De Sleutel Logo

Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Medewerkersbevraging over cliëntzorg en samenwerking voedt kwaliteitsbeleid

De voorbije maanden werden in het kader van kwaliteitsbeleid binnen De Sleutel meerdere bevragingen georganiseerd. In deze bijdrage gaan we vooreerst dieper in op de bevraging gericht aan de medewerkers die in directe interactie staan met cliënten. Deze bevraging peilde naar de cliëntzorg evenals naar de samenwerking en afstemming. We geven tevens enkele resultaten van de tevredenheidsbevraging.

Inleidend

De Sleutel stelde in 2014 als doel dat we tegen 2018 willen beschikken over een geïntegreerd kwaliteitsbeleid dat de feedback van cliënten en medewerkers actief benut. Deze doelstelling concretiseerde zich in een dubbele actie:

  • In 2015 zou de focus liggen op het duiden van “outputgericht werken” en het samen invulling geven aan het werken met plannen, indicatoren en resultaatgerichte afspraken;
  • Met het oog op meer planmatigheid in de opvolging van strategische doelstellingen wordt een systeem van bevraging en indicatoren opgezet voor de meest prioritaire kwaliteitsaspecten.

In samenspraak met directie en afdelingshoofden werden 24 kwaliteitsaspecten vooropgesteld die we op systematische basis wilden opvolgen. Voor een beperkt aantal kwaliteitsaspecten zou de opvolging gebeuren op basis van objectieve maten, i.e. becijferbare indicatoren. De meeste kwaliteitsaspecten zijn echter goed op te volgen op basis van systematische bevraging van medewerkers.

Voor het bevragen van de medewerkers werd gekozen voor het Prose-PODS-systeem. Bestaande bevragingen werden aangepast aan onze behoeften. Zo kwamen drie vragensets tot stand die volledig werden aangepast aan een organisatie binnen “ de verslavingszorg” zoals De Sleutel, met haar eigen financiële en infrastructurele middelen- en personeelsbeleidsaspecten, eigen accenten op het vlak van medewerkerszorg , en “last but not least” op het vlak van cliëntzorg.

Model van kwaliteitsbeleid

De relevante kwaliteitsaspecten waren te groeperen in 23 thema’s, die op hun beurt te herleiden waren naar thema’s binnen één van de organisatiegebieden in het EFQM-model van kwaliteit.

figuur1

Daarnaast was elk van de stellingen in de drie bevragingen kenmerkend voor een bepaalde fase in de ontwikkeling naar integrale kwaliteit op het vlak van elk thema. Het EFQM-model definieert ook telkens de kenmerken op basis waarvan de fase waarin een organisatie zich bevindt is te herkennen.

figuur2

Daarbij is het herkennen van kenmerken uit een vorige fase een voorwaarde om een fase effectief te bereiken.

 

CLIËNTZORG EN SAMENWERKING IN DE VERSLAVINGSZORG

De voorbije maanden werden in het kader van kwaliteitsbeleid drie bevragingen georganiseerd. Hier gaan we in op de bevraging gericht aan de medewerkers die in directe interactie staan met cliënten. Deze bevraging peilde naar de cliëntzorg en naar de samenwerking en afstemming. Er werden 132 medewerkers uitgenodigd (participatiegraad 67%).  (voor meer info over de bevraging van de tevredenheid van medewerkers: zie kader onderaan)

Cliëntzorg in de verslavingszorg (Grafiek 1)

Grafiek1

Binnen de cliëntzorg in de verslavingszorg, is er een akkoord bij het geheel van de begeleidende medewerkers dat fase 3 is bereikt met betrekking tot kwaliteitsaspecten van aanmelding en onthaal. Dit wil zeggen dat er afspraken zijn over instroom- en onthaalpolitiek, over de omgang met acute hulpvragen, dat er een minimumprocedure is voor indicatiestelling en dat het behandeladvies altijd gebaseerd is op een diagnose. De meeste begeleiders geven ook aan dat ze die minimumprocedure volgen, maar men is zich er niet altijd van bewust dat deze minimumprocedure gemeenschappelijk is voor alle afdelingen in onze organisatie.

Op het vlak van doelbepaling en (be)handelplanning/dossiervorming wordt fase drie niet bereikt. Begeleiders kunnen het wel eens zijn met de stellingen dat alle afspraken betreffende de begeleiding en behandeling per betrokken discipline systematisch genoteerd worden in een dossier, en ook dat het dossier steeds een individueel op maat gemaakt (be)handelplan bevat dat is aangepast aan de individuele noden van de cliënt. Maar niet iedereen is het ermee eens dat elke cliënt die behandeling krijgt die het beste is afgestemd op zijn problematiek, zijn hulpvraag, in overeenstemming met de actuele beste praktijk en/of dat het (be)handelplan altijd is besproken met de cliënt voor de start van een behandeling.

