De Sleutel Logo

Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Visietekst preventie

Geschreven door  Jurgen
Rate this item
(0 stemmen)

Deze visietekst wordt momenteel herwerkt. 

Hier kan u kennismaken met de visie op preventie van november 2011

Waarom wil De Sleutel werken aan drugpreventie?

Onze ervaring met de behandeling van drugverslaafden drijft ons om te investeren in het voorkomen van verslaving. We zijn er van overtuigd dat voorkomen beter is dan genezen. Onze expertise in de drughulpverlening biedt ons een extra troef om ook aan de slag te gaan met preventie.

Waar situeren we preventie?

Druggebruik leidt niet altijd tot verslaving. Verslaving is de laatste fase van een proces dat start met experimenteel gebruik. In dit proces kan op verschillende momenten ingegrepen worden. Behandeling en nazorg zijn de laatste interventies in een spectrum (Mrazek en Haggerty, 1994) dat start bij preventie.

De verschillende types van preventie zijn universele, selectieve en geïndiceerde preventie, inclusief vroeginterventie. Deze laatste sluit nauw aan bij de hulpverlening.

Ons doel

Onze doelstelling is misbruik en verslaving te voorkomen. Ons algemeen principe is dat we het gebruik van alle verslavende middelen ontraden.

We willen een bijdrage leveren om het risicovol gebruik van legale en illegale drugs in de bevolking te verminderen.

Voor jongeren stellen we voorop: het uitstellen van het eerste gebruik van alle middelen en het verminderen van de overgang naar een stadium van frequent gebruik. Immers, hoe jonger men start met middelengebruik, hoe groter de kans op latere problematiek en verslaving.

Doelgroepen

Binnen universele preventie richten we ons tot de algemene bevolking en tot jongeren in het bijzonder. We richten ons op kinderen omdat zij in die ontwikkelingsfase beschermende vaardigheden kunnen verwerven. Bij pubers en adolescenten is er al kans op een eerste contact met drugs. We zien hen als een belangrijke doelgroep gezien hun neiging tot experimenteren, hun impulsiviteit en kwetsbaarheid en de schadelijkheid van drugs op het nog ontwikkelend brein.

Met selectieve en geïndiceerde preventie richten we ons tot mensen en groepen met een hoger risico op misbruik en verslaving. Dit zijn bijvoorbeeld kinderen van drugverslaafde ouders, jongeren in de bijzondere jeugdzorg,…

Uitgangspunten

Of iemand kwetsbaar is voor misbruik en verslaving, is afhankelijk van een samenspel van allerlei factoren. We onderscheiden hier beschermende en risicofactoren. Deze factoren geven richting en inhoud aan onze activiteiten.

Verbondenheid en vaardigheden

Het trainen van persoonlijke en sociale vaardigheden werkt beschermend.

Een voorwaarde om hieraan te kunnen werken is een positief klimaat van verbondenheid. Dit zijn steeds de basisingrediënten in de preventieprojecten die we ontwikkelen naar de doelgroepen.

Een veilig opvoedingsmilieu

De Sleutel is zich bewust van de grote rol die ouders en andere opvoedingsverantwoordelijken spelen in het leven van kinderen en jongeren. Zij kunnen een veilig milieu creëren waarbinnen kinderen en jongeren zich kunnen ontplooien. Vanuit betrokkenheid en bescherming is het essentieel dat ze regels en grenzen stellen maar ook uitdagingen aanbieden. In deze context helpen zij de kinderen en jongeren hun sociale vaardigheden te ontplooien.

Responsabiliseren

Ouders of andere opvoedingsverantwoordelijken gaan het thema drugs vaak uit de weg: ze denken dat hun persoonlijke invloed op kinderen en pubers op dat vlak beperkt is. Het duidelijk innemen van een standpunt over druggebruik heeft wel degelijk invloed op het gebruik door jongeren. We moeten blijvend inspanningen doen om deze misvattingen te corrigeren en ouders te responsabiliseren. “Drugs, praat erover” drukt dit kernachtig uit. We reiken ouders en andere opvoedingsverantwoordelijken tools aan die ze nodig hebben in het gesprek met hun kinderen.

Belang van de peergroep

Tussen 10 en 16 jaar neemt de invloed van peers toe. Zij worden degenen waaraan jongeren zich spiegelen. We stellen vast dat jongeren het reële druggebruik in hun peergroep overschatten. Aangezien jongeren zich gedragen volgens hun opvattingen over wat leeft in hun peergroep, verhoogt het risico op druggebruik. We moeten de communicatie tussen jongeren op gang brengen zodat deze foute veronderstellingen kunnen worden weggewerkt.

Actueel en effectief

Alle preventieprogramma’s en projecten die we aanbieden zijn up-to-date en evidence based. We blijven op de hoogte van wetenschappelijk onderzoek en internationale ontwikkelingen. Om onze werking optimaal te realiseren en af te stemmen, werken we samen met een netwerk van partners en organisaties in binnen- en buitenland. 

Van een brede tot gefocuste benadering

Onze interventies worden meer drugspecifiek naarmate de kans op druggebruik en drugmisbruik groter wordt.

Universele preventie:

Door middel van het verspreiden van juiste informatie en het uitdragen van onze standpunten over druggerelateerde topics, trachten we de bevolking bewust te maken, te sensibiliseren en hun kennis over het drugfenomeen te verhogen. Daarnaast doen we aan deskundigheidsbevordering van opvoedingsverantwoordelijken in het implementeren van preventieprogramma’s voor kinderen en jongeren.

Selectieve preventie:

Samen met partners werken we projecten, programma’s en training uit voor specifieke risicogroepen en begeleiders van deze groepen.

Geïndiceerde preventie:

We investeren in vroeginterventie wanneer we een nood ervaren bij een welomschreven gebruikende doelgroep met een hoger risico op misbruik en verslaving.

(november 2011)

Last modified on donderdag 16 januari 2020 15:00

filmpjeimage

Inschrijven E-zine

Invalid Input

Gelieve akkoord te gaan met onze privacy overeenkomst.
Bekijk de privacy voorwaarden.