Hier vindt u een algemeen overzicht van de mogelijke modules in onze ambulante centra.
(ga voor een overzicht per afdeling naar het afdelingsspecifieke overzicht).

De ambulante centra van De Sleutel zijn een laagdrempelige ingangspoort voor cliënten met een middelgerelateerde stoornis die niet primair alcohol, tabak, slaap- of kalmeermiddelen betreft. We delen onze visie op kwalitatieve en herstelgerichte verslavingszorg met de Vlaamse beleidsnota waarin maatwerk, veiligheid, multidisciplinariteit, continuïteit en netwerking centraal staan.

Na een oriënterende zorgnoodbepaling stellen we samen met de cliënt een behandelplan op dat samengesteld wordt op basis van het eigen aanbod van zorgmodules alsook het aanbod van zorgpartners uit de regio.

Als onderdeel van het netwerk De Sleutel kunnen we daarbij naadloze trajecten opzetten naar een gespecialiseerd aanbod van kortdurende en langdurige residentiële zorg. Specifieke aandacht gaat ook uit naar de context van de cliënt die we enerzijds actief betrekken om het traject van de cliënt te ondersteunen en voor wie we anderzijds een specifiek zorgaanbod hebben.

Afhankelijk van de regio zijn er specifieke samenwerkingsverbanden en eigen accenten in het aanbod. Zo heeft elk centrum connectie met de zorgpartners uit de eerste en nulde lijn uit hun regio en willen we een actieve speler zijn in het regionaal zorgbeleid.

Mogelijke MODULES in onze ambulante centra:

Aanmelding en oriëntatie

Vroeginterventie

Psychosociale begeleiding / behandeling

Ouderschap en druggebruik

Medisch consult

Dagprogramma’s / Groepsaanbod

Context Aanbod

Gerechtelijke Alternatieve Maatregelen

Outreach

Advies en consult

Deskundigheidsbevordering

Spuitenruil

Substitutiebehandeling

Activering naar werk ism maatwerkbedrijf Groep Weerwerk (voorheen Sociale Werkplaats De Sleutel). Groep Weerwerk is onze geprivilegieerde partner voor activeringstrajecten naar werk. 

Een aanmelding kan je doen telefonisch of via het online aanmeldingsformulier

Ga voor het specifieke aanbod naar: