De Sleutel Logo

Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Ambulant Centrum Gent (DCG)

 • Adres Jozef Guislainstraat 43 c
 • Gemeente Gent 9000
 • Afdelingshoofd Inge Drappier
 • Telefoon 09 234 38 33
 • Fax 09 223 34 55
 • E-mail [email protected]
 • Openingsuren
  Ma:  10u30-12u30 en 13u-21u
  Di:      9u00-12u30 en 13u-17u
  Woe: 9u00-12u30 en 13u-17u
  Do:    9u00-12u30 en 13u-17u
  Vrij:    9u00-12u30 en 13u-15uLigging

3.7320402 51.0350257

Aanbod client

1. Iets voor mij?
2. Hoe meld ik mij aan?
3. Eerste gesprek en oriëntatie
4. Wat bieden wij?
5. Kostprijs
6. Duurtijd
7. Openingsuren


1. Iets voor mij?

Voor wie ?

- Je experimenteert met / gebruikt af en toe drugs en wil wel eens, samen met een deskundige, inschatten of dit risicovol of problematisch is… je wil voorkomen dat je druggebruik op termijn een probleem wordt…

-Je voelt dat je druggebruik op één of andere wijze problematisch is. Je wil hierover  praten. 

- Je volgde al een andere behandeling (bijvoorbeeld een opname) maar je bent op zoek naar de nodige nazorg…

-Je maakt je zorgen om iemand uit je naaste omgeving (partner, kind, ouder…) die illegale middelen gebruikt. Je bent op zoek naar concrete informatie of je zoekt zelf ondersteuning in de manier hoe je ermee moet omgaan...

Ook cliënten verwezen door justitie worden in ons dagcentra begeleid.  Het is tevens mogelijk om een substitutiebehandeling te volgen (vb methadon) in combinatie met een andere behandelmodule.

Voor wie niet ?

- Je gebruikt medicatie of alcohol of hebt een gokprobleem, maar je gebruikt geen illegale drug (zoals cannabis, XTC, speed,…). Helaas kunnen wij je dan niet verder helpen, maar je kan wel terecht bij:

http://www.alcoholhulp.be/

http://www.aavlaanderen.org/

Druglijn

2. Hoe meld ik mij aan ?

Je kan op verschillende manieren jezelf of iemand anders aanmelden:
- Telefonisch op het nr. 09/234 38 33
- Via mail  (mailgegevens hierboven)
- Via brief (adresgegevens hierboven)
- Via de website  (ga hier naar het aanmeldingsformulier)

Een onthaalmedewerker staat klaar om naar je vragen te luisteren, je wat verdere informatie te geven en je een eerste afspraak te geven in het dagcentrum als je dat wenst.

Vergeet bij de schriftelijke aanmelding via mail of brief naast je naam en voornaam, ook je geboortedatum niet te vermelden en eventueel een telefoonnummer waarop we je kunnen bereiken. Alle persoonsgegevens worden enkel omwille van praktische overwegingen gevraagd en worden uiterst discreet behandeld.

3. Eerste gesprek en oriëntatie

 • Tijdens de eerste gesprekken proberen we zicht te krijgen op de ernst van je druggebruik. Er wordt hierbij niet alleen gefocust op je gebruik, maar verschillende levensdomeinen komen aan bod
 • Samen zoeken we uit of je druggebruik problematisch/risicovol is en of er behandeling nodig/aangewezen is en welke vorm van behandeling hiervoor de beste is
 • een oriëntatie omvat 3 à 4 gesprekken, waarvan 1 gesprek met een verslavingsarts

 

4. Wat bieden wij?

In ons dagcentrum worden verschillende vormen van begeleiding aangeboden:

4.1. Individuele behandeling

- Behandeling die je kan combineren met thuis- en/of werksituatie. Je hebt op regelmatige basis afspraken met je vaste begeleider…
- Samen met je begeleider bepalen wat je wil veranderen, wat haalbare doelstellingen zijn en hoe je die kan bereiken…
- Samen bekijken wat de meerwaarde kan zijn van een drugvrij leven…

4.2. Substitutiebehandeling

- Het versterken van je behandeling door middel van aangepaste medicatie die door een verslavingsarts in het centrum wordt voorgeschreven…
- Steeds gericht op afbouw en herstel…
- In samenspraak met je eigen apotheker…

4.3. Instapgroep 

- Elke voormiddag samenkomen in een kleine groep (max 8 personen) 
- Afwisselend groepsgesprekken en activiteiten, gericht op elkaar ondersteunen in de aanpak van je drugprobleem en het zoeken naar een zinvolle daginvulling…
- We starten met een proefperiode van 2 weken…

4.4. Outreach

- de outreachmedewerker kan je helpen met het contacteren van andere organisaties voor problemen die je ervaart naast het druggebruik (woonst, schulden,…) , om deze ook opgelost te krijgen.

