Prioriteit voor jongeren: bestaande goede praktijken verbinden tot volwaardige jongerentrajecten

De Sleutel heeft haar strategische doelstellingen voor de periode 2014 – 2018 bepaald. Eén van die doelstellingen stelt dat we een ernstige inspanning willen leveren om onze drughulpverlening in de komende periode van 5  jaar bereikbaarder te maken voor minderjarigen en jongvolwassenen. We willen niet alleen meer jongeren bereiken, maar hen ook vroeger bereiken.

We zijn er van overtuigd dat onze ambulante centra in Gent, Brugge, Antwerpen en Mechelen reeds uitstekend geplaatst zijn om samen met de lokale partners en het residentieel kortdurend jongerenprogramma (RKJ) te Eeklo een netwerk te vormen dat deze doelstelling kan waarmaken. Maar het mag iets meer worden!

fayepynaert desleutel 11

© Faye Pynaert

Jongeren hebben een hoge prioriteit gekregen in ons nieuw strategisch beleidsplan

De context (familie, school, gezinsvervangende instelling) is bij jongeren superbelangrijk. We zetten de komende periode  daarom in op het  actief en consequent  betrekken van deze context bij de begeleidingen. Out-reachend werken is een vernieuwende methodiek die ons hierbij kan helpen en die we daarom promoten. We beseffen dat er in het huidige hulpverleningslandschap een ontbrekende schakel is die erg gemist wordt: een crisiswerking waar druggebruikende jongeren snel en efficiënt kunnen geholpen worden. De Sleutel wil onderzoeken in welke mate zij een bijdrage kan leveren bij de oprichting van dergelijk crisiscentrum.

De interesse voor minderjarigen en jongvolwassenen is zeker niet nieuw. Integendeel. Reeds van bij de oprichting van De Sleutel, nu 40 jaar geleden verwezen we expliciet in de naamgeving naar jongeren: we spraken toen immers over “jongerenbegeleidingscentrum” De Sleutel. In de loop van de volgende jaren evolueerde het druggebruik in de maatschappij. Geleidelijk aan werd het aandeel van volwassen druggebruikers steeds belangrijker. Strategieën en methodieken werden meer en meer afgesteld op deze wijziging in de populatie. Tot het besef groeide dat  een beweging terug noodzakelijk werd. De kenmerken en de noden van het jongerenpubliek verschillen immers kwalitatief sterk van deze van het volwassen publiek. Links en rechts werden dan ook aanzetten gegeven tot specifieke jongerenwerkingen. We kunnen echter nog niet beweren dat het vandaag evident is om een volledig begeleidingstraject voor jongeren op te zetten. Er zijn hiaten en de interventies sluiten soms niet goed op elkaar aan. Met de start van een jongerenproject gaan we een ernstige inspanning doen om volwaardige jongerentrajecten mogelijk te maken.

Wie het De Sleutelmagazine regelmatig leest, heeft   gemerkt  dat we de thematiek regelmatig bespreken.  In het jaar 2014 zetten we  nog een stapje verder. Het jongerenproject heeft een hoge prioriteit gekregen in het strategisch beleidsplan van 2014 tot 2018. We gaan daarom meer middelen inzetten om deze prioriteit om te zetten in realiteit. We hebben beslist om een projectmedewerker 2 dagen per week de tijd te geven om diepgaander studiewerk te verrichten over de goede praktijken die we in ons netwerk reeds bezitten en over wat toch nog beter kan. De overige tijd zal onze nieuwe medewerker concrete begeleidingen opnemen met jongeren in onze ambulante setting te Gent.

Verbinding tussen praktijk en theorie

Dit project biedt een unieke kans om praktijkervaring en theoretische verdieping met elkaar te verbinden. Vooreerst willen we nagaan volgens welke variabelen we huidige goede praktijken kunnen onderzoeken. We hebben dit uniforme raamwerk nodig om deze praktijken naast elkaar te kunnen leggen en om vast te stellen waar er reeds verbindingen kunnen gemaakt worden.

Via dit jongerenproject willen we  in kaart brengen wat we nu op diverse locaties met jongeren doen. Wat in het verleden gedaan werd, nemen we mee. Nadien gaan  we eveneens  bestuderen wat ons ontbreekt aan competenties en goede praktijken om met jongeren meer succesvolle trajecten af te werken. Met deze operationele kennis van onze eigen mogelijkheden en wensen gaan we contacten leggen met onze lokale partners: met welke centra, klinieken, behandelpraktijken kunnen we tot synergieën komen om jongerentrajecten waar te maken en op welke wijze?  Begin volgend jaar willen we over een actieplan beschikken om de kloof te verkleinen tussen de huidige werking en een optimaal aanbod naar jongeren toe.

Robrecht Keymeulen (maart 2014)