De Sleutel Logo

Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 De cliënt in De Sleutel. De hulpverlening ontsloten: hoe, wie, wat? Jaarverslag

Met de Dienst Wetenschappelijk Onderzoek van De Sleutel werken we reeds jaren aan het 'ontsluiten' van de drughulpverlening. Met voorliggend verslag willen we uitdrukkelijk bijdragen tot het ontsluiten van dit terrein of zoals Van Dale het omschrijft: "toegankelijk maken voor verder onderzoek".

In dit verslag worden cijfergegevens gepresenteerd betreffende de hulpverlening binnen De Sleutel. We hangen deze gegevens op aan drie centrale vragen: HOE, WIE en WAT.
In het eerste deel analyseren we hoe de cliënt in 2004 en 2005 een beroep deed op het hulpverleningsaanbod van De Sleutel. Zowel het zorgaanbod in de ambulante afdelingen als het aanbod in de residentiële afdelingen komt uitgebreid aan bod. De bespreking gebeurt aan de hand van doorstroomdiagrammen die de cliëntenstromen doorheen de modules visualiseren. Tegelijk gaan we dieper in op een aantal evoluties doorheen de jaren (sinds 2000).

In het tweede deel staat de wie-vraag centraal: wie is die cliënt die een beroep doet op het hulpverleningsaanbod van De Sleutel? Enerzijds beschrijven we de hulpvraag op het niveau van de aanmelding, en anderzijds ontleden we de hulpvraag op intake-niveau. Daarbij worden zowel eerder objectieve (TDI) als eerder subjectieve cliëntkenmerken behandeld. Ook hier staat de evolutie van deze kenmerken sinds 2000 centraal in de bespreking.

Het derde deel tenslotte belicht het behandelingsproces: wat gebeurt er tijdens een behandeling en wat zijn de resultaten ? In dit deel gaan we na hoelang de cliënt in behandeling blijft binnen één module of opname. We schetsen ook een beeld van het aantal activiteiten per module, en de aard van de zorgactiviteiten in elke module. We sluiten dit deel af met een beeld op de periodiciteit van de contacten binnen een behandeling.

filmpjeimage

Traject van een cliënt

Inschrijven E-zine

Invalid Input

Gelieve akkoord te gaan met onze privacy overeenkomst.
Bekijk de privacy voorwaarden.