpverlening en preventie door hen dichter bij mekaar te brengen.  Concreet vragen we aan de Vlaamse regering dat men ook echt gaat investeren in de aanstelling van preventiewerkers, toegevoegd aan onze ambulante centra. Hiermee willen we de expertise in het werken met drugsproblemen maximaal valoriseren’.

‘Daarnaast willen we met onze afdeling Preventie verder investeren in methodiekontwikkeling en terreinwerking.  We zetten alles in het werk om door de Vlaamse overheid erkend te worden in ons werk als methodiekontwikkelaars en terreinwerkers’.

Werkgelegenheid uitbouwen

‘Waarom onze werkgelegenheid uitbouwen? Dan refereer ik graag naar het grote activeringsdebat (hoe haal je bepaalde doelgroepen uit de sociale zekerheid) en de accenten die de huidige Vlaamse regering legt.  We stellen vast dat we via onze Sociale Werkplaats een heleboel cliënten aantrekken die we niet bereiken via de klassieke hulpverlening. “Werk” is een voorwaarde om mee te tellen in onze maatschappij. Waarom zijn we 10 jaar geleden gestart met werkgelegenheid? Omdat we toen vaststelden dat te veel ex-cliënten, bij gebrek aan een zinvolle tijdsbesteding en een degelijk sociaal weefsel hervielen in het gebruik, opnieuw gingen gebruiken. Door hen werk aan te bieden, door hen werkattitudes aan te leren, openen we voor de doelgroepwerknemers nieuwe perspectieven naar een vaste job, naar een identiteit binnen een samenleving waar het ‘doen’ soms belangrijker is dan het zijn.  Tewerkstelling als een vorm van/een middel tot hulpverlening’. 

Engagement

‘In mijn streven om een professionele, respectvolle en warme zorg mogelijk te maken voor onze cliënten, gaat mijn aandacht ook uit naar de medewerkers die dag in dag uit, met een lach en een traan in rechtstreeks of onrechtstreeks contact staan met de cliënt.  Ik zie heel veel enthousiasme, heel veel bezieling en engagement bij de medewerkers van De Sleutel.  Heeft het te maken met de aard van onze doelgroep, de organisatiecultuur, of met de vroegere leiderschapsstijl van Johan Maertens … ik weet het niet, maar werken in De Sleutel is heel bijzonder.  Hier heerst een speciale verbondenheid, een betrokken professionalisme, een kritische gelijkgezindheid in het zoeken om kwaliteit te verwezenlijken op alle vlakken.  En dat maakt dat ik heel blij ben om hier te werken, hier leiding te mogen geven’.

Paul De Neve, december 2007

$$5

Johan Maertens is voortaan verantwoordelijk voor de coördinatie en opvolging van de internationale fondsenwerving van de Broeders van Liefde. Hij neemt deze functie deeltijds op. Johan Maertens (56), destijds mede-oprichter van De Sleutel, gaat hiermee in op de vraag van Broeder René Stockman, Generale Overste van de Broeders Van Liefde. Johan Maertens blijft wel tot midden 2008 deeltijds verbonden aan De Sleutel om de overgang mogelijk te maken. Ook nadien behoudt hij een adviserende en ondersteunende rol in De Sleutel en vertegenwoordigt hij De Sleutel nog op enkele belangrijke nationale en internationale platformen.