De Sleutel Logo

Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Ambulant Centrum Antwerpen(ACA)

 • Adres Dambruggestraat 78 - 80
 • Gemeente Antwerpen 2060
 • Afdelingshoofd Patrick De Weert
 • Klinisch coƶrdinator An Foubert
 • Verantwoordelijke arts Nicolas Watrin
 • Telefoon 03 233 99 14
 • Fax 03 225 10 24
 • E-mail [email protected]
 • Openingsuren
  Ma: 9u30-13u en 14u-18u
  Di:14u-18u00
  Woe: 9u30-13u en 14u-18u
  Do:14u-20u00
  Vrij:9u30-13u en 14u-16u

Ligging

4.4229794 51.2208788

Aanbod client

1. Iets voor mij?
2. Hoe meld ik mij aan?
3. Oriëntatie
4. Wat bieden wij?
5. Werkwijze en kostprijs
6. Duurtijd
7. Openingsuren


WELKOM in ambulant centrum De Sleutel
Dagcentrum De Sleutel Antwerpen is een centrum voor cliënten met een drugs- en verslavingsproblematiek. Ons dagcentrum is een ambulant centrum. Je kan hier overdag terecht voor een gesprek of groepsmoment en je gaat nadien terug naar huis. Als blijkt dat een opname nodig is, kunnen we je doorverwijzen naar een residentieel centrum.

1. Iets voor mij?

Je experimenteert met / gebruikt af en toe drugs en wil wel eens, samen met een deskundige, inschatten of dit risicovol of problematisch is? Je wil voorkomen dat je druggebruik op termijn een probleem wordt?
Je voelt dat je druggebruik op één of andere wijze problematisch is en je wil hierover  praten?
Je volgde al een andere behandeling (bijvoorbeeld een opname) maar je bent op zoek naar de nodige nazorg?
Je maakt je zorgen om iemand uit je naaste omgeving (partner, kind, ouder…) die illegale middelen gebruikt. Je bent op zoek naar concrete informatie of je zoekt zelf ondersteuning in de manier hoe je ermee moet omgaan?
Ook cliënten verwezen door justitie worden in ons dagcentra begeleid.  Het is tevens mogelijk om een substitutiebehandeling te volgen (vb methadon) in combinatie met een andere behandelmodule

2. AANMELDING

Een eerste contact kan rechtstreeks aan het onthaal tijdens de openingsuren, telefonisch, via mail, fax of brief. Je kan jezelf aanmelden of iemand anders - familie of vrienden, instanties - kan dat voor jou doen. We noteren enkele basisgegevens en je krijgt een afspraak.
Vergeet bij de schriftelijke aanmelding naast je naam en voornaam, ook je geboortedatum niet te vermelden en eventueel een telefoonnummer waarop we je kunnen bereiken.
Je kan ook via de website aanmelden (ga hier naar het aanmeldingsformulier)

 

3.  ORIËNTATIE 

Tijdens het eerste gesprek maken we kennis met elkaar. Jij vertelt ons wat de reden is van je bezoek, wat je van ons verwacht. Wij geven uitleg bij onze manier van werken. Indien aangewezen beslis je na dat eerste gesprek of je verdere afspraken maakt voor oriëntatie.
In die volgende gesprekken verruimen we het beeld van jouw situatie: We overlopen 6 belangrijke levensterreinen aan de hand van een vragenlijst. Samen zoeken we uit of je druggebruik problematisch/risicovol is en of er behandeling nodig/aangewezen is en welke vorm van behandeling hiervoor de beste is. Indien nodig krijg je ook een afspraak bij de verslavingsarts.
Na de bespreking op onze vergadering van alle info die jij ons gaf, volgt een feedbackgesprek waarin we ons advies terugkoppelen en met jou bekijken wat het vervolg van de behandeling kan inhouden.

