De Sleutel Logo

Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Jaarverslag 2000

Nieuw in het jaarverslag 2000 is een eerste beschrijving van het globale zorgaanbod in de diverse afdelingen - of liever zorgeenheden - in de terminologie van het nieuw begrippenkader geestelijke gezondheidszorg. Het volledige zorgaanbod werd doorgelicht en uitgeschreven in termen van modules. De resultaten van de EuropASI afnames in 2000 worden geïntegreerd in de bespreking van de hulpvraag ten aanzien van De Sleutel. Concreet betekent dit dat we voor het eerst ook onderscheid maken de hulpvraag op het niveau van de aanmelding en de verdere doorlichting van de hulpvraag op het niveau van de intake op basis van een meer uitgebreide diagnose en indicatiestelling. De EuropASI vormt voor dit laatste het basismateriaal. Opnieuw worden de cliëntenstromen doorheen de verschillende stadia in het begeleidingsproces besproken. Tenslotte wordt nog in het licht van de zich ontwikkelende zorgcircuits over de voorzieningen heen dieper ingegaan op het netwerk functioneren niet alleen intern binnen De Sleutel, maar eveneens extern binnen de regionale zorgcircuits.
Uit de EuropASI gegevens springt volgende informatie het meest in het oog. In vergelijking met 1999 is de verdeling qua geslacht niet betekenisvol gewijzigd, maar blijkt de gemiddelde leeftijd wel licht gestegen te zijn. In 1999 was de gemiddelde leeftijd 23,3 jaar, in 2000 24 jaar (vergelijkbaar met 1998). Deze toename is dit keer evenwel toe te schrijven aan een toename van het aantal 31plussers. In 2000 wordt tevens een verdubbeling van het aantal (ex) gedetineerden vastgesteld op basis van de informatie omtrent het verblijf in een gecontroleerde omgeving in de laatste 30 dagen die voorafgaan aan de start van de behandeling. De objectieve problemen op het vlak van lichamelijke gezondheid lijken toegenomen, met een lichte stijging van het aantal chronische lichamelijke klachten. De situatie op het vlak van opleiding, arbeid inkomen daarentegen lijkt dan weer iets te zijn verbeterd. Zo geldt dat de scholingsgraad is toegenomen en het aandeel cliënten dat nog nooit heeft gewerkt te zijn gedaald. Algemeen blijft voor dit leefgebied evenwel gelden dat de situatie minder gunstig is. Er wordt een opmerkelijke toename van alcoholproblematiek geconstateerd. Er worden geen bijzondere trends in het druggebruik waargenomen. De gemiddelde beginleeftijden zijn evenwel gedaald voor cannabis, heroïne en andere opiaten. Conform met de detentiegegevens wordt een toename van de justitiële problematiek vastgesteld in de cliëntenpopulatie. Het gemiddeld aantal opgelopen veroordelingen is gevoelig gestegen, meer cliënten hebben recent gevangen gezeten of riskeren een vrijheidsberoving. Uit de familiegeschiedenisgegevens blijkt ook een toegenomen erfelijke belasting op het vlak van alcohol- en in iets mindere mate op het vlak van psychiatrische problematiek. Een aantal psychiatrische symptomen blijkt in 2000 overigens ook te zij toegenomen.

In het totale zorgaanbod van De Sleutel werden in 2000 twintig verschillende modules onderscheiden in de ambulante én de residentiële zorgeenheden. Sommige van deze worden zowel in ambulante als in residentiële settings aangeboden. Uit de ambulante doorstroom wordt een lichte toename van het aantal nieuwe cliënten dat een begeleiding start vastgesteld. Van 100 aanmeldingen starten 70 cliënten een intakeprogramma en 39 een verdere begeleiding. In het crisiscentrum leiden 100 aanmeldingen tot 88 opnames die in 21 gevallen uitmonden in een introductieprogramma voor verdere residentiële behandeling.

Uit het extern functioneren in de regionale zorgcircuits blijkt een vrij gunstige integratie van de zorgeenheden van De Sleutel in de regionale netwerken. Intern is er een lichte daling van het uniek aantal cliënten in het geheel van De Sleutel terwijl het aandeel cliënten dat meer dan een zorgeenheid aandoet eerder gelijk is gebleven ten opzichte van 1999.

Het volledige jaarverslag 2000 wordt opgenomen in pdf-formaat. In afzonderlijke artikels zijn opgenomen:
Raes V. & Lombaert G. (2001) De hulpvraag. Ernst van de problematiek op basis van de EuropASI, anno 2000; Bespreking van de hulpvraag anno 2000. Jaarverslag 2000. Merelbeke, De Sleutel-Dienst WO, pp. 9-32
Raes V. & Lombaert G. (red.) (2001) Het zorgaanbod. Globale beschrijving van het zorgaanbod in de diverse afdelingen; de cijfers per afdeling anno 2000; evoluties van 2000 en perspectieven voor 2001 per afdeling. Jaarverslag 2000. Merelbeke, De Sleutel-Dienst WO, pp.33-65
Raes V. & Lombaert G. (2001) Het netwerkfunctioneren : extern in de regionale zorgcircuits en intern in De Sleutel. Jaarverslag 2000. Merelbeke, De Sleutel-Dienst WO, pp.67

filmpjeimage

Traject van een cliënt

Inschrijven E-zine

Invalid Input

Gelieve akkoord te gaan met onze privacy overeenkomst.
Bekijk de privacy voorwaarden.