Binnenkort organiseert De Sleutel voor het 5de jaar op rij een tevredenheidsbevraging bij de cliënten en bewoners in alle centra. Nieuw is dat dit jaar ook de RKJ-jongeren en hun context de mogelijkheid krijgen om hun ervaringen omtrent de kwaliteit van zorg te scoren. De mening van de cliënt is een essentiële bron van informatie voor het kwaliteitsbeleid in De Sleutel (lees meer).

Met de bevraging stofferen we niet alleen het kwaliteitsverhaal in De Sleutel, maar schrijven we ons tegelijk in een ruimer verhaal in. De Vlaamse overheid streeft namelijk naar een sectorbrede bevraging die het mogelijk moet maken om voorzieningen op termijn te ‘benchmarken’, dit is: vergelijken met vergelijkbare organisaties. Er ligt nog heel wat werk op de Vlaamse plank vooraleer een correcte benchmarking mogelijk is (lees meer), maar dit weerhoudt ons er niet van om de Vlaamse PatiëntenPeiling (VPP) intussen verder af te nemen en hierover te rapporteren naar het ruime publiek. Op de website van De Sleutel vind je uitgebreide informatie over de inhoud, organisatie, en resultaten van de peiling in 2020. Hieronder beperken we ons tot de voornaamste hoofdlijnen.

In 2020 geven de cliënten en bewoners een gemiddelde score van 8,5 op 10 voor hun behandeling. Dit is net iets hoger dan de scores in 2017, 2018 en 2019 (telkens 8,4 gemiddeld). Bijna 84% of meer dan 4 op 5 cliënten geeft een score van 8 of meer, terwijl 6% van de cliënten de behandeling met een 6 of minder op 10 beoordeelt. Deze positieve waardering vertaalt zich ook in het antwoord op de vraag of men het centrum zou aanbevelen aan vrienden en familie. Liefst 97% antwoordt hier positief op waarvan 67% zeer positief.

Onderstaande grafiek geeft de gedetailleerde scores weer voor 34 items, opgedeeld in 9 domeinen of kwaliteitsaspecten. Behalve de eerder vermelde aspecten van inspraak, therapeutische relatie, zorg op maat, organisatie van zorg en samenwerking tussen hulpverleners, veilige zorg, en resultaat en evaluatie van zorg gaat het om informatie over verslavingsproblemen en behandeling, deskundigheid, en patiëntenrechten.

Globaal genomen zijn de resultaten (zeer) positief: de cliënt is tevreden tot zeer tevreden over diverse zorgaspecten. Net zoals voorgaande jaren worden de hoogste scores in 2020 behaald voor de 4 domeinen ‘veilige zorg’, ‘therapeutische relatie’, ‘deskundigheid’ en ‘zorg op maat’: telkens 92 tot 98% geeft aan dat de betreffende aspecten meestal of altijd van toepassing zijn. Dit betekent dat cliënten de hulpverlening als veilig, deskundig en op maat ervaren én de therapeutische relatie met hun begeleider positief evalueren.

Ook de 3 zorgaspecten ‘organisatie van zorg en samenwerking tussen hulpverleners’, ‘resultaat en evaluatie van zorg’ en ‘inspraak’ scoren met 85 tot 93% aan positieve antwoorden zeer hoog. Op één stelling na geldt dit ook voor het domein ‘patiëntenrechten’.

De ‘laagste’ scores worden behaald op het aspect ‘informatie over verslavingsproblemen en behandeling’, in het bijzonder informatie over medicatie en de mogelijke bijwerkingen ervan en informatie over de kosten van de behandeling (telkens 75%). Ook de stelling met betrekking tot ‘informatie over het recht op een tweede mening‘ krijgt met 71% een ‘lage’ score.

Geert Lombaert (augustus 2021)