4. BEHANDELAANBOD

In ons dagcentrum worden verschillende vormen van begeleiding aangeboden:

4.1. Individuele behandeling

Tijdens een individueel behandeltraject krijg je de gelegenheid om jouw situatie en vraag verder te exploreren.
Wat wil jij bereiken op vlak van gebruik? Verminderen of volledig stoppen? Geldt dat voor alle producten of voor sommige? Zie je dat op termijn of onmiddellijk? Welke andere levensdomeinen moet je mee aanpakken als je je druggebruik wil veranderen? Zijn er andere personen betrokken? Welke inspanning wil je zelf leveren en wat mag je van anderen verwachten?
We bepalen samen de doelstellingen en stellen een actieplan op. Jij bent degene die voor de uitvoering instaat. Jouw individueel begeleider is een vaste vertrouwenspersoon die over de schouder meekijkt, met je meedenkt, ondersteuning biedt en structureert.
De inhoud van de gesprekken beperkt zich niet tot het druggebruik of hoe omgaan met verslaving. Misschien gaat het gebruik gepaard met een ander probleem.
Voorbeelden van andere klachten: problemen ondervinden met je partner, erg angstig zijn, problemen in de omgang met familie of vrienden, agressie niet kunnen onderdrukken, je mislukt voelen op school/werk, terugkerende moeilijkheden uit je verleden, een bijkomend psychiatrisch ziektebeeld, etc. Deze thema’s kunnen naast het gebruik een belangrijke plaats krijgen binnen de behandeling.
We richten ons op een gesprek per week maar dit kan per cliënt erg variëren.
Ook de duur van de behandeling is erg uiteenlopend maar duurt over het algemeen enkele maanden tot een jaar.

4.2. Substitutiebehandeling

Mensen die hier nood aan hebben krijgen aangepaste medicatie die door een verslavingsarts in het centrum wordt voorgeschreven. Deze medicatie is steeds gericht op afbouw van jouw gebruik en herstel en wordt nauwgezet opgevolgd door onze artsen. Substitutiebehandeling is altijd gekoppeld aan globalere individuele of groepsgerichte begeleiding.

4.3. Woonkamergroep

Heb je te kampen met een langdurige verslaving en heb je nu enige stabiliteit bereikt die je zeker wenst te behouden? Denk je er aan je huidig leefpatroon te verbeteren, wil je stilaan terug wat toekomst uitstippelen, mensen op andere manieren ontmoeten, … dan heeft de woonkamer misschien een aanbod voor jou.
We komen 3 voormiddagen per week bijeen van 10 tot 13uur. Maandag koken en eten we samen, woensdag organiseren we een speciale activiteit, vrijdag overloopt de bewonersvergadering de vorige en de volgende week. Zo maken we van de woonkamergroep een ontmoetingsplaats waar we groepsleden ondersteunen in het behoud van hun stabiliteit. We hebben oog voor de toekomstplannen van elke deelnemer.
Ben je geïnteresseerd? Maak via je individuele begeleid(st)er een afspraak met één van de groepsbegeleiders.

5. Werkwijze en kostprijs

Multi disciplinair team

In De Sleutel Antwerpen werken hulpverleners die elk op hun manier en vanuit hun eigen discipline gespecialiseerd zijn in behandeling van verslaving. Er is een therapeutisch team, een sociale dienst, een medisch team met twee verslavingsartsen en een psychiater.

Vaste afspraken, verwachte aanwezigheid
Alle gesprekken en alle groepsmomenten binnen ons dagcentrum worden vooraf gepland. We verwachten dat je komt naar je gemaakte afspraak, of tijdig verwittigt als je onvoorzien verhinderd bent. Tijdens de oriëntatiefase hanteren we een wachttijd indien je twee afspraken mist of verplaatst. Je kan dan gedurende zes weken geen afspraken maken. Bij de opstart van een individuele en/of groepsbehandeling maken we duidelijke afspraken met betrekking tot de aan-en afwezigheden.

Dossier
We maken van alle cliënten een dossier op. Daarin verzamelen we je persoonsgegevens, medische informatie, gespreksnota’s. Alle dossiers zijn vertrouwelijk.

