Online aanmeldingen blijven toenemen

Bij een toenemend aantal cliënten start een ambulant hulpverleningstraject met een online aanmelding via onze website.  Het gaat vooral om mensen die nog niet eerder als cliënt bij De Sleutel hadden aangeklopt.

In 2006 noteerden we over de verschillende afdelingen van De Sleutel 3864 aanmeldingen (2817 voor een ambulant  traject, 1047 voor een residentieel traject).  De overgrote meerderheid hiervan blijft dit via de traditionele weg doen (vaak telefonisch).  Het aandeel personen dat via ons aanmeldingsformulier op de website een hulpvraag stelt, neemt wel toe. Sinds het laatste kwartaal van 2016 loopt het aantal online aanmeldingen op tot 400 op jaarbasis of ruim 10% van alle aanmeldingen. Sinds 2013 was er sprake van circa 300 online aanmeldingen op jaarbasis.
 
Tot 8 online aanmeldingen per week
Tijdens de startperiode in 2013 telden we gemiddeld 5 aanmeldingen per week. Gestaag bleef dit aantal toenemen. In 2015 noteerden we  gemiddeld 5,7 aanmeldingen per week, in 2016 gemiddeld 6,4 aanmeldingen per week. Sinds het laatste kwartaal van 2016 merken we echter een spectaculaire toename tot ruim 8 online aanmeldingen per week.

Deze cijfers bevestigen wat onderzoek eerder al aangaf. We bereiken via onze online aanmeldingen “andere” cliënten. Drie kwart zijn effectief nieuwe cliënten die zich niet via de “gewone” kanalen voor hulp tot ons gericht hebben. In vergelijking met reguliere aanmeldingen krijgen we ook meer online vragen afkomstig van vrouwen. Een derde van de online aanmeldingen is afkomstig van vrouwen, terwijl dit aandeel bij de ‘reguliere’ aanmeldingen maar half zo groot is (17%). Vijf op zes online aanmeldingen zijn vragen voor een gesprek (een afspraak) in een dagcentrum. Dit geldt zowel voor mannen als vrouwen. Doorheen de jaren is het aandeel online-vragen dat bestemd is voor een dagcentrum (vragen naar een gesprek) gestegen: van 80% (in 2012-2014) naar bijna 85% (in 2015-2016-2017).

Het succes van de online aanvragen voor een gesprek verschilt wel sterk per regio of stad. Bijna een derde van de online aanmeldingen is bestemd voor het dagcentrum in Antwerpen, terwijl Gent en Mechelen respectievelijk 25% en 18% voor hun rekening nemen. Van alle online aanmeldingen is minder dan 10% voor dagcentrum Brugge bestemd.

Als we de online aanmeldingen voor een opname  (circa 15 % ) verder uitsplitsen dan merken we dat   6,5 % bestemd is voor het CIC en 8 % voor één van onze TG’s. Voor onze jongerenafdeling RKJ komen voorlopig minder online aanmeldingen binnen.
Als we kijken naar het tijdstip van aanmelding  dan merken we dat bijna de helft van de online-aanmeldingen gebeurt buiten de werkuren (niet tussen  8u30 en 18u).  Op de begindagen van de week melden er meer mensen online aan (19% op maandag), terwijl de weekenddagen  een pak lager  ‘scoren’ (18% op zaterdag en zondag samen).

Nog geen onlinehulp
Vandaag is onlinehulp (vb chatten) binnen de verslavingszorg nog altijd niet mogelijk binnen het reguliere aanbod (niet gefinancierd via RIZIV). De Sleutel kan dus geen personeel vrijmaken voor onlinehulp. Toch trachten we expertise op te bouwen door deel te nemen aan innovatieve projecten (vb dagboek of beeldbellen) in een breder partnership.

Webvriendelijke omgeving
Ook een vlot toegankelijke website is een voorwaarde om naar hulp zoekende personen goed te bereiken.  Online gebeurt die zoektocht steeds meer via de smartphone.  Om dit toenemend aantal mobiele bezoekers van dienst te zijn, werd eind 2014 de website aangepast naar een responsive site. Ook de technologie vraagt continu aanpassingen.  Dit jaar volgde in dit kader een upgrade in betere beveiliging.  Onze website is voorzien van  SSL veiligheidscertificatie (groene adresbalk of hangslot en https ipv http in browser). Zo’n SSL-certificaat codeert de (gevoelige) gegevens die gebruikers invullen op een website. Dit is een noodzakelijke aanpassing gezien het belang van de privacy van onze cliënten.

Paul De Neve (november 2017)

 

Aanverwante info:

Samenwerking versterkt ambulant aanbod in regio Noord-West-Vlaanderen en werkt wachtlijsten weg: lees meer

Aanmeldingen: samenwerken om betere kwaliteit te leveren: lees meer