“De Sleutel maakt het verschil voor mensen”

"Iedereen, los van opleiding, fysieke of psychische mogelijkheden of verleden, de kans geven op een volwaardige baan. Dat is een voorwaarde om te komen tot een samenleving waarin iedereen telt en een voorwaarde om te komen tot een socialere economie.' Aan het woord is Vlaams Minister Freya Van den Bossche, bevoegd o.m. voor Sociale Economie, in haar voorwoord van het themanummer rond tewerkstelling van ons De Sleutel-magazine van december 2009.

In een ideale wereld vindt iedereen een volwaardige job. Daarin worden mensen niet uitgesloten omwille van een handicap, het gebrek aan een diploma of ervaring. Of omwille van iemands verleden. De sector van de sociale economie brengt dat ideaal een stuk dichterbij.  Maatwerkbedrijven, beschutte en sociale werkplaatsen bieden een job op maat van mensen. Dat zijn bedrijven die mensen niet uitsluiten, maar er terecht vanuit gaan dat iedereen het waard is om een kans te krijgen.

De komende jaren zal ik maximaal inzetten op de uitbreiding van duurzame jobs op maat van kansengroepen.  En voor wie daar klaar voor is, wordt de stap naar een reguliere job gemakkelijker middels een rugzak vol ondersteuning op maat. Dat vraagt maatwerk en een vereenvoudiging van de bestaande structuren in twee pijlers: een pijler maatwerken voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en een pijler lokale diensteneconomie. Om de sector alle groeikansen te geven , wordt de financiering verankerd  en het ondersteuningsaanbod voor sociale economiebedrijven hervormd. Een sector in beweging  vernieuwt voortdurend en zoekt antwoorden op nieuwe noden. Deze constante groei en vernieuwing zal gestimuleerd en ondersteund worden, onder meer door belemmeringen in de regelgeving weg te werken.

De Sleutel heeft dat goed begrepen. Door ex-verslaafden te begeleiden en te ondersteunen om hun problemen ten gronde aan te pakken. Maar ook door hen werk te bieden. Niet als doel, maar als middel om het eigen leven in handen nemen. Opnieuw zelf beslissingen nemen in plaats van een verslaving te laten voorschrijven hoe je dag eruit ziet. Werk speelt hierin een belangrijke rol. Wie werkt, heeft een inkomen en krijgt de kans om zelf zijn toekomst vorm te geven. Werk opent ook iemands wereld en zorgt voor sociale contacten. Wie werkt, krijgt respect en zelfvertrouwen. Bovendien is deze werkervaring een hefboom om door te stromen naar een reguliere job.

De Sleutel maakt het verschil voor mensen. Het is de concrete vertaling van wat sociale economie is.  Iedereen, los van opleiding, fysieke of psychische mogelijkheden of verleden, de kans geven op een volwaardige baan. Dat is een voorwaarde om te komen tot een samenleving waarin iedereen telt en een voorwaarde om te komen tot een socialere economie.

Freya Van den Bossche, Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie

(december 2009)

 

LETTERLIJK UIT HET VLAAMS REGEERAKKOORD

“EEN DAADKRACHTIG VLAANDEREN IN BESLISSENDE TIJDEN”: Voor een vernieuwende, duurzame en warme samenleving

 

Duurzame jobs in Sociale Economie

Er komt een groeipad voor de sociale economie. Tegelijk maken we werk van een hervorming van de sociale economie. Waar dat mogelijk is vereenvoudigen we de structuren en regelgeving.

Maatgerichte begeleiding en loonkostenondersteunende en -verlagende maatregelen zijn daarbij twee onlosmakelijk verbonden instrumenten. Met dat doel wordt de sociale economie verder vereenvoudigd tot twee pijlers: een pijler maatwerkbedrijven voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, – rekening houdend met het principeakkoord-maatwerk – en een pijler lokale diensten voor ondersteuning in het aanbieden van maatschappelijk verantwoorde diensten die economisch niet rendabel zijn. De klaverbladfinanciering voor lokale diensteneconomie binnen andere beleidsdomeinen wordt structureel verankerd. Alle werkvormen worden onder die twee pijlers (of een combinatie ervan) gepositioneerd.

Het ondersteuningsaanbod aan sociale economiebedrijven wordt hervormd op basis van de behoeften van de sector en met het oog op de vereenvoudiging en ondersteuning van innovatie in de sociale economie.

Om de doorstroming van sociale economie naar reguliere bedrijven te bevorderen wordt een beleidskader uitgewerkt voor een versterkte begeleiding op de werkvloer. We werken ook het rugzakprincipe verder uit met het oog op een optimale doorstroom van kansengroepen op basis van de afstand tot de arbeidsmarkt en het rendementsverlies van de doelgroepmedewerker. Maatwerkbedrijven die voldoende doelgroepmedewerkers tewerkstellen krijgen ondersteuning. Met duidelijke afspraken tussen de reguliere en sociale economie voorkomen