STUFF-project beoogt vroegdetectie in Bijzondere Jeugdzorg

Dagcentrum De Sleutel te Brugge engageert zich in een nieuw project voor druggerelateerde problematiek in de Bijzondere Jeugdzorg. Het STUFF-project is één van de vijf proefprojecten die via het ministerie van Welzijn gesubsidieed worden in het kader van het Globaal Plan Jeugdzorg.

Het project STUFF is één van de vijf proefprojecten die sinds januari 2010 zijn opgestart in Vlaanderen om de druggerelateerde problematiek binnen de Bijzondere Jeugdzorg zelf aan te pakken. “STUFF” wil enerzijds via een ondersteuning van de voorzieningen en diensten omtrent preventiebeleid en anderzijds via een betere samenwerking met de gespecialiseerde hulpverlening er voor zorgen dat het bestaande begeleidingstraject van de jongere in de Bijzondere Jeugdzorg kan voortgezet worden. Het project kadert binnen doelstelling 15 van het Globaal Plan Jeugdzorg en richt zich tot alle voorzieningen Bijzondere Jeugdzorg van het gerechtelijk arrondissement Brugge – Oostende. Het dagcentrum De Sleutel te Brugge participeert als één van de rechtstreekse partners in het project.

De begeleidingstrajecten van jongeren die in Bijzondere Jeugdzorg worden begeleid lopen vaak vast door de aanwezigheid van een druggerelateerde problematiek. Dit bemoeilijkt het begeleidingsproces van de jongere en zijn gezin. Het druggebruik leidt soms tot het wegvallen van motivatie en vermindering van begeleidbaarheid, het veroorzaken van overlast in de voorziening, het plegen van druggerelateerde feiten… In het slechtste geval leidt de druggerelateerde problematiek tot verwijdering uit de voorziening of stopzetting van de hulpverlening. Bijkomend is de drempel naar gespecialiseerde hulpverlening erg groot voor jongeren. Vaak geraken ze er niet of loopt dit heel moeizaam.

Verder is het voor hulpverleners binnen de Bijzondere Jeugdzorg vaak niet evident om een inschatting te maken van de ernst van het druggebruik en hoe men ermee moet omgaan.

Om aan bovenstaande problematiek tegemoet te komen deed toenmalig minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Veerle Heeren in maart 2009 een oproep. Ze riep de private sector van de Bijzondere Jeugdbijstand op om een gepast aanbod te ontwikkelen voor jongeren die in de Bijzondere Jeugdzorg worden begeleid. Dit kaderde binnen doelstelling 15 van het Globaal Plan Jeugdzorg. Verschillende sectoren gingen vervolgens een gezamenlijk engagement aan om de complexiteit van de doelgroep aan te pakken. Dit resulteerde in vijf proefprojecten verspreid over Vlaanderen, waaronder het project STUFF. De projecten zijn allen van start gegaan op 1 januari 2010 en hebben een looptijd van drie jaar.

“STUFF” staat voor Samenwerking/Traject/Uitwisseling/Flexibiliteit/Filter.

De initiatiefnemers van het project zijn vzw Binnenstad¹, vzw De Patio² en vzw Nieuwland³, aangevuld met de partners CGG Noord-West-Vlaanderen, Dagcentrum De Sleutel Brugge en stad Brugge.

De doelstelling van “STUFF” is het beogen van de continuïteit van de behandeltrajecten binnen de Bijzondere Jeugdzorg d.m.v. vroegdetectie van druggerelateerde problematiek en het voorkomen van escalatie/uitval.

Concreet ondersteunt het project de voorzieningen en diensten bij het opmaken en onderhouden van een drugbeleidsplan. Op vraag van het team kan er training en vorming alsook teamcoaching en intervisie inzake cliëntdossiers met een druggerelateerde problematiek georganiseerd worden. Er wordt gestreefd naar een vlotte samenwerking met de gespecialiseerde hulpverlening door het organiseren van een voortraject en doorverwijsafspraken. De screening in het kader van het voortraject vindt plaats in de voorziening zelf of in de leefsituatie van de jongere. Als screeningsinstrument wordt de SEM-J gebruikt.

Voor de uitvoering van “STUFF” zijn twee personen aangesteld: een coach en een halftijdse projectmedewerker. Beide hebben ervaring in de drughulpverlening en werken naast het project ook in het dagcentrum De Sleutel te Brugge. De meerwaarde hiervan situeert zich op twee vlakken. Enerzijds wordt er expertise vanuit De Sleutel in de sector van Bijzondere Jeugdzorg gebracht. Enkel met jongeren waarbij gespecialiseerde drughulpverlening geïndiceerd is wordt de stap naar het dagcentrum gezet. Hierdoor wordt een voorselectie gemaakt. Anderzijds werkt het principe van „gedeelde gezichten‟ drempelverlagend voor de jongeren. Vanuit het project worden de eerste contacten gelegd met de jongere. Eénmaal hij/zij bereidt is om de stap naar het dagcentrum te zetten kent hij/zij minstens één gezicht in het dagcentrum waarmee hij/zij vertrouwd is. Indien de jongere dit wenst gaat de projectmedewerker mee op eerste gesprek en neemt terug contact op met de jongere indien hij/zij afhaakt in de begeleiding. Zo ontstaat er een nauwe samenwerking tussen het project STUFF en het dagcentrum De Sleutel.

Contactpersonen:

-Julie Parmentier (coördinator/coach)

email: [email protected]

Gsm: 0477/981714

 

-Marjan Velghe (projectmedewerker)

email: [email protected]

Gsm: 0470/190352

 

¹vzw Binnenstad is een samenwerkingsverband tussen volgende voorzieningen binnen de Bijzondere Jeugdbijstand: Maria Goretti, Halfweekhuis, Halfweekcentrum, Dagcentrum De Belsepit, Thuisbeleidingsdienst en Ter Reie.

²vzw De Patio is een samenwerkingsverband tussen volgende voorzieningen binnen de Bijzondere Jeugdbijstand: De Kerseboom, Cruushove, Kleine Dennen, De Schoor en „t Laar.

³vzw Nieuwland is een samenwerkingsverband tussen volgende voorzieningen binnen de Bijzondere Jeugdbijstand: Thuisbegeleidingsdienst De Balans, Dagcentrum De Totebel, Dagcentrum De Teerling, Begeleidingscentrum De Spiegel en trainingscentra voor kamertraining.

 

(april 2010)