4.5. Opvoedingsondersteuning

- Gespreksgroep voor ouders die met een verslavingsprobleem kamp(t)en en 1 of meerdere jonge kinderen hebben…
- Partners zijn welkom om deel te nemen en voor de kinderen is opvang voorzien…
- 5 sessies waarin verschillende opvoedingsthema’s worden aangekaart…

4.6. Hervalpreventie

We bekijken de verschillende factoren die tot herval leiden. Je leert om met die factoren om te gaan binnen de eigen leefsituatie 

 

5. Kostprijs?

De Sleutel is erkend als ambulante revalidatie-instelling. Dat betekent dat de mutualiteit waarbij je aangesloten bent het overgrote deel van de kosten van je behandeling betaalt. Net als bij de dokter, moet je enkel het remgeld betalen.
Er wordt €1.95 remgeld gevraagd per dag dat je aanwezig bent voor een individueel-, groepsgesprek en/of doktersconsultatie. Indien je via jouw mutualiteit recht hebt op een voorkeursregeling, hoef je dit remgeld niet te betalen.

6. Duurtijd

Er zijn meestal geen wachtlijsten om een begeleiding in een dagcentrum te kunnen opstarten.

De duurtijd van een ambulante behandeling hangt af van de soort begeleiding, behandeling, het uitgestippelde traject en de te volgen modules.

 • Tijdens de eerste gesprekken proberen we zicht te krijgen op je hulpvraag en zoeken we samen naar een aangewezen vorm van behandeling. Deze oriëntatie is in principe afgerond binnen de vier weken na aanmelding.
 • De duurtijd van de eigenlijke individuele begeleiding is moeilijk in te schatten. Dit hangt ondermeer af van de ernst van je probleem, wat je wil bereiken, welke termijn jij en je begeleider voor ogen hebben en hoe je begeleiding loopt. Aarzel niet om met je begeleider te bespreken hoe jij het verloop van de begeleiding ziet. Ook hierin heb je zelf uiteraard veel inspraak.
 • De duur van een groepsprogramma varieert.

 

7. Openingsuren

Maandag: 10.30- 12.30 en van 13.00 tot 21.00
Dinsdag, woensdag en donderdag: 9.00- 12.30 en van 13.00 tot 17.00
Vrijdag: 9.00- 12.30 en van 13.00 tot 15.00

 

Aanbod professioneel

Aangeboden modules

1. Aanmelding 
2. Oriëntatie 
3. Instapgroep 
4. Individuele therapie 
5. Outreach
6. Opvoedingsondersteuning

    

Werking 
    
 1. AANMELDING   Tel 09/234 38 33    E-mail  [email protected]    
        
  Omschrijving: bij de aanmelding in het ambulant centrum vindt een eerste ruwe screening van de problematiek plaats. De aanmelding kan telefonisch, schriftelijk dan wel persoonlijk gebeuren.   
        
  Doelgroep: zowel minderjarige als volwassen (ex)gebruikers van illegale drugs en/of hun omgeving (ouders, partner, vrienden).   
        
  Doelstelling: de korte en ruwe screening van de hulpvraag leidt tot hetzij een onmiddellijke verwijzing binnen het dagcentrum hetzij een meer gepast doorverwijzing naar een andere setting.   
        
  Tijdstip: tijdens de openingsuren. 
  

2. ORIËNTATIE  Tel 09/234 38 33   E-mail  [email protected]   

Omschrijving: de oriëntatie betreft een uitgebreide screening waarbij getracht wordt een beter zicht te krijgen op het functioneren en disfunctioneren van de hulpvrager. De oriëntatie gebeurt multidisciplinair en bestaat standaard uit een drietal exploratieve gesprekken met een individueel begeleider en een consult bij de arts. Op indicatie kan er een gesprek met de sociale dienst dan wel de psychiater plaatsvinden.  

Doelgroep: zowel minderjarige als volwassen (ex)gebruikers van illegale drugs en/of hun omgeving.  

Doelstelling: De oriëntatie leidt tot indicatiestelling en adviesbepaling. Het in kaart brengen van de problematiek van de hulpvrager laat toe te bepalen wat precies de nood aan hulp inhoudt en door welke instantie die hulp het best voorzien kan worden.  

Tijdstip: Op afspraak

3.  INSTAPGROEP  Tel 09/234 38 33   E-mail  [email protected] 

Omschrijving: een groepsprogramma waarin motivationeel en probleemhanterend werken wordt afgewisseld met sport-,  en ontspannende activiteiten.  

