De Sleutel Logo

Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Kwaliteitszorg & onderzoek

Hier vind je heel wat cijfers verband houdend met het thema drugs. Raadpleeg hier ons overzicht van meetinstrumenten. Of wil je weten hoe we binnen De Sleutel therapietrouw bevorderen of hoe we het werken in een traject opvolgen en stimuleren...

Jurgen

Jurgen

donderdag, 24 november 2011 14:50

Kwaliteitszorg en onderzoek

Kwaliteitsbevordering, registratie, wetenschappelijk onderzoek: hier waakt het het departement Zorgverlening over binnen De Sleutel. Op zoek naar “Goede praktijken in de drughulpverlening”? Welke meetinstrumenten hanteren om evidence based te werken? Hoe tevreden zijn onze cliënten? Hier vindt u tevens cijfers over druggebruik evenals relevant onderzoeksmateriaal.

Kwaliteitszorg en onderzoek

Interesse in cijfers rond cliëntentevredenheid? Om de behandeling en zorg ten aanzien van de cliënten te verbeteren is het meten en opvolgen van kwaliteit belangrijk. Klik hier om meteen naar de resultaten van de interne kwaliteitsmetingen te gaan.

 

donderdag, 24 november 2011 14:45

Activering naar werk

Werk of arbeid is belangrijk als ondersteuning bij een goed reïntegratieproces na een periode van hulpverlening. Werk is ook een goede motivator om de nodige hulpverlening aan te vatten. Binnen een veelvoud van statuten, in verschillende regio’s en met een verscheiden werkaanbod bieden wij in onze diverse werkplaatsen trajecten aan op maat. Op die manier werken wij aan de arbeidsattitudes van onze cliënten en bereiden wij hen voor op stabiliteit in de verschillende levensgebieden. We werken hiervoor intens samen met OCMW, VDAB en de (drug)hulpverlening.

Wat doet het maatwerkbedrijf Weerwerk?

Wat bieden wij ? Wat mag je verwachten?

Weerwerk is de naam van het maatwerkbedrijf gegroeid uit de voormalige vzw Sociale Werkplaats De Sleutel. Binnen Weerwerk er er een activerende werkvloer en worden de commerciële activiteiten van renovatie, groen en industriële productie worden verricht.

weerwerk logo

 

donderdag, 24 november 2011 01:00

Preventie

Onze ervaring met de behandeling van drugverslaafden drijft ons om te investeren in het voorkomen van verslaving. Met onze preventie willen we een bijdrage leveren om het risicovol gebruik van legale en illegale drugs in de bevolking te verminderen. Naast sensibilisering van de algemene bevolking, focussen we ons vooral op deskundigheidsbevordering van opvoedingsverantwoordelijken in het implementeren van preventieprogramma’s voor kinderen en jongeren. Concreet gaat dit vooral over het trainen van leerkrachten. Het aanleren van sociale en persoonlijke vaardigheden, corrigeren van verkeerde informatie, verhogen van de sociale invloed en versterken van de individuele veerkracht staan in onze programma’s centraal. Samen met de dagcentra van De Sleutel investeren we bovendien in vroeginterventie, acties die zich richten tot groepen met een hoger risico op

 

Preventie aanbod voor leerkrachten

Tips voor Familie en vrienden

Voor wie hulp zoekt

 

 

donderdag, 24 november 2011 14:39

Hulpverlening

Binnen de hulpverlening gericht op mensen met drugproblemen en risicogroepen heeft ons netwerk een aanbod van crisisopvang, ambulante en residentiële hulpverlening in Vlaanderen.

Onze ambulante afdelingen die zich voornamelijk richten op individuele begeleiding en groepswerking bevinden zich te Antwerpen, Brugge, Gent en Mechelen. We hebben eveneens contactpunten in kleinere steden en gemeenten.

Onze residentiële afdelingen zijn gevestigd in Merelbeke, Gent en Eeklo. Het betreft hier korte en langdurige residentiële opvang voor verschillende doelgroepen, ook voor jongeren. In het Crisisinterventiecentrum te Wondelgem vangen we drugverslaafden op in acute crisis.
 

Hulpverlening voor professionals

Tips voor Familie en vrienden

Tips om beter om te gaan met schermgebruik

Voor wie hulp zoekt

 

 

 

donderdag, 24 november 2011 14:37

Wat doen we?

De Sleutel situeert zich binnen de gezondheidszorg en richt zich naar mensen met drugproblemen en risicogroepen met een aanbod van preventie, hulpverlening en werkgelegenheid in Vlaanderen.

Onze bijdrage in de oplossing van drugproblemen situeert zich op deze 3 terreinen en dit vanuit een integrale visie

- in de preventie leggen we de basis om gezond te kunnen genieten door het ontwikkelen van sociale vaardigheden

- in de begeleiding en behandeling werken we aan het onder controle krijgen en het loslaten van verslaving door het leren van meer functionele antwoorden op de individuele, relationele en maatschappelijke noden

- in de werkgelegenheid zorgen we voor opleiding en perspectief op werk door attitudetraining in een aangepaste werkomgeving

vrijdag, 18 november 2011 12:27

Onze focus

Aan welke aspecten wil De Sleutel bijzondere aandacht geven tijdens de jaren 2009 & 2010?