Meer globale kwaliteitsaspecten in samenhang met de hulpverlening en begeleiding laten zien dat men het eens is met de stelling dat de noodzakelijke contextuele interventies deel uitmaken van de behandeling en dat het doel van elke begeleiding is zowel verbetering en/of stabilisatie van de gezondheid, de sociale re-integratie én van het druggebruik of de verslaving van de cliënt. Niet iedereen ervaart de kenmerkende kwaliteitsaspecten uit fase 3 als bereikt. Dat betekent met name één of meerdere van volgende: het systematisch opvolgen van de in team gemaakte afspraken, het voorzien in de begeleiding van een periodieke systematische monitoring, evaluatie en bijsturing van de hulpverlening en het (be)handelplan overeenkomstig de doelstellingen op het vlak van gezondheid, en op het vlak van sociale stabiliteit/re-integratie, en druggebruik en verslaving.

De kwaliteitsaspecten in samenhang met het afsluiten van zorg worden dan wel weer herkend tot en met fase 3. Met andere woorden de begeleiders hanteren wel degelijk richtlijnen over het afsluiten van de begeleiding in het dossier, maar de stelling dat er bij de afsluiting van de zorg afspraken worden gemaakt met de cliënt in verband met nazorg, wordt niet door eenieder gedeeld.

Samenwerking en afstemming (Grafiek 2)

Grafiek2

In verband met samenwerking en afstemming werden drie thema’s gepolst: multidisciplinariteit, teamwerking en afspraken en samenwerking met externe partners. Op het vlak van multidisciplinariteit realiseren we nog geen herkenning van fase 3 door de meeste hulpverleners. Men is het wél eens met het feit dat men in de afdeling voor elke cliënt of cliëntsysteem één gemeenschappelijk multidisciplinair dossier heeft, ook dat het dossier in een multidisciplinair team is opgesteld en er een systeem bestaat waardoor elk dossier periodiek in team besproken wordt, maar men is het niet altijd eens met het feit dat de evolutie van de cliënt besproken wordt in een multidisciplinair team, waarbij tenminste drie disciplines betrokken of aanwezig zijn en/of dat elke discipline een specifieke inbreng heeft bij die cliëntbesprekingen.

De kwaliteitsaspecten inzake teamwerking scoren dan weer ruim boven fase drie: men vindt dat er voor de cliëntbesprekingen in team een minimale vergaderstructuur is met leiding, verslag en opvolging, én dat de cliëntbesprekingen leiden tot concrete afspraken en verantwoordelijkheden. Bovendien doen de teamleden regelmatig een beroep op de specifieke deskundigheden van de andere collega’s. Het kwaliteitskenmerk van de volgende fase, nl. dat teamleden voortdurend de kennis van hun eigen discipline actualiseren en deze kennis inbrengen in het team, is volgens veel medewerkers onvoldoende aanwezig, maar met een gemiddelde van 3,59 zijn we hier goed op weg.

Als het gaat over samenwerking met externe partners, zijn de begeleiders het ermee eens dat er een gemeenschappelijke visie is op gedeelde trajecten voor het geheel van de afdelingen in De Sleutel, zijn er samenwerkingsverbanden (afspraken) met andere voorzieningen in functie van de cliënttrajecten en geeft men aan te werken overeenkomstig de visie op gedeelde trajecten. Ook wordt herkend dat wanneer men zelf niet kan tegemoetkomen aan een aantal noden van een bepaalde cliënt, de medewerkers doorverwijzen naar een andere collega of geschikte interne of externe voorziening waarmee op systematische basis wordt samengewerkt. Men is het er evenwel niet eens mee dat samenwerking met andere organisaties expliciet onderdeel zou zijn van het werken in De Sleutel.

Houding tegenover een gemeenschappelijk zorgbeleid (Grafiek 3)

Grafiek3

Een laatste reeks vragen peilde naar de houding van de medewerkers met een begeleidende functie tegenover een gemeenschappelijk beleid voor het geheel van De Sleutel voor instroom en onthaal, goede praktijken van indicatiestelling, een multidisciplinair dossier, het afsluiten van zorgpaden, het opzetten van samenwerkingsverbanden en het delen van kennis en deskundigheden. Hieruit blijkt overduidelijk dat voor al die zorgonderdelen de begeleiders wél een meerwaarde zien in die gemeenschappelijkheid. De hoogste percentages worden gescoord bij het kunnen delen van kennis en deskundigheid over de afdelingen heen en het hebben van één standaard multidisciplinair dossier. De laagste percentages zien we voor de meerwaarde van een gemeenschappelijk zorgbeleid voor wat betreft aanmelding en onthaal en voor wat betreft goede praktijken van indicatiestelling.

 

Ook bevraging rond tevredenheid medewerkers
Het voeren van een kwaliteitsbeleid houdt in dat er een periodiek opvolgsysteem bestaat over diverse kwaliteitsaspecten. Communicatie en overleg, taakinvulling, werkklimaat en werkomgeving zijn bij uitstek aspecten die alle medewerkers van De Sleutel aanbelangen. Via een uitgebreide bevraging werd gepeild naar de tevredenheid bij de medewerkers. De resultaten laten toe om het intern gevoerde beleid te evalueren en waar nodig bij te sturen. Voor wie meer wil weten over deze bevraging illustreren we hier enkele resultaten met concrete voorbeelden.

 


Veerle Raes (december 2016)filmpjeimage

Traject van een cliënt

Inschrijven E-zine

Invalid Input

Gelieve akkoord te gaan met onze privacy overeenkomst.
Bekijk de privacy voorwaarden.