Privacy
De hulpverleners van het dagcentrum zijn gehouden aan een collectief beroepsgeheim. Dat betekent dat alle door jou verstrekte informatie binnenshuis blijft. Indien wij informatie opvragen bij een vorige behandelaar, vragen wij eerst jouw schriftelijke toestemming. Het is mogelijk vorige of nieuwe behandelaars te betrekken in je begeleiding. Dat kan op jouw of op onze vraag zijn. De manier van samenwerken en informatie delen, bespreken we vooraf met jou. Om discussies te vermijden, vragen we je een ondertekende toestemming. Onrechtstreeks neem je deel aan een statistisch onderzoek door de Dienst Wetenschappelijk Onderzoek en Kwaliteitszorg van De Sleutel in Gent. Zij verwerken je gegevens anoniem, en je individuele situatie is op geen enkele manier herkenbaar.

Urinecontroles
Wij voeren regelmatig urinecontroles uit. Bedoeling is het gebruik correct bespreekbaar te maken. De resultaten van deze controles zijn voor interne therapeutische doeleinden. We geven ze niet extern door. Weigeren van urinecontroles, fraude met afname, maakt samenwerking onmogelijk. De Sleutel zal de begeleiding – eventueel tijdelijk – stopzetten.

Steunfiguren
Je mag eender wie die voor jou belangrijk is, meebrengen voor het eerste gesprek en betrekken bij de behandeling. Familie, vrienden of verwijzers kunnen op verschillende manieren meewerken: - in een gesprek met jou en je vaste begeleider - tijdens aparte gesprekken voor je steunfiguur, bij een andere begeleider - ouders met vragen, wiens kinderen/gebruikers (nog) niet in begeleiding zijn, kunnen zelf drie gesprekken krijgen.

Zeker als jongeren in begeleiding komen, moedigen wij aan om ouders/verwijzers bij de begeleiding te betrekken. Om jouw privacy te beschermen maken we vooraf afspraken met alle betrokken partijen. Het zal duidelijk zijn welke informatie besproken wordt, en welke niet.

Justitie
Sommige cliënten melden zich aan op vraag van justitie. Ook tussen hen en ons bestaan duidelijke afspraken. In onze samenwerking met justitie blijft het beroepsgeheim onverminderd van kracht. Alle persoonlijke, inhoudelijke informatie blijft hier in huis. Wij koppelen dus geen inhoudelijke informatie terug aan een rechter/justitie-assistent of ander justitieel personeel. Mits toestemming van de cliënt brengen we de verwijzer/justitie-assistent - via standaardattesten op de hoogte van het opstarten en eindigen van de behandeling

Afspraken en huisregels
Dagcentrum De Sleutel Antwerpen en de onmiddellijke omgeving, moet een veilige, respectvolle plaats zijn voor alle bezoekers. Voor de goede orde, vragen we geen huisdieren mee te brengen, je fiets niet binnen te zetten (je kan een slot vragen aan het onthaal), niet te bellen in de wachtzaal, niet op de drempels van de buren te gaan zitten. We nemen jouw spullen niet in bewaring. Vraag je vrienden die niets met het dagcentrum of met je behandeling te maken hebben om buiten te wachten. We willen niet dat je drugs binnenbrengt in het dagcentrum. Dit is net zoals agressie, dealen of diefstal een reden om de samenwerking onmiddellijk te stoppen.

Betaling
Voor elke vorm van oriëntatie en behandeling in ons centrum moet je aangesloten zijn bij een mutualiteit en in orde zijn met de ziekteverzekering. De kosten van de gesprekken regelen we rechtstreeks met jouw mutualiteit. Jij betaalt 1,95 euro remgeld per gesprek, af te rekenen aan het onthaal. Onze administratie controleert bij aanvang, en elk jaar opnieuw, je verzekerbaarheid bij je mutualiteit. Extra medische kosten: medicatie, eigen labo-onderzoek, medische verwijzingen buitenshuis, betaal je zelf. Wie administratieve of financiële vragen heeft, of betalingsmoeilijkheden, kan een afspraak vragen bij de sociale dienst. Afbetalingsplannen zijn mogelijk.

6. Duurtijd.

De duurtijd van een ambulante behandeling hangt af van de soort begeleiding, behandeling, het uitgestippelde traject en de te volgen modules.   

