“Verslaafde veelplegers” toeleiden naar de hulpverlening

Dagelijks  bereiken ons berichten over drugsverslaafden die criminele feiten plegen.  Het lijkt wel dweilen met de kraan open. Een recent project met deze groep van “verslaafde veelplegers” toont dat er wel resultaat kan bereikt worden. Ook bij personen die al tientallen keren tegen de lamp gelopen zijn. Dankzij een nauwe samenwerking tussen justitie en hulpverlening kan beter werk gemaakt worden van een behandeling op maat van de cliënt (lees hierna ook het verhaal van een cliënt in dit project ).

Ruim anderhalf jaar geleden startte de stad Antwerpen een nieuw project om verslaafde veelplegers beter op te volgen. Het project richt zich zowel tot justitie als tot het drughulpverleningsnetwerk. De veelplegers zijn druggebruikers die misdrijven plegen waarbij hun verslaving aan de basis ligt. Via het project wordt geprobeerd die populatie op een adequate manier door te verwijzen naar de hulpverlening. In eerste instantie uit bezorgdheid voor hun eigen welzijn, maar ook om op die manier de druggerelateerde overlast in de stad te reduceren. Het project is een samenwerking tussen politie, justitie, de stad Antwerpen en het Crisisinterventiecentrum (CIC) van De Sleutel.

De overlastproblematiek van het ‘De Coninckplein’ in Antwerpen is algemeen bekend. Regelmatig wordt in de media bericht over de overlast die druggebruikers daar veroorzaken. Een veelheid aan problemen ligt aan de basis van de misdrijven die door hen gepleegd worden: huisvesting, inkomen, sociale relaties, etc. Er wordt ook vastgesteld dat de druggebruikers in de meeste gevallen opgevolgd worden door verschillende diensten en centra, zonder dat er een optimale samenwerking is. Hierdoor gebeurt het al te vaak dat de betrokkene door de mazen van het hulpverleningsnet glipt en hervalt. Als reactie op deze trend ging het Antwerpse stadsbestuur op zoek naar een mogelijkheid om personen die verantwoordelijk zijn voor een bepaalde vorm van maatschappelijke overlast  en waarbij er aanwijzingen zijn van problematisch druggebruik, beter toe te leiden naar de hulpverlening.

De brugfunctie tussen hulpverlener en justitie wordt vervuld door een casemanager. Op die manier tracht men op individueel niveau te werken aan de re-integratie van deze mensen in onze moderne maatschappij.

Personen die in aanmerking komen voor het project, worden veelplegers genoemd. Dit begrip omsluit die druggebruikers die over een tijdsspanne van een aantal jaar een tiental druggerelateerde feiten pleegden in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen. Zij worden in eerste instantie opgemerkt door de politiediensten of het parket, bijvoorbeeld na een aanhouding. Het parket kan er op dat moment voor kiezen om de casemanager in te schakelen. Deze doet een specifieke screening binnen de muren van de Antwerpse gevangenis, waar de persoon op dat moment verblijft. Samen met de cliënt wordt bekeken welke hulpverleningspiste haalbaar is. Indien cliënt én parket akkoord gaan om in het project te stappen, zal de vraag voorgelegd worden aan de magistratuur, die ook op haar beurt akkoord moet gaan met het voorgestelde plan.

DSC_0845bew

Een mogelijk traject voor een dergelijke veelpleger is een residentiële opname in het CIC. Dit crisiscentrum heeft zich geëngageerd om dergelijke cliënten in hun werking op te nemen en motivatie- en veranderingsgericht met hen aan de slag te gaan. Er wordt telkens 1 bed gereserveerd zodat een snelle doorverwijzing niet in het gedrang komt. Vanuit het engagement dat de cliënt is aangegaan, wordt ook verwacht dat hij of zij het programma voltooit en het advies van vervolgbehandeling opvolgt. Gedurende het volledige hulpverleningstraject wordt de cliënt verder gevolgd door de casemanager en het justitiehuis te Antwerpen.

Anderhalf jaar na de opstart van het project kunnen we positief terugkijken op een vlotte samenwerking en doorverwijzing van een aantal veelplegers. Hoewel het niet altijd evident is de justitiële echelons op eenzelfde golflengte te krijgen, werden reeds een tiental mensen vlot doorverwezen naar het CIC. De meeste van deze mensen volgde een volledig traject in het CIC en meer dan de helft van hen kon vervolgens naar een passende vervolgbehandeling doorstromen. Doordat alle schakels zo goed op elkaar zijn afgesteld, slagen we erin om meer mensen effectief naar hulp toe te leiden in vergelijking met andere projecten gericht naar deze doelgroep.
Regelmatig worden de verschillende aspecten van het project geëvalueerd en bijgestuurd. Zo kan kort op de bal worden gespeeld. Dit project maakt het dus mogelijk dat justitie en hulpverleners nauwer met elkaar en met de cliënt kunnen samenwerken en aan hetzelfde doel kunnen werken:  namelijk de maatschappelijke re-integratie van deze mensen.

Elien Vanborm (juni 2012)