Hoe werkt een ambulant centrum preventief naar kinderen van (ex)verslaafden?

In het dagcentrum te Gent loopt sinds enige tijd het 'project opvoedingsondersteuning voor ouders met jonge kinderen'. Drijfveer van het project was dat een aantal mensen in het team al jaren vindt dat er hier een taak te vervullen is. Doorheen de 'gewone' behandeling was daar echter weinig ruimte voor. Mede dankzij onze verhuis konden we het idee wel vorm beginnen geven. Maak gebruik van één van de resultaten van dit project: het boekje Positief Opvoeden (zie onderaan).

Oudergroep is meerwaarde voor cliënt en behandeling

In het dagcentrum De Sleutel te Gent loopt sinds enige tijd het ‘project opvoedingsondersteuning’ voor ouders met jonge kinderen, en specifiek die ouders met kinderen jonger dan 6 jaar. Drijfveer van het project was dat een aantal mensen in het team al jaren vinden dat er hier een taak te vervullen is. Doorheen de ‘gewone’ behandeling was daar echter weinig tijd en plaats voor. De plaats kwam letterlijk beschikbaar door onze verhuis naar een ruimere setting in maart 2009. Nu was het aan ons om het idee vorm te geven.

Waarom hebben wij daar een taak?

In velerlei hulpverleningssectoren (o.a. armoedebestrijding, Bijzondere Jeugdzorg, Psychiatrische zorgverlening, zelfmoordpreventie,…) is men al tot de vaststelling gekomen dat kinderen van vroegere cliënten meer kans hebben op het ontwikkelen van eenzelfde probleem als hun ouders. Dit is objectief-wetenschappelijk al meermaals gebleken. 

D.w.z. er kan wetenschappelijk vastgesteld worden dat er in verhouding tot kinderen van ‘gewone’ (?) ouders, meer kinderen van ‘problematische’ (?) ouders in de hulpverlening terechtkomen. Je merkt aan aanhalings- en vraagtekens dat hier toch wel enige nuancering nodig is.  Hoe dit komt, is wetenschappelijk veel minder duidelijk. Er is natuurlijk niet één duidelijk aanwijsbare reden. Er zijn veel kinderen die het wel goed doen, maar evenzeer kinderen van  ‘gewone’ gezinnen die in de hulpverlening belanden.

Als dagcentrum wilden we met dit fenomeen aan de slag. Nu en dan worden in Gent al kinderen van ex-cliënten aangemeld. Ze zijn ondertussen zelf volwassen geworden en hebben dikwijls, net als hun vader en/of moeder al een hele hulpverleningsgeschiedenis achter de rug. Op dat moment dringt behandeling van de drugproblematiek zich op, en zitten we weer op het punt waarbij weinig tijd overblijft om het over de toekomstige generatie te hebben. Nochtans hebben of krijgen ook deze cliënten kinderen, waar we ons opnieuw zorgen over dienen te maken gezien de wetenschappelijke cijfers.

Het team koos er bewust voor om die de zaken waar we van weten dat het preventief kan werken naar de kinderen van onze cliënten toe, aan onze cliënten aan te bieden tijdens hun behandeling in ons centrum.

Hoe gingen we tewerk?

Vooreerst werd gezocht naar samenwerkingsverbanden. Wie kon ons inhoudelijk ondersteunen in dit project? Uiteraard stelden we de vraag in eigen huis aan Peer Van Der Kreeft van de preventieafdeling, die meteen enthousiast reageerde. Daarnaast stelden we ook de vraag aan het inloopteam van Nieuw-Gent (*) waar we weinig overtuigingskracht nodig hadden om tot een samenwerking te komen. Het enthousiasme voor het thema vanuit verschillende hoeken, gaf ons de nodige punch om er vaart achter te zetten.

Het project kreeg gaandeweg vorm. We beslisten ons te richten tot de cliënten die zich in ons dagcentrum aandienen en we waren het allemaal eens over de meerwaarde er de kinderen zelf ook bij te betrekken. Tevens wilden we een werkvorm creëren waarbij de ouders zelf een belangrijke stem kregen. We  wilden ons niet beperken tot informatie-overdracht. Toch kozen we ervoor om telkens een thema voor te bereiden, omdat dit toch drempelverlagend werkt. Immers, als er een thema voorbereid is, hebben mensen het idee dat ze mogen komen luisteren en dat er niet direct een actieve inbreng van hen verwacht wordt.

De werkvorm werd een combinatie van beide: enerzijds een inhoudelijke inbreng door ons, anderzijds een actieve uitwisseling van ervaringen tussen ouders. De onderwerpen werden telkens door de aanwezige ouders voorgesteld, waarna ze door ons in een thema verwerkt werden. Het werd een reeks van 5 avonden, waarbij we aan het eind eigenlijk het gevoel hadden een mooi afgewerkt geheel overlopen te hebben. De uitgewerkte thema’s zijn : het belang van rituelen, straffen en belonen, zelfvertrouwen van kinderen, omgaan met verschillen in opvoeding en omgaan met tekorten.

Het werd een intensieve periode van voorbereiden, mensen aanspreken, om de 14 dagen samenkomen… Iedereen die eraan deelnam was nadien positief.  Ook omdat het vele werk verder benut wordt, enerzijds door de verderzetting met nieuwe cliënten, anderzijds door het ontwerpen van een werkboekje waardoor het ook letterlijk tastbaar gemaakt wordt en vlot overdraagbaar.

Succesfactoren?

Deze zijn velerlei, maar houden allen verband met de positieve benadering van de ouders. Het zit vervat in de uitgangspunten die iedere sessie herhaald werden:

 1. we doen dit vanuit een gemeenschappelijke bezorgdheid naar kinderen;

2. we hebben het uitdrukkelijk over opvoeding, niet over de individuele verslavingsproblematiek;

 3. we stellen onszelf op als ouder ( niet als begeleider) en werken zelf actief mee (ervaringen delen).

Ook de praktische uitwerking is bepalend: we kiezen bewust voor een positief-gemoedelijk onthaal van de gezinnen, speelhoek voor de kinderen, partners zijn welkom

Als contextueel therapeut denk ik het net de grote meerwaarde is voor cliënt én behandelcentrum, dat de cliënten eens op een andere manier benaderd worden dan als individuele verslaafde. Dat het centrum eens op een andere manier gepercipieerd wordt dan de ‘plaats om af te kicken via medicatie en therapie’. Dit werkt naar cliënten toe heel erkennend. Ze voelen zich gezien als persoon (hier : als ouder) en niet enkel als verslaafde.  En voor het centrum kan het een stap zijn om de individuele cliënt op een andere manier te leren kennen.  Op die manier kan de contextuele impact van een verslavingsproblematiek (wederzijdse invloed van partners, ouders, kinderen, broers-zussen) meer in de behandeling geïntegreerd geraken.

Dirk Cosaert, Gent (19 februari 2010)

 

(*) Wijkgebonden laagdrempelig opvoedingsondersteuningspunt i.s.m. Kind  & Gezin