 • Tijdens de eerste gesprekken proberen we zicht te krijgen op je hulpvraag en zoeken we samen naar een aangewezen vorm van behandeling. Deze oriëntatie is in principe afgerond binnen de vier weken na aanmelding.
 •    
 • De duurtijd van de eigenlijke individuele begeleiding is moeilijk in te schatten. Dit hangt ondermeer af van de ernst van je probleem, wat je wil bereiken, welke termijn jij en je begeleider voor ogen hebben en hoe je begeleiding loopt. Aarzel niet om met je begeleider te bespreken hoe jij het verloop van de begeleiding ziet. Ook hierin heb je zelf uiteraard veel inspraak.
 •    
 • De duur van een groepsprogramma varieert van 3 tot 12 maanden.

 

7. Openingsuren

Ma: 9u30-13u en 14u-18u
Di:14u-18u00
Woe: 9u30-13u en 14u-18u
Do:14u-20u00 (afspraken eindigen om 21u) 
Vrij:9u30-13u en 14u-16u

 Aanbod professioneel

1. ALGEMEEN
2. OOK VOOR OUDERS - PARTNERS 
3. AANMELDING 
4. ORIËNTATIE
5. BEHANDELAANBOD 
6. WERKWIJZE  
  
1. ALGEMEEN

        
Telefoon  03 233 99 14 
        
Dagcentrum De Sleutel is een oriëntatie- en behandelcentrum, deskundig in het voorkomen en behandelen van drugproblemen. Vanuit het geloof in de meerwaarde van een drugvrij leven, begeleiden we de cliënt in de richting van een drugvrije maatschappelijke reïntegratie. We kiezen ervoor om veranderingsgericht te werken aan de hand van het transtheoretisch fasemodel en de motiverende gespreksvoering. We richten ons bijgevolg tot mensen die illegale drugs (in mogelijke combinatie met alcohol of medicatie) gebruiken en die streven naar groei en verandering. Verwijzingen vanuit justitie worden in deze visie eveneens verwelkomd. Werken aan motivatie en verandering heeft baat bij een intensieve begeleiding, waarbij groepssessies en peer-werking een sterke bijdrage kunnen betekenen. Hierom worden in het centrum van oriëntatie tot nazorg groepswerkingen aangeboden.
    

2. OOK VOOR OUDERS - PARTNERS 

De familiale omgeving van iemand met een drugprobleem wordt vaak ook geconfronteerd met de negatieve gevolgen van dat gebruik. Deze confrontatie leidt niet zelden tot sterke gevoelens van onmacht, angst en bezorgdheid.
Voor ouders wiens dochter of zoon niet in een behandelingsprogramma is ingeschreven, biedt het centrum een drietal gesprekken aan, waarin men info krijgt over hoe men met een drugproblematiek kan omgaan en hoe men zijn of haar kind kan motiveren om zich aan te melden voor een behandeling. Ook partners zijn welkom voor een infogesprek.   

3. AANMELDING

Aanmelden kan zowel telefonisch, via mail, websiteformulier of brief, als ter plaatse in het centrum.        

4. ORIËNTATIE

Tijdens het eerste gesprek verkennen we de probleemsituatie, voorgeschiedenis en hulpvraag.

Vervolgens start de oriëntatiefase waarin de thema’s uit het eerste gesprek verder worden besproken en de EuropASI of ADAD (voor minderjarigen) wordt afgenomen. Dit is een vragenlijst waarbij we op zes verschillende leefgebieden informatie verzamelen omtrent de specifieke situatie, de hulpvraag en de motivatie van de cliënt.

Op indicatie is een afspraak bij een arts en/of psychiater mogelijk.

Is de cliënt minderjarig, dan proberen wij een gezinsgesprek of een overleg met de professionele verwijzer te organiseren.

Na multidisciplinair overleg volgt het adviesgesprek 

Verwijzers worden op de hoogte gebracht van ons advies en de context wordt waar mogelijk betrokken.

