De Sleutel Logo

Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Kwaliteitszorg & onderzoek

Hier vind je heel wat cijfers verband houdend met het thema drugs. Raadpleeg hier ons overzicht van meetinstrumenten. Of wil je weten hoe we binnen De Sleutel therapietrouw bevorderen of hoe we het werken in een traject opvolgen en stimuleren...

The Treatment Demand Indicator. 2006 Annual Expert Meeting

Geschreven door
Beoordeel dit item
(0 stemmen)
EMCDDA Lissabon 25-26/9/2006
Op de TDI meeting van 2006 kwamen de belangrijkste vorderingen in verband met de Treatment Demand Indicator in Europa aan de orde, een aantal methodologische kwesties zoals dekkingsgraad, outcome indicatoren en kwaliteitsverbetering én de toekomstige ontwikkelingen met deze indicator. Hierbij een verslag!
Volgende topics werden geprogrammeerd:
1 vorderingen ivm TDI
2 kwaliteit van de tabellen van 2004
3 belangrijke methodologische kwesties
* dekkingsgraad van de aangeleverde gegevens
* toevoeging van outcome indicatoren
* opties voor kwaliteitsverbetering van de gegevens
4 stand van zaken bij lopende projecten met TDI gegevens
* gender analyse
* prevalentiegegevens
* classificatie van nieuwe drugs
5 toekomstige ontwikkelingen
* automatiseren van de aan te leveren tabellen
* het UNODC Treatnet project en de link met ASI, EuropASI en TDI

We nemen de drie relevante methodologische kwesties hier voor u door:

$$L1 1. Data coverage of de mate waarin de landelijke TDI gegevens erin slagen een volledig beeld te geven van de vraag naar behandeling in verband met drugproblemen.

Het besef groeit steeds meer dat een beter zicht nodig is op de behandelingscentra die participeren in TDI in de verschillende lidstaten en wat het aandeel is van de participerende behandelingscentra ten opzichte van het totaal behandelingsaanbod. Men beseft dat er een zeer breed aanbod is gaande van bed, bad brood tot vergaande psychotherapie enerzijds en van behandeling van slechts enkele dagen tot langdurige behandelingen die soms langer dan een jaar duren. Aangezien 'coverage' rechtstreeks samenhangt met het aantal types behandeling dat participeert in de TDI gegevensverzameling én ernaar gestreefd wordt zo volledig mogelijk te zijn, wordt aanbevolen om de participatie aan de Treatment Demand Indicator in de verschillende lidstaten te doen toenemen. Als eerste stap worden de lidstaten uitgenodigd om nu reeds een overzicht te geven van de nu participerende behandelingscentra tegenover het globaal behandelingsaanbod.

$$L2 2.Het toevoegen van Outcome Indicatoren aan TDI.

Op dit ogenblik bieden de TDI gegevens mogelijkheden voor monitoring en kan het gebruikt worden als epidemiologisch instrument. In het kader van monitoring werpt het een licht op het aantal mensen actief in de sector, het gebruik van middelen, de minimale behoefte aan voorzieningen en aan planning. Als epidemiologisch instrument krijgen we een beeld van risicoprofielen, regionale verschillen, kunnen we trends identificeren en worden mogelijk subgroepen gedetecteerd. Maar vormt de TDI echt wel een epidemiologische indicator? Opdat de TDI dat wel zou zijn dienen een aantal gegevens aan de huidige TDI te worden toegevoegd. Verwezen wordt dan naar gegevens die iets zeggen over in-, door- en uitstroom, wachtlijsten, behandelingsstromen en retentie, behoeftemeting, ... kortom gegevens die passen bij een "performance management tool". Naast deze gegevens zijn dan bovendien nog gegevens nodig die passen bij een "outcome tool": outcome op het vlak van gebruik, van geestelijke gezondheid, lichamelijke gezondheid, psychosociaal welbevinden, misdrijven, sociale interactie. Na een afzonderlijke workshop hieraan gewijd kwamen tot een minimaal wenslijstje van toe te voegen gegevens:
- Beschrijvende gegevens over de behandeling zelf, met name tijdsduur in het behandelprogramma, aantal contacten of behandelingsdagen
- de status van de cliënt bij ontslag, onder de vorm van de reden van het ontslag
- een beoordeling van het bereikt resultaat door de cliënt
- een beoordeling van de huisvestingsstatus, gezondheidsstatus, ...
- de huidige toestand van gebruik: welke middelen nog, aantal dagen per middel, frequentie van gebruik, hoeveelheid gebruik
Op de vraag of het mogelijk zou zijn om ook die gegevens toe te voegen, was het antwoord: 'ja, maar .... Meteen werd hieraan de vraag gekoppeld wat de meerwaarde zou zijn om dergelijke gegevens op Europees niveau te verzamelen én wat men daar eventueel op Europees niveau mee zou kunnen aanvangen.

$$L3 3. Verbeteren van de gegevenskwaliteit

Binnen de context van kwaliteit van de gegevens is het belangrijk te weten op welke niveaus er standaard controles worden ingevoerd in de verschillende lidstaten. De kwaliteit van de aangeleverde tabellen is één zaak, maar meer informatie en standaardisatie is nodig op het vlak van methodologie. Eén van de mogelijke pistes hierin is mogelijk ook gelegen in de standaardisering van de gegevensverwerving, bv. door een standaard en gevalideerd instrument. De link met de ASI en de presentatie die De Sleutel bracht op deze conferentie is hier meteen gelegd. In samenhang hiermee wordt ook de vraag gesteld naar de mate van begeleiding hiervoor in de verschillende lidstaten. Aangenomen wordt immers dat hoe groter de afstand tussen de focal points en de aanleverende centra, hoe moeilijker het is invloed uit te oefenen op de kwaliteit van de gegevens. De EMCDDA is op zoek naar acties die ze zelf zou kunnen ondernemen om kwaliteit positief te beïnvloeden.


Daarnaast kwamen nog de eerste resultaten van de vrijwillige lopende projecten aan de orde:
- het voeren van een gender analyse op de TDI gegevens
- zijn prevalentiegegevens niet minstens even belangrijk als incidentiegegevens
- waar kunnen we het best de nieuwe drugs in classificeren

We kregen ook nog een toelichting bij de Europese ontwikkelingen op het vlak van het automatiseren van de gegevensaanlevering en de stappen die het Europees Waarnemingscentrum hiertoe zet.

Tenslotte werd het lopende Treatnet project vanuit de UNODC toegelicht. Meer hierover vind je in een andere rubriek (EuropASI en andere meetinstrumenten) op deze website.
Lees 66324 keer Laatst aangepast op woensdag, 12 oktober 2011 13:48

filmpjeimage

Traject van een cliënt

Inschrijven E-zine

Invalid Input

Gelieve akkoord te gaan met onze privacy overeenkomst.
Bekijk de privacy voorwaarden.