Doelgroep: meerderjarige gebruikers van illegale drugs die een probleembesef hebben op de terreinen druggebruik enerzijds en arbeid, opleiding en inkomen anderzijds, doch zonder op al die terreinen al een concrete beslissing tot verandering of actie genomen te hebben.  

Doelstelling: het doel is het probleeminzicht te verscherpen op de terreinen druggebruik enerzijds en tijdsbesteding anderzijds. Op die manier wordt er gepoogd de cliënt te motiveren tot verandering en aan te zetten tot het formuleren van realistische doelstellingen op bovenstaande terreinen.  

Tijdstip: de module loopt over drie maanden gedurende vijftien uren per week (telkens 3u op maandag, dinsdag, woensdag,donderdag en vrijdag).

4. INDIVIDUELE THERAPIE  Tel 09/234 38 33  E-mail  [email protected]    

Omschrijving: een reeks psychotherapeutische individuele en/of familiegesprekken met een vast teamlid waarin geselecteerde leefgebieden verder behandeld worden.  

Doelgroep: Minderjarige of volwassen (ex)gebruikers van illegale drugs met een duidelijke hulpvraag op het terrein druggebruik en/of op het psychisch-emotionele dan wel familiale terrein. Het gaat om cliënten die een beslissing tot verandering genomen hebben op bovenstaande terreinen maar begeleiding willen in hun acties daaromtrent.  

Doelstelling: Het doel vormt minimaal het verwerven van zelfcontrole t.a.v. het gebruik. Maximaal wordt er gestreefd naar abstinentie. Daarnaast wordt er gepoogd de lijdensdruk op het psychisch-emotionele dan wel familiale terrein te verzachten.  

Tijdstip: op afspraak. Individuele sessies meestal op wekelijkse basis en iedere drie maand te evalueren.

 

5. OUTREACH

Omschrijving: het inschakelen van onze outreachmedewerker binnen uw eigen voorziening, om samen een antwoord te bieden aan druggerelateerde problemen.

Doelgroep: professionelen die op 1 of andere manier in contact komen met (ex)druggebruikers en zich daar vragen rond stellen (scholen, OCMW,…).

Doelstelling: samen een antwoord zoeken a.d.h.v. casusbesprekingen, gesprek met (ex)gebruiker zelf,….
tijdstip: af te spreken ná telefonisch contact (09 234 38 33)

9. OPVOEDINGSONDERSTEUNING

Omschrijving: een gespreksgroep voor (ex)druggebruikende ouders in het kader van opvoedingsondersteuning.

Doelgroep: (ex)druggebruikende ouders met jonge kinderen.

Doelstelling: het bieden van opvoedingsondersteuning i.s.m. Reddie Teddy. Volgende 5 thema’s komen aan bod: rituelen, iets op een positieve manier zeggen, actief luisteren, zelfvertrouwen en omgaan met moeilijkheden.

Tijdstip: 5 op voorhand vastgelegde maandagavonden.

 

Substitutiemedicatie kan opgestart worden, maar enkel in combinatie met één van de bovenstaande modules

 

 
 

Routebeschrijving

Bereikbaarheid Jozef Guislainstraat (nieuw adres)

 

• Openbaar vervoer: Vanaf Gent Sint-Pietersstation of de Korenmarkt: Trams 1, 10 of 11, Halte Guislain Bus nr 9, 10 en 65, halte Guislainbrug

• Eigen vervoer: E40 Brussel - Gent, afrit Gent. Vervolgens 'Andere richtingen' volgen gedurende ongeveer 2 km. Dan richting 'N9 Eeklo' volgen en blijf deze hoofdweg (Ch. De Kerkhovelaan, deze gaat over in Martelaarslaan, deze gaat over in Rooigemlaan), volgen tot op het einde. Dit is een T-kruispunt (aan lichten op een brug) en aan die lichten rij je naar links en aan de volgende verkeerslichten onmiddellijk naar rechts (F. Ferrerlaan). Op het einde van deze straat  (Gezondheidsstraat ) rij je links de Jozef Guislainstraat in. Ongeveer in het midden van de straat komt u aan tramsporen. U houdt links aan en rijdt de tramsporen over, via de poort. U bent nu op de campus. Direct na het binnenrijden, draait u rechts de parking van de campus op. Parkeer hier uw wagen. Dagcentrum De Sleutel Gent bevindt zich rechts van het standbeeld (gebouw aan de rechterkant).


Terug naar adressen

filmpjeimage

Inschrijven E-zine

Invalid Input

Gelieve akkoord te gaan met onze privacy overeenkomst.
Bekijk de privacy voorwaarden.