 

5. BEHANDELAANBOD

Individuele behandeling
Doelstelling:
• voortraject: creëren van motivatie voor behandeling
• behandelingstraject: afbouw en/of abstinentie van één of meerdere producten
• nazorgtraject: behoud van abstinentie
• we werken echter niet alleen op de verslaving, we trachten ook het functioneren op verschillende leefgebieden te verbeteren

Doelpubliek:
• mensen met illegale drugproblematiek die een minimale bereidheid tonen om hier over in gesprek te gaan

Aanbod:
• wekelijks psycho-sociale  en/of psychologische begeleidingen
• ondersteuning van de context
• psychotherapie voor bijkomende psychiatrische ziektebeelden
• op indicatie sociale, medische en/of psychiatrische begeleiding
• outreach

Substitutiebehandeling
Mensen die hier nood aan hebben krijgen aangepaste medicatie die door een verslavingsarts in het centrum wordt voorgeschreven. Deze medicatie is steeds gericht op afbouw van jouw gebruik en herstel en wordt nauwgezet opgevolgd door onze artsen. Substitutiebehandeling is altijd gekoppeld aan globalere individuele of groepsgerichte begeleiding.

Woonkamergroep

Doelstelling:
• verworven stabiliteit behouden en komen tot activering waar mogelijk
• zelfzorg
• netwerkherstel

Doelpubliek:
• gebruikers van illegale drugs boven de 35 jaar
• zij met een lange verslavingsgeschiedenis en veel voorafgaande behandelingen
• zij met een eigen woonst, inkomen en mutualiteit  

Aanbod :
• deeltijds groepsprogramma op maandag- , woensdag- en vrijdagvoormiddag
• ondersteuning bij het dagelijkse leven
• binnen- en buitenactiviteiten (groepsgesprek , kook , spel en socio-culturele uitstap )
• outreachend werken naar activering
• op indicatie gecombineerd met individuele, medische of psychiatrische opvolging

Nazorg
Voor cliënten die met hun gebruik zijn gestopt, een opname achter de rug hebben of hun behandeling succesvol hebben afgerond, bieden wij in nazorg een training hervalpreventie aan, zowel individueel als in groep. In deze sessies wordt uitvoerig stilgestaan bij risicosituaties en de persoonlijke hervalketen. Men verwerft er handvatten om herval in gebruik te voorkomen.          

     

6. WERKWIJZE  

Multi disciplinair team
In De Sleutel Antwerpen werken hulpverleners die elk op hun manier en vanuit hun eigen discipline gespecialiseerd zijn in behandeling van verslaving. Er is een therapeutisch team, een sociale dienst, een medisch team met twee verslavingsartsen en een psychiater.

Beroepsgeheim
De hulpverleners van het dagcentrum zijn gehouden aan een collectief beroepsgeheim. Indien wij informatie opvragen bij een vorige behandelaar, vragen wij de cliënt eerst om schriftelijke toestemming. Het is mogelijk vorige of nieuwe behandelaars te betrekken in de begeleiding. De manier van samenwerken en informatie delen, bespreken we vooraf met de cliënt.

Urinecontroles
Wij voeren regelmatig urinecontroles uit. Bedoeling is het gebruik correct bespreekbaar te maken. De resultaten van deze controles zijn voor interne therapeutische doeleinden. We geven ze niet extern door. Weigeren van urinecontroles, fraude met afname, maakt samenwerking onmogelijk. De Sleutel zal de begeleiding – eventueel tijdelijk – stopzetten.

Steunfiguren
Cliënten mogen steunfiguren meebrengen voor het eerste gesprek en betrekken bij de behandeling. Familie, vrienden of verwijzers kunnen op verschillende manieren meewerken: - in een gesprek met de cliënt en diens vaste begeleider - tijdens aparte gesprekken voor steunfiguren, bij een andere begeleider - ouders met vragen, wiens kinderen/gebruikers (nog) niet in begeleiding zijn, kunnen zelf drie gesprekken krijgen.

Zeker als jongeren in begeleiding komen, moedigen wij aan om ouders/verwijzers bij de begeleiding te betrekken. Het beroepsgeheim blijft van toepassing. Om de cliënt zijn privacy te beschermen maken we vooraf afspraken met alle betrokken partijen. Het zal duidelijk zijn welke informatie met wie besproken wordt, en welke niet.

