Traject Aalst werkt samen met De Sleutel

De Sleutel en Traject Aalst werken sinds 2008 nauw samen om zo de drugproblematiek in de regio beter aan te pakken. De samenwerking kwam er op vraag van de Stad Aalst, die ook werkgever blijft van het personeel van Traject. Traject is het Aalsters stedelijk onthaalcentrum voor drugs, alcohol en medicatieverslaving. Het RIZIV erkende intussen deze ambulante werking als antenne van De Sleutel.

Uitgangspunt van de samenwerking is de inbedding van de medische functie binnen een RIZIV erkend centrum (De Sleutel).  De dagelijkse werking van Traject Aalst blijft volledig autonoom van De Sleutel bestaan. De Sleutel zorgt er wel voor dat de registratie gebeurt conform de RIZIV-voorwaarden en stelt hiervoor het DUX-online registratiepakket ter beschikking aan de medewerkers van Traject. Traject onderschrijft zelf expliciet de reïntegratiegerichte visie van De Sleutel. Elke druggebruikende cliënt die een beroep doet op deze antenne krijgt dan ook een behandeling gericht op drugsabstinentie.

Traject werd als ambulant centrum opgericht door de stad Aalst in 1996. Dankzij het laagdrempelig karakter van deze werking wordt al jaren passend ingespeeld op de regionale noden en bekommernissen.

De stad Aalst en de omliggende gemeenten hebben de laatste jaren met een groeiende drugsproblematiek te maken. Samen wil men het probleem van het hoge aantal geregistreerde heroïnegebruikers fundamenteel aanpakken door het uitbouwen van een integraal hulpverleningspakket. Ook is er een intensieve samenwerking met de scholen (o.m. rond doorverwijzing, vragen inzake drugbeleid op school,…) uit de regio.