Wrap Around zet extra in op middelenverslaving bij minderjarigen in Oost-Vlaanderen

Dankzij Wrap Around kan het RKJ, de afdeling voor minderjarigen in Eeklo van De Sleutel, jongeren opnemen die zich in een crisis bevinden. Iedereen die bij zo’n situatie betrokken is kan contact opnemen met onze werking. Wrap Around is een hulpverleningsvorm binnen RADAR, het netwerk geestelijke gezondheid kinderen en jongeren Oost-Vlaanderen.

Het project
Jongeren met een verslavingsproblematiek ervaren zelf vaak weinig lijdensdruk. Ze ontkennen bovendien ook vaak hun probleem, waardoor gepaste hulpverlening geregeld te laat of niet wordt opgestart. Deze jongeren blijven hierdoor onder de radar en worden ook weinig opgemerkt in de niet-gespecialiseerde hulpverlening.

Binnen deze werking focussen we ons op jongeren met een verslavingsproblematiek die een crisis(situatie) meemaken. Indien ingeschat wordt dat het zinvol is om crisishulp op te starten, kunnen we hen zo snel mogelijk kortdurend en intensief opvolgen. Zo willen we de opportuniteit die de acute crisis biedt, aangrijpen om samen een hulpverleningstraject op te starten en/of om de hulpverlening te coördineren. We trachten te voorkomen dat de situatie verder escaleert en er nog meer ingrijpende hulpverlening nodig zal zijn.

Doelgroep
We richten ons tot elke jongere van 12 tot 18 jaar met een verslavingsproblematiek die zich in een crisis bevindt.

Iedereen die bij zo’n situatie betrokken is, kan contact opnemen met onze werking.

Dit aanbod is een onderdeel van RADAR (het netwerk geestelijke gezondheid kinderen en jongeren Oost-Vlaanderen) .

 

“ Een crisissituatie kan ook perspectieven bieden. In onze werking zien we de crisis als een mogelijk keerpunt. Een aangrijpingspunt om de jongere te motiveren tot verandering. ”


Werkwijze

Elke mogelijke betrokkene kan bij ons terecht voor meer informatie.
Na een vrijblijvende telefonische aanmelding organiseren we een kennismakingsgesprek met alle betrokken partijen.
In dit gesprek gaan we samen op zoek naar een gepast traject, afgestemd op de individuele situatie van de jongere en zijn gezin. We zoeken naar de meest gepaste en minst ingrijpende hulp waar iedereen zich in kan vinden, en proberen hiermee een traject uit te bouwen. We doen hiervoor een beroep op het hele hulpverleningslandschap in Oost-Vlaanderen om zo een optimale zorg op maat van de cliënt te realiseren.

Taken Wrap Around-medewerkers

  1. Het uitbouwen van een samenwerkingsverband met bestaande diensten waar jongeren opgenomen worden in acute crisissituaties: PAAZ, UPSI, crisisbedden K-diensten ….
  2. Het ondersteunen van deze diensten wanneer een jongere wordt opgenomen in een acute crisis situatie primair omwille van de verslavingsproblematiek.
  3. Het ondersteunen van diensten die zoeken naar plaatsen waar jongeren met een verslavingsproblematiek in acute crisis kunnen opgenomen worden. 
  4. Het organiseren van een vervolgtraject en het doorverwijzen naar de meest nodige/best haalbare hulp. De Wrap Around-medewerker kan hiervoor een beroep doen op een versnelde opname in het RKJ (crisisbed), waar tijdens de opname een verdere multidisciplinaire diagnostiek en oriëntatie kan uitgevoerd worden.

Afbeelding2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorbeelden
Vanuit het kennismakingsgesprek proberen we de probleemsituatie in te schatten en de gepaste hulpverlening op te starten en zo snel mogelijk in te schakelen in een geïndividualiseerd traject.
Dit traject kan uit veel verschillende mogelijkheden bestaan en kan door verschillende voorzieningen worden opgenomen
• Een kortdurende vroeginterventie van een aantal individuele gesprekken.
• Het aanbieden van ondersteuning aan personen en/of voorzieningen die daar nood aan hebben.
• Een meer langdurig ambulant traject.
• Samen op zoek gaan naar een plaats waar de jongere terecht kan.
• Samen op zoek gaan naar een programma waar de jongere langdurige hulpverlening kan krijgen.

Aanmelding & Meer informatie
Heb je een vraag of wil je ons uitnodigen voor een gesprek?
Neem dan vrijblijvend contact op  via 09 377 25 26 of [email protected] of [email protected]

 

Joris Cracco, juni 2017

 

Aanverwante info:
Crisishulpverlening versterken door netwerking en mobiel aanbod: een interview met dr Eric Schoentjes en Tine Notredame (RADAR)
Medewerker mobiele crisiszorg aan het woord:
Wat mag je na een hulpvraag verwachten?

eer langdurig
ambulant op

wrap around