U wil De Sleutel als goed doel steunen? Hier kan u nakijken hoe u kan bijdragen tot de versteviging van deze werking.

De Sleutel kan vernieuwende projecten opstarten dankzij de steun van heel wat kleine en grote donateurs. Onze afdelingen kunnen ook op ondersteuning rekenen via sponsoring vanuit de bedrijfswereld.

Eenieder die dit wenst kan onze organisatie een financieel duwtje in de rug geven door deel te nemen aan de jaarlijkse Varen voor het Goede Doel ten voordele van De Sleutel of door acties ten voordele van De Sleutel (vb in kader van Music for life, initatieven van cliënten,… ) op deze website of Facebookpagina in de gaten te houden.

Giften aan De Sleutel zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro op jaarbasis (zie hieronder).

De nestkastjesmuur in de therapeutische gemeenschap voor dubbel diagnose Gent, gerealiseerd met steun van Varen voor het Goede Doel

WAAROM DE SLEUTEL STEUNEN?

De Sleutel wordt voornamelijk gesubsidieerd met middelen vanuit Vlaanderen (Volksgezondheid, Welzijn en Gezin). Ongeveer 10 % van onze inkomsten halen we uit projectsubsidies (Europa, Vlaams, provincie, private fondsen,…). Voor bepaalde vernieuwende projecten zijn we steeds op zoek naar nieuwe middelen.

Hoe kan u bijdragen tot de versteviging van deze werking?

Vrije donaties voor algemene doelen
De Sleutel kan rekenen op heel wat trouwe donateurs die ons (in ruil voor een fiscaal attest) op individuele basis ondersteunen (we kunnen een fiscaal attest afleveren vanaf 40 euro). Ook bedrijven doen regelmatig giften.

Specifieke projectondersteuning
Projecten die gericht zijn op het vergroten van de knowhow inzake preventie- en behandelmethodieken verdienen onze aandacht: oa. methodiekontwikkeling omtrent universele preventie, motivationele non-verbale technieken, uitbouwen applicatie online preventie en hulpverlening,… 
We zoeken tevens middelen ter aanvulling op de basisfinanciering voor zaken die bijdragen aan de dagelijkse werking met cliëntengroepen: inzetten op zinvolle vrijetijdsbesteding (vb via sport, creatieve therapie, muziek edm),  de verdere uitbouw van sportinfrastructuur in de residentiële centra, aanschaf van transportmiddelen, onderhoud looppiste, Fitopiste, …

Praktisch

Lopende rekening algemeen
BE40 4451 6360 0163      KREDBEBB


Rekening fiscaal aftrekbare giften (binnenlandse projecten):
v.z.w. Projecten Broeders van Liefde,
Stropstraat 119, B-9000 Gent  (met vermelding Project De Sleutel)

BE30 4400 3400 2111   KREDBEBB

Rijksregisternummer

Vanaf dit jaar (personenbelasting 2017 – fiscale attesten 2016) kan het bedrag van giften automatisch vooraf ingevuld worden in de personenbelastingaangifte door de FOD Financiën.
Juiste en volledige identificatiegegevens zijn hiervoor cruciaal en daarvoor heeft de Federale Overheidsdienst Financiën bij een gift uw rijksregisternummer nodig.

Dat kan op drie manieren:

1. Via uw bankinstelling: geef opdracht aan uw bankinstelling om uw domiciliëring aan te passen naar: project De Sleutel en uw rijksregisternummer.

2. Per brief: bezorg uw gegevens (naam + adres + rijksregisternummer) per post aan Projecten Broeders van Liefde vzw, Stropstraat 119 – 9000 Gent.

3. Per e-mail: mail uw gegevens (naam + adres + rijksregisternummer) door naar: [email protected]

Gerelateerd