Justitie
Sommige cliënten melden zich aan op vraag van justitie. Ook tussen hen en ons bestaan duidelijke afspraken. In onze samenwerking met justitie blijft het beroepsgeheim onverminderd van kracht. Wij koppelen dus geen inhoudelijke informatie terug aan een rechter/justitie-assistent of ander justitieel personeel.

Mits toestemming van de cliënt brengen we de verwijzer/justitie-assistent - via standaardattesten op de hoogte van het opstarten en eindigen van de behandeling.

Afspraken en huisregels

Dagcentrum De Sleutel Antwerpen en de onmiddellijke omgeving, moet een veilige, respectvolle plaats zijn voor alle bezoekers. Druggebruik binnen de muren, fysieke of verbale agressie naar andere cliënten of begeleiders, dealen of diefstal zijn redenen om de samenwerking onmiddellijk te stoppen.

Betaling
Voor elke vorm van oriëntatie en behandeling in ons centrum moet de cliënt aangesloten zijn bij een mutualiteit en in orde zijn met de ziekteverzekering. Cliënten betalen 1,95 euro remgeld per gesprek, af te rekenen aan het onthaal. Onze administratie controleert bij aanvang van een behandeling, en elk jaar opnieuw, de verzekerbaarheid van de cliënt bij de mutualiteit. Extra medische kosten: medicatie, eigen labo-onderzoek, medische verwijzingen buitenshuis, worden apart gefactureerd Wie administratieve of financiële vragen heeft, of betalingsmoeilijkheden, kan een afspraak vragen bij de sociale dienst. Afbetalingsplannen zijn mogelijk.

    
        

 

Routebeschrijving

Met het openbaar vervoer:

- Neem de trein tot Antwerpen-Centraal

Antwerpen-Centraal – Dambruggestraat:
Ga noordelijk op Kon. Astridplein richting Carnotstraat/N12 (110m)
Sla rechtsaf naar de Carnotstraat/N12 (130m)
Sla linksaf naar de Dambruggstraat (250m)


- Neem de bus tot Franklin Rooseveltplaats

Franklin Rooseveltplaats – Dambruggestraat:
Ga noordelijk op Osystraat richting Pijlstraat (220m)
Sla rechtsaf naar de Pijlstraat (120m)
Ga rechtdoor op De Coninckplein (85m)
Weg vervolgen naar Lange Beeldekensstraat (110m)
Sla rechtsaf naar de Dambruggestraat (50m)

Met de wagen:

Vanuit Brussel (E19)

Houd aan het eind van de autosnelweg rechts, richting Nederland
Neem afslag 3 – Borgerhout naar N184 richting Luchthaven Antwerpen
Sla linksaf naar de Luitenant Lippenslaan/N184
Ga verder op de N184
Sla rechtsaf naar de Provinciestraat
Sla linksaf naar de Carnotstraat/N12
Sla rechtsaf naar de Van Schoonhovenstraat
Sla rechtsaf naar de Lange Beeldekensstraat
Neem de 1ste afslag rechts, de Dambruggestraat

Vanuit Nederland/Gent

Neem afslag 3 – Borgerhout naar N184 richting Luchthaven Antwerpen
Sla rechtsaf naar de Luitenant Lippenslaan/N184
Ga verder op de N184
Sla rechtsaf naar de Provinciestraat
Sla linksaf naar de Carnotstraat/N12
Sla rechtsaf naar de Van Schoonhovenstraat
Sla rechtsaf naar de Lange Beeldekensstraat

Vanaf E313/E314

Neem afslag 17 – Antwerpen-Oost links richting Antwerpen-Centrum/Borgerhout
Houd links aan bij de splitsing, volg de borden naar Deurne Noord/Singel Noord/Centrum en voeg in op de Karel Geertsstraat/N12
Ga verder op de N12
Sla rechtsaf naar de Van Schoonhovenstraat
Sla rechtsaf naar de Lange Beeldekensstraat
Neem de 1ste afslag rechts, de Dambruggestraat


Terug naar adressen

filmpjeimage

Inschrijven E-zine

Invalid Input

Gelieve akkoord te gaan met onze privacy overeenkomst.
Bekijk de privacy voorwaarden.