De Sleutel Logo

Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Jaarverslag 2002

De opmaak van het jaarverslag is telkens weer een evaluatiemoment om het kwaliteitszorgbeleid van De Sleutel te toetsen. In het beleidsplan opgesteld in 2001 waren een aantal acties gepland die betrekking hadden op het management. Ontwikkeling naar een netwerkorganisatie - voorlaatste fase in de ontwikkeling naar totale kwaliteit - heeft onmiddellijk implicaties op vrijwel alle andere organisatiegebieden en deelgebieden: beleid en strategie in alle aspecten van informatie en communicatie, personeelsmanagement, middelenmanagement. Binnen het organisatiegebied zorgprocessen blijft de focus liggen op cliëntenzorg, de core-business van De Sleutel. De resultaten van de gegevensverzameling en -verwerking op dit organisatiegebied vormen naar analogie de belangrijkste inhoud van dit rapport.
Belangrijke kwaliteitsindicatoren zijn terug te vinden in de bespreking van de resultaatsgebieden voor het geheel van de Sleutel. Directe maatstaven voor waardering door klanten in het luik preventie worden afgeleid uit de mate waarin beroep wordt gedaan op het preventieaanbod van de Sleutel. Binnen het luik hulpverlening leiden we waardering af uit het aantal cliënten dat op het zorgaanbod beroep doet, de frequentie waarmee en de aard van het aanbod waarop beroep wordt gedaan op het zorgaanbod in modules. De plaats van de dienst preventie in de preventienetwerken in Vlaanderen evenals de positie van het zorgaanbod van de Sleutel in de regionale netwerken behandelen we tenslotte als indirecte maatstaven van waardering.

Voor de waardering door de medewerkers hebben we enkel indirecte maatstaven. We bespreken de participatiegraad aan ondersteunende werkgroepen binnen de organisatie en de inschrijvingen en/of deelname aan cursussen, symposia, studiedagen.

Waardering door de maatschappij zien we onder andere in toegekende kwaliteitslabels, de erkenning van het Jongeren Oriëntatiecentrum binnen de Bijzondere Jeugdzorg en de integratie van de Sleutel in werkgelegenheidsinitiatieven. Voor dit laatste element kunnen we voor het eerst ook wat cijfers leveren.

Het derde deel wordt ook in 2002 geheel gewijd aan eindresultaten in het luik hulpverlening. Beantwoordt het zorgaanbod aan de hulpvragen? We bekijken het aantal (unieke) cliënten in elke module, hun profielen, hun retentie. Dit jaar konden we hieraan ook informatie over de aard van de geleverde zorgactiviteiten toevoegen. Tenslotte werkten we nog een apart hoofdstukje uit met een vergelijking tussen cliënten die met methadon behandeld worden en dezen die zonder methadon behandeld worden. Meteen zet dit aan tot nieuwe hypothesen die we door een aangepaste opvolging ook weer kunnen toetsen en meenemen in de verdere uitbouw van het beleid.

Het volledige jaarverslag wordt opgenomen in pdf-formaat.
Raes V. & Lombaert G. (red.) (2003), Jaarverslag 2002, een evaluatie volgens EFQM. Jaarverslagen De Sleutel, Merelbeke, De Sleutel-Dienst WO, 97 pp.

Een afzonderlijke bijlage vorm de beschrijving van het zorgaanbod in modules en wordt eveneens opgenomen in pdf-formaat.
De Sleutel, Beschrijving zorgaanbod in modules. Versie oktober 2002, Bijlage in jaarverslag 2002. Zorgaanbod De Sleutel. Merelbeke, De Sleutel-Dienst WO, 50 pp.

filmpjeimage

Traject van een cliënt

Inschrijven E-zine

Invalid Input

Gelieve akkoord te gaan met onze privacy overeenkomst.
Bekijk de privacy voorwaarden.