Memorandum voor sociale economie

De lokale verkiezingen zijn net achter de rug. Er worden volop nieuwe bestuursakkoorden afgesloten, beleidsplannen worden opgemaakt. Kortom, de krijtlijnen voor de komende zes jaar lokaal bestuur worden vastgelegd. Vanuit onze werking en ervaring heeft De Sleutel bij de diverse gemeente- en provinciebesturen aandacht gevraagd voor de tewerkstelling van de zwakste groepen in onze samenleving. Een aantal aanbevelingen.

Aandachtspunten voor sociale economie in de lokale beleidsvoering.

Lokale economie heeft een sociale component, het lokale niveau staat het dichtst bij zij die het moeilijkst aansluiting vinden bij het reguliere arbeidscircuit. Het lokale bestuursniveau kan daar een belangrijke regisseur op het terrein zijn.

Vanuit onze verschillende sociale werkplaatsen zetten wij trajecten op voor (ex)verslaafden om hun instroom op de arbeidsmarkt te bevorderen.

De Sleutel heeft de vanuit de eigen ervaring een memorandom voor de Sociale Economie opgemaakt waarmee we specifiek aandacht vragen voor de mensen met een drugverslaving. Onze doelstelling is deze mensen opnieuw te integreren in de samenleving. Het hebben van een baan is daarin cruciaal.

MEMORANDUM SOCIALE ECONOMIE

Binnen de sociale economie wordt werkgelegenheid gecreëerd waarbij productiviteit gepaard gaat met aandacht voor de specifieke noden van de werknemers.

Er zijn steeds twee aspecten aanwezig :er is een bedrijfseconomische realiteit en er is het tewerkstellingsproject. De achterliggende motivering is dat arbeid wordt beschouwd als motor voor de reïntegratie van de doelgroep in de samenleving.

In elke gemeente zijn er voldoende mensen die een grote afstand ervaren naar het reguliere bedrijfsleven toe. Deze mensen komen niet aan de bak zonder ondersteuning. Sociale economie kan hier een grote rol spelen. Daarom is het heel belangrijk dat elk bestuur de handen uit de mouwen steekt.

Wat kan een gemeente doen?

1. De schepen voor sociale economie moet ruimte krijgen om een beleid rond sociale economie op gang te trekken.
2. De stad/gemeente moet optreden als regisseur. Een netwerk van partners binnen de sociale economie creëren, coördineren, opdrachten genereren en verdelen, ondersteunen van initiatieven die groeien, samenwerking stimuleren…
3. Startende ondernemers helpen met extra steun die toegevoegd wordt aan de middelen van de Vlaamse overheid.
4. Bij aanbestedingen de clausule “sociale voorkeur” gebruiken.
5. Maak uw burgers klant bij de sociale economie. Er zijn veel mogelijkheden waarbij de inwoners van uw gemeente klant van de sociale economiebedrijven kunnen worden. Deze moeten op een lijst komen en bekend worden gemaakt.

Een goed uitgebouwde sociale economie in een bepaalde regio zorgt voor een méér leefbare regio. Het is immers de sociale economie die er voor zorgt dat diegenen die zich niet kunnen integreren in de maatschappij omwille van werkloosheid toch opnieuw kansen krijgen. Via methodieken van doorstroming worden de capaciteiten van mensen naar boven gehaald. Op die manier kan er toenadering zijn naar een job binnen het normale economische circuit.

Sociale economie verhoogt de duurzame ontwikkeling van de stad en zorgt dus voor een leefbaarder gemeente!

Guido Maertens
afdelingshoofd vzw Sociale Werkplaatsen, De Sleutel. 29 september 2006