De Sleutel Logo

Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Kwaliteitszorg & onderzoek

Hier vind je heel wat cijfers verband houdend met het thema drugs. Raadpleeg hier ons overzicht van meetinstrumenten. Of wil je weten hoe we binnen De Sleutel therapietrouw bevorderen of hoe we het werken in een traject opvolgen en stimuleren...

Over De Sleutel

Wie is die man of vrouw die zich wendt tot De Sleutel om geholpen te worden? Hoe is hij of zij in De Sleutel terecht gekomen en met welke problemen kampt hij of zij? Deze en andere vragen zijn cruciaal om te bepalen of iemand bij de Sleutel aan het juiste adres is, en om te beslissen wat een eventuele behandeling kan inhouden.

Met de Dienst Wetenschappelijk Onderzoek van De Sleutel werken we reeds jaren aan het 'ontsluiten' van de drughulpverlening. Met voorliggend verslag willen we uitdrukkelijk bijdragen tot het ontsluiten van dit terrein of zoals Van Dale het omschrijft: "toegankelijk maken voor verder onderzoek".

In dit verslag worden cijfergegevens gepresenteerd betreffende de hulpverlening binnen De Sleutel. We hangen deze gegevens op aan drie centrale vragen: HOE, WIE en WAT.
Bij De Sleutel komen heel wat jongeren met een drugprobleem aankloppen. Dit zowel in de ambulante centra, in het Crisisinterventiecentrum als in het residentieel kortdurend jongerenprogramma te Eeklo.
Voor het jaar 2004 maakten we geen jaarverslag zoals in de voorgaande jaren. Je vindt hier wel voor elke zorgeenheid afzonderlijk de kwaliteitsindicatoren en de eindresultaten in afzonderlijke documenten. Daarnaast vind je ook een doorlichting van zeven jaar EuropASI afname.
Vanuit media en gesprekken met ouders, jongeren of leerkrachten krijgen we de indruk dat de drugproblematiek in de samenleving is toegenomen én fundamenteel veranderd is in de loop van de voorbije jaren. Ook nationale, Europese en internationale bronnen en beleidsopties laten dit uitschijnen. Maar is dat ook zo? En vinden we dit terug bij de cliënten die instromen in de behandelingscentra van De Sleutel?

In het jaarverslag 2003 ligt de focus integraal op de zorgprocessen. We lichten de activiteiten op de drie deelterreinen van De Sleutel toe: preventie, hulpverlening, werkgelegenheid. Elk van deze evalueren we vanuit 2 invalshoeken: de waardering door klanten/cliënten en de eindresultaten. De eindresultaten worden belicht vanuit het zorgaanbod beschreven in modules, maar ook vanuit het onderscheid tussen drugvrije behandeling en behandeling met substitutie.

De opmaak van het jaarverslag is telkens weer een evaluatiemoment om het kwaliteitszorgbeleid van De Sleutel te toetsen. In het beleidsplan opgesteld in 2001 waren een aantal acties gepland die betrekking hadden op het management. Ontwikkeling naar een netwerkorganisatie - voorlaatste fase in de ontwikkeling naar totale kwaliteit - heeft onmiddellijk implicaties op vrijwel alle andere organisatiegebieden en deelgebieden: beleid en strategie in alle aspecten van informatie en communicatie, personeelsmanagement, middelenmanagement. Binnen het organisatiegebied zorgprocessen blijft de focus liggen op cliëntenzorg, de core-business van De Sleutel. De resultaten van de gegevensverzameling en -verwerking op dit organisatiegebied vormen naar analogie de belangrijkste inhoud van dit rapport.
In het jaarverslag 2001 werd een nieuwe uitdaging aangegaan. Vorig jaar werd al aangegeven dat een kwaliteitszorgbeleid zou worden uitgebouwd. De Sleutel koos voor het EFQM-model en voerde een zelfevaluatie eind 2000, begin 2001. Met de resultaten van deze basismeting en kennis van onze positie op de verschillende organisatiegebieden en - deelgebieden, leek het passend om het jaarverslag zoveel mogelijk in die structuur uit te werken. Een belangrijke stap in een verruimd inzicht in de samenhang tussen een kwaliteitszorgbeleid en de dagdagelijkse werking ...
Nieuw in het jaarverslag 2000 is een eerste beschrijving van het globale zorgaanbod in de diverse afdelingen - of liever zorgeenheden - in de terminologie van het nieuw begrippenkader geestelijke gezondheidszorg. Het volledige zorgaanbod werd doorgelicht en uitgeschreven in termen van modules. De resultaten van de EuropASI afnames in 2000 worden geïntegreerd in de bespreking van de hulpvraag ten aanzien van De Sleutel. Concreet betekent dit dat we voor het eerst ook onderscheid maken de hulpvraag op het niveau van de aanmelding en de verdere doorlichting van de hulpvraag op het niveau van de intake op basis van een meer uitgebreide diagnose en indicatiestelling. De EuropASI vormt voor dit laatste het basismateriaal. Opnieuw worden de cliëntenstromen doorheen de verschillende stadia in het begeleidingsproces besproken. Tenslotte wordt nog in het licht van de zich ontwikkelende zorgcircuits over de voorzieningen heen dieper ingegaan op het netwerk functioneren niet alleen intern binnen De Sleutel, maar eveneens extern binnen de regionale zorgcircuits.
In 1999 - het jubileumjaar van De Sleutel- was het voor het eerst mogelijk om voor het jaarverslag ook de informatie te verwerken over het functioneren als hulpverleningsnetwerk en over de doorstroom van cliënten doorheen de verschillende stadia in het hulpverleningsproces. Ook voor 1999 werden de resultaten van de EuropASI afnames verwerkt. Van de verschillende afdelingen van De Sleutel met inbegrip van de centrale diensten worden een aantal eigen kenmerken, doelstellingen en realisaties voorgesteld.
<< Start < Vorige 1 2 3 Volgende > Einde >>
Pagina 3 van 3

filmpjeimage

Traject van een cliënt

Inschrijven E-zine

Invalid Input

Gelieve akkoord te gaan met onze privacy overeenkomst.
Bekijk de privacy voorwaarden.