Aantal online aanmeldingen bij De Sleutel blijft stijgen

Vandaag is onlinehulp (vb chatten) binnen de verslavingszorg niet mogelijk binnen het reguliere aanbod. De Sleutel kan nu dus nog geen personeel vrijmaken voor onlinehulp. We zijn er wel van overtuigd dat (anonieme) online hulp drempelverlagend kan werken voor mensen die kampen met een drugprobleem. Vandaar dat onze organisatie bescheiden stappen blijft zetten in de richting van online hulp. Sinds de vernieuwing van de website drie jaar geleden richten we ons nu uitdrukkelijk ook tot de druggebruiker. We lanceerden toen een aantal digitale interactieve tools (vb testjes) en verlaagden de drempel via ons online aanmeldingsformulier. De cliënt en zijn/haar omgeving vindt die weg intussen vlot. Elke week mogen we gemiddeld 6 online aanmeldingen noteren.

Minister kondigt plannen rond onlinehulpverlening aan op 3 juni

Minister Vandeurzen blijft de kaart trekken van online hulpverlening. In zijn beleidsverklaring bij de aanvang van zijn tweede termijn als minister van Welzijn gaf hij aan de hindernissen te willen wegnemen die het onmogelijk maken voor ons om aan online hulpverlening te doen.  Minister Vandeurzen liet in 2014 reeds een onderzoek uitvoeren dat de “Bouwstenen voor een Vlaams actieplan onlinehulpverlening” moest aanreiken. De Sleutel participeerde toen aan een inputs- en feedbacksessie en probeerde zo een invloed te hebben op de toekomstige strategieën die worden ontwikkeld. Ook op koepelniveau wordt hierover overleg gepleegd.

Op woensdag 3 juni organiseert Flanders Care het congres ‘Onlinehulp voor welzijn en gezondheid’. Met dit congres wil men nieuwe ideeën aanreiken, initiatieven in kaart brengen en online hulp op de agenda zetten. Tijdens dit congres licht minister Vandeurzen ook zijn plannen toe in verband met onlinehulpverlening.


6 online aanmeldingen per week
Tijdens de laatste twee jaar noteren we gemiddeld 6 online aanmeldingen per week (het opstartjaar 2012 buiten beschouwing gelaten). In totaal deden er in 2013 300 cliënten een aanmelding via het online formulier. In 2014 ging het om 323 cliënten die op jaarbasis via de website een aanmeldingsformulier invulden. Op jaarbasis tellen we binnen het De Sleutel-netwerk zo’n 3000 aanmeldingen. Globaal bekeken komen dus 10% van onze aanmeldingen via digitale weg binnen. Dit aantal zal in de toekomst ongetwijfeld nog stijgen.

 

 

VOORBEELD ONLINE AANMELDINGFORMULIER

beeld aanmelding

Onze cijfers bevestigen wat onderzoek eerder al aangaf. We bereiken via onze online aanmeldingen “andere” cliënten. Meer dan de helft zijn effectief nieuwe cliënten die zich niet via de gewone kanalen voor hulp tot ons gericht hebben. Een toenemend aantal aanmeldingen is afkomstig van vrouwen. Dit ligt veel hoger als we het vergelijken met de reguliere aanmeldingen. Bekeken over volledige periode van de voorbije 3 jaar komen we nu uit op een totaal van 35 % aanmeldingen vanwege vrouwen.

Sowieso zijn 4 van de 5 online aanmeldingen, vragen voor een gesprek (een afspraak) in een dagcentrum. Verhoudingsgewijs vragen vrouwen ook meer naar een gesprek. Bijna 85% van de aanmeldingen van vrouwen zijn vragen naar een gesprek, tegenover bijna 77% bij mannen.

Het succes van de online aanvragen voor een gesprek verschilt wel sterk per regio of stad. Zo zijn er opmerkelijk veel online aanmeldingen via ons ambulant centrum in Antwerpen (1/3 van het totaal) en Gent (1/4 van het totaal). In  Mechelen en Brugge blijken veel minder cliënten een online aanmelding te doen voor een gepsrek in een dagcentrum.

Ook de 20%  die aanmeldt met het oog op een opname verdient enige toelichting. Zo is 1/10 van die aanmeldingen een vraag voor opname in één van de TG’s en 1/12 voor in het crisiscentrum. Voor onze jongerenafdeling RKJ, komen voorlopig minder online aanmeldingen binnen.

In afwachting van een nieuwe regelgeving zal De Sleutel de komende periode bescheiden stappen blijven zetten om de bestaande hulpverlening via digitale tools te versterken.

Een nieuwe stap die we in 2014 hebben gezet om in te spelen op het toenemend aantal mobiele bezoekers van onze website is de investering in een responsive site.

Paul De Neve

(update april 2015) 

 

Aanverwante informatie: Website nu ook beter aangepast voor mobiele gebruikers