Talloze zaken zijn voor onze werking belangrijk en gaan goed, vele zaken zouden we kunnen verbeteren. Maar ons in gelijke mate op alles concentreren is geen werkbare strategie. We moeten keuzes gaan maken in 2009 & 2010. Ons beperken om dat wat we het belangrijkste vinden, uitstekend te gaan doen.
Tijdens verschillende beleidsvergaderingen werd er gesproken over wat bijzondere aandacht zal krijgen in 2009 & 2010. Wat staat er prioritair in onze focus? De besluiten van deze besprekingen kunnen we ordenen in enkele velden. We stellen dit nu aan u voor.
In essentie komt het erop neer dat we in onze werking een gezonde balans willen vinden tussen de professionele zorg voor de cliënt, het komfort van de medewerker, en de structuur van de organisatie. 

Wat is de focus omtrent de zorg voor de cliënt?

De Sleutel biedt zorg aan drugverslaafden en wij willen dit doen op professionele wijze. Wij gaan de verslaafden een hulpverleningstraject aanbieden waarin we onze inspanningen op elkaar afstellen,  zowel binnen het eigen netwerk als in samenwerking met onze partners.
Onze inspanningen zijn gericht op verandering. We gaan duidelijk maken wat we daarmee bedoelen. We investeren in methodieken die de cliënt in beweging krijgen. Individuele therapie en groepswerk zullen daarom intensief zijn, met frequente en diepgaande contacten. In het veranderproces betrekken we consequent de omgeving van de cliënten.

We blijven kritisch tegenover onszelf, we toetsen onze werkwijze individueel en in team aan wat onze collega’s en de wetenschap ons kunnen leren.

Professioneel werken betekent voor ons steeds dat we ruimer kijken dan de verslaving op zich. In 2009 & 2010 gaan we speciaal bij elke cliënt aandacht schenken aan zijn mogelijkheden op gebied van tewerkstelling in een goede verbinding van de hulpverleningscentra met de Sociale Werkplaats. De arbeidstrajectbegeleider gaat na welke stappen er in een arbeidstraject moeten gesteld worden. Waar nodig kan een cliënt door een arbeidsbegeleider opgevolgd worden tijdens zijn tewerkstelling. De doelen en interventies van drughulpverlening, arbeidstraject en arbeidsbegeleiding worden in het handelplan op elkaar afgestemd, onder verantwoordelijkheid van de klinisch coördinator.

De universele preventie, die zich richt tot algemene doelgroepen, blijven we doen zolang de  huidige, specifieke subsidiëring het ons vraagt en maximaal tot 2014. Maar we zetten nu reeds stappen in de accentverschuiving naar selectieve en geïndiceerde preventie.

Wie maakt dit waar? Wat is de focus omtrent het komfort van de medewerker?

Om voor elke medewerker tegemoet te komen aan de basisnoden van werken in De Sleutel investeren we in een kwaliteitsvolle personeelsadministratie.
We blijven nagaan wat de behoeftes en mogelijkheden zijn van onze medewerkers.  Via opleiding versterken we de competenties die noodzakelijk zijn binnen onze visie op de cliënt en op het trajectdenken.   We zetten acties op touw die er toe leiden dat de leden van het afdelingsbeleidsteam voldoende tijd hebben om beleidswerk op hun afdeling te doen.

We verduidelijken onze visie op medewerkerszorg.

Hoe willen we dit doen in 2009 & 2010?  Welke focus op de structuur van onze organisatie?

We vertrekken van het principe dat wat op een afdeling moet gebeuren, ook best op de afdeling georganiseerd wordt. De afdelingen hebben een grote lokale operationele autonomie.
Centraal wordt het bereiken van  resultaten opgevolgd en worden die dingen die de grenzen van een afdeling overstijgen aangestuurd. Datgene wat ons verbindt blijven we koesteren.  Afdelingen kunnen steeds beroep doen op de centrale diensten.
Activiteiten die ons in financiële problemen kunnen brengen, bouwen we af. Wat we doen op de werkvloer hangt af van de beschikbare middelen, zowel op materieel terrein als op gebied van medewerkers.
We besteden zorg aan de integratie van De Sleutel binnen de koepel van de Broeders van Liefde.

En ten slotte: we geven in 2009 & 2010 een bijzondere aandacht aan de doelgroep van minderjarigen:

Vandaag is ons netwerk, met de aansluiting van de verschillende zorgmodules op elkaar,  goed gerealiseerd voor volwassenen. Voor jongeren is dit echter nog niet zo. Daarom onderzoeken we in 2009 & 2010 op welke manier we trajecten voor de minderjarige cliënten kunnen uitbouwen. We sensibiliseren alvast het beleid omtrent het wegnemen van de obstakels die de realisatie van goede trajecten belemmeren

(RES BAV 17 en 18 november 09 - Finalisering op BAV 04-02-09)

vrijdag, 18 november 2011 01:00

Overzicht magazines

Via ons De Sleutel-magazine voor donateurs wil De Sleutel de mensen die ons steunen, informeren over de werking van ons netwerk en regelmatig een stand van zaken brengen van onze diverse projecten. We willen hiermee ook aangeven hoe de giften die De Sleutel ontvangt, besteed worden.

 

 

woensdag, 16 november 2011 15:45

Visietekst preventie

Deze visietekst wordt momenteel herwerkt. 

filmpjeimage

Traject van een cliënt

Inschrijven E-zine

Invalid Input

Gelieve akkoord te gaan met onze privacy overeenkomst.
Bekijk de privacy voorwaarden.