De Sleutel Logo

Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Visie rond kwaliteitsbeleid in De Sleutel

Geschreven door  Paul De Neve
Rate this item
(0 stemmen)

De visie op kwaliteit binnen het netwerk van De Sleutel vertrekt vanuit volgende uitgangspunten.

Situering

Het engagement voor kwaliteit vanwege directie, in casu afdelingshoofden drukt zich uit in een uitgesproken visie over kwaliteit en in het vooropstellen van kwalitatieve doelstellingen voor de hulpverlening. Voor dit laatste verwijzen we naar het concept van kwaliteit van zorg zoals omschreven in het advies van de begeleidingscommissie ethiek GGZ Broeders van Liefde over “systematisch reflecteren over zorg”. Op basis van een EFQM zelfevaluatie in het verleden, werd vastgesteld dat we laag  scoorden op het vlak van kwaliteitszorg in de zorgprocessen. Als gevolg daarvan hebben we de voorbije jaren sterk geïnvesteerd in kwaliteitsaspecten die gekoppeld zijn aan de zorgprocessen. Een aantal zorgprocessen werd doorgelicht, helder beschreven, gesystematiseerd en waar nodig gestandaardiseerd. Er werd consensus verkregen over de relevante (kwaliteits)aspecten die dienen te worden opgevolgd. Op deze aspecten werden eerst beleidsparameters, later indicatoren geënt, die systematisch worden opgevolgd, verwerkt en jaarlijks op een beleidsoverleg aan een evaluatie onderworpen. Andere beleidsdomeinen hebben minder op de voorgrond gestaan als onderdelen van een kwaliteitsbeleid. De uitgesproken visie op kwaliteit formuleren we in volgende uitgangspunten.

TeeVee web

Uitgangspunten

1. We vertrekken vanuit de idee dat kwaliteit binnen de organisatie niet beperkt is tot de loutere zorg. Kwaliteit dient voorop te staan in alles wat we doen en het kwaliteitsbeleid wordt daarom gericht op zowel primaire als secundaire processen. Dit wil zeggen dat we in principe alle beleidsdomeinen op kwaliteitscriteria willen kunnen aftoetsen.

2. Naast het borgen en het verantwoorden van goede praktijk ten aanzien van onszelf en van anderen waarmee we samenwerken (inclusief overheden),  willen we komen tot een geïntegreerd kwaliteitsbeleid dat systematische evaluatie en bijsturing volgens de principes van de PDCA-cyclus mogelijk maakt en hierbij de feedback van cliënten en medewerkers op actieve wijze benut.

modelpdcacyclus

3. Per beleidsdomein willen we expliciteren welke de kwaliteitsaspecten zijn die we belangrijk vinden voor onze organisatie om systematisch en op continue basis op te volgen en bij te sturen. Het zijn deze kwaliteitsaspecten die de basis vormen van ons kwaliteitsbeleidsplan. Het kwaliteitsbeleidsplan wordt aldus een constante  die de jaaractieplannen in de afdelingen en in de centrale diensten mede zal voeden en beïnvloeden. Het geeft per beleidsdomein weer (1) wat we bereikt hebben/ waar we nu staan (evaluatie), (2) waar we naartoe willen (strategisch plan per beleidsperiode) en (3) wat de concrete plannen zijn voor het (de) komende (twee) jaar (verbeterplan of jaaractieplan).

4. Bij het bepalen van dit kwaliteitsbeleidsplan willen we heel duidelijk het proceseigenaarschap respecteren: vanuit het centraal beleid (DRC-B en BAV) definiëren we wat het gemeenschappelijk kader is, maar we laten wel differentiatie toe in aanpak en timing per afdeling. Er zijn processen die afdelingsspecifiek zijn, waarbij elke afdeling eigen accenten moet kunnen leggen, maar niet op alles.  

5. Het gemeenschappelijk kader wil ook transparant de verschillende mandaten en bevoegdheden  weergeven (zie de wetgeving, de Raad van Bestuur Provincialaat BvL, het directiecomité en de BAV, de afdelingshoofden, de afdelingsbeleidsteams), die de marges bepalen waarbinnen bewegingsruimte mogelijk is voor de uitvoering van het kwaliteitsbeleidsplan. Dit wordt opgenomen in een communicatieplan, met inbegrip van de bijhorende overlegstructuren.

6. Het is van belang dat de krachtlijnen voor het intern kwaliteitsbeleid zijn bepaald en aan de medewerkers zijn medegedeeld. De directie zal daartoe de kwaliteitsaspecten van de diverse beleidsdomeinen regelmatig op de agenda’s plaatsen van de overlegstructuren, hierbij ook rekening houdend met kwaliteitsthema’s die door de overheid zijn vastgelegd.

(september 2014)

illustratie kwaliteitsbeleid

 

(klik op de afbeelding om te vergroten)

Aanverwante info:

link naar meer bijdragen over kwaliteitszorg binnen de drughulpverlening

De Sleutel ent kwaliteit op visie en strategische doelstellingen

 

Last modified on donderdag 01 oktober 2015 09:23

filmpjeimage

Inschrijven E-zine

Invalid Input

Gelieve akkoord te gaan met onze privacy overeenkomst.
Bekijk de privacy voorwaarden.