De Sleutel Logo

Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Jaarverslag 2003. EFQM Focus op de zorgprocessen

In het jaarverslag 2003 ligt de focus integraal op de zorgprocessen. We lichten de activiteiten op de drie deelterreinen van De Sleutel toe: preventie, hulpverlening, werkgelegenheid. Elk van deze evalueren we vanuit 2 invalshoeken: de waardering door klanten/cliënten en de eindresultaten. De eindresultaten worden belicht vanuit het zorgaanbod beschreven in modules, maar ook vanuit het onderscheid tussen drugvrije behandeling en behandeling met substitutie.

(Het volledige jaarverslag kunt u hieronder downloaden).


Anders dan in de twee voorgaande jaren is het jaarverslag van 2003 integraal gefocust op de processen binnen het geheel van de organisatie De Sleutel. Pas eind 2003 werd immers het startschot gegeven om de centrale missie, visie en strategische beleidsplannen van De Sleutel te herformuleren. De resultaten van dit proces komen pas aan de orde in de loop van 2004. In het jaarverslag van 2003 wordt daarom geen afzonderlijk hoofdstuk gewijd aan de verschillende organisatiegebieden. De focus ligt enkel op de zorgprocessen, de resultaten van de core-business, datgene waarrond alle andere organisatiegebieden : leiderschap, beleid, personeel, middelen - immers draaien.

In deel één lichten we eerst de drie deelterreinen waarop De Sleutel actief is toe. Het aanbod van preventie wordt uitgewerkt en geïllustreerd aan de hand van een voorbeeldje. Voor het aanbod op het vlak van hulpverlening maakten we een synthese. Voor elk type module in het totale aanbod van De Sleutel wordt uitgewerkt op welke cliënten ze specifiek gericht zijn: leeftijdsgroep, aard en ernst van gebruik; welke de te bereiken doelstelling is op het niveau van de cliënt: probleeminzicht, veranderingsbereidheid, handelen met het oog op controle, herstel, hervalpreventie of behoud van een bereikt resultaat. Er wordt eveneens kort ingegaan op de aard van de activiteiten en de geplande duur van een begeleiding in elke module. Telkens wordt nog aangegeven in welke centra de module wordt aangeboden. Permanente actualisering van het aanbod aan modules in de verschillende centra wordt gepubliceerd op de website van De Sleutel www.desleutel.be. Voor het onderdeel werkgelegenheid wordt kort toegelicht welke delen van de werking hieronder gesitueerd worden.

De resultaten voor het jaar 2003 worden behandeld vanuit twee invalshoeken. De eerste invalshoek is deze van de waardering door klanten. Op basis van het beroep dat gedaan wordt op het aanbod in preventie en hulpverlening, wordt de waardering voor deze initiatieven van de Sleutel ingeschat. We volgen hiervoor hetzelfde stramien als vorig jaar, maar maken geen verder onderscheid tussen directe en indirecte maatstaven. Het beroep dat gedaan wordt op de werkgelegenheidsinitiatieven behandelen we in één adem bij de eindresultaten in deel drie.

De tweede invalshoek noemen we de eindresultaten. Dit zijn met name de parameters die we zelf hanteren om de eigen werking af te toetsen en te evalueren. In deel 3 onderscheiden we drie delen: de bereikte groep en focus in de hulpverlening, de trajecten en bereikte groep in de werkgelegenheidsinitiatieven én een zorgaanbod mét en zonder substitutie. Nieuw in dit jaarverslag is het verder uitgewerkte deel met resultaten van de werkgelegenheidsinitiatieven binnen De Sleutel. Het eerste en het laatste onderdeeltje binnen deel drie onderscheiden zich van elkaar door de benadering vanuit een andere invalshoek. Een eerste maal benaderen we het resultaat van de hulpverlening vanuit het zorgaanbod beschreven in modules. In het laatste onderdeel belichten we de cliëntprofielen vanuit het onderscheid tussen drugvrije behandeling en behandeling met substitutie. Dit laatste deeltje heeft evenwel enkel betrekking op de ambulante werking.

De bedoeling van dit jaarverslag is vooral het aanleveren van het belangrijkste basismateriaal waarnaar in de contacten met collega’s en externen frequent gevraagd wordt. De invalshoek van dit jaarverslag is het ganse netwerk van De Sleutel. Nochtans vindt men in verschillende hoofdstukken ook het basismateriaal terug op het niveau van de zorgeenheden. We hopen dat dit document een voldoende gestoffeerd instrument vormt om ook aan de meer lokaal en regionaal gebonden informatiebehoeften te voldoen.

filmpjeimage

Traject van een cliënt

Inschrijven E-zine

Invalid Input

Gelieve akkoord te gaan met onze privacy overeenkomst.
Bekijk de privacy voorwaarden.