De Sleutel valt in de prijzen met project ‘Omdat vader zijn belangrijk is’

Het fonds Hugo Van Mierlo, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, heeft een project van onze Therapeutische Gemeenschap voor Dubbel Diagnose in Gent uitverkoren als laureaat. Dankzij de steun van 2500 euro kunnen we deze afdeling kindvriendelijker inrichten. Deze investering zal meteen de ouderwerking versterken en de kans om cliënten in het programma te houden - en positief af te ronden - verhogen. We willen tevens andere vaders met een verslavingsprobleem beter bereiken en motiveren om dergelijke langdurige behandeling op te starten.

Ouderwerking verhoogt motivatie tijdens residentieel programma

Kinderen moeten zich welkom voelen in onze afdeling. We willen dit ondermeer realiseren via de installatie van een kindvriendelijke onthaal- en bezoekruimte.

Tijdens onze nieuwjaarsreceptie in 2009 hebben we dit uitgetest met zelf bij elkaar gezocht meubilair en speelgoed (in bruikleen) en dit had een positieve invloed op de sfeer. Ouders-cliënten en hun familie (niet in het minst de kinderen zelf) vonden deze ruimte een grote meerwaarde. We wensen dit nu structureel te installeren. Het kindvriendelijker maken van onze setting wordt ook betracht via de uitbouw van een knutselhoek en de verdere uitbouw van onze tuin-annex kleine kinderboerderij (buiten dit project).  

In ons programma kiezen we voor een integrale behandeling waar het ‘ouder’ zijn een belangrijk aspect van uitmaakt. Het creëren van een permanente kindvriendelijke omgeving zal de bestaande ouderwerking versterken. Het doel is om een hogere motivatie bij cliënten met kinderen te creëren om in het programma te stappen – de cliënt moet weten dat de relatie met zijn kind(eren) niet wordt opgeschort maar ondersteund, waardoor de drempel lager wordt. Eenmaal in het programma willen we de retentie verhogen: de kinderen zullen liever op bezoek komen, de overnachtingen worden comfortabeler en beter afgestemd waardoor de vader gestimuleerd en bevestigd wordt in zijn vader zijn. Door cliënten langer in het programma te houden, verhogen we ook de kansen op een positieve afronding en een volwaardige reïntegratie in de maatschappij.

Doelgroep(en)

De Therapeutische Gemeenschap (TG) voor Dubbel Diagnose (1) staat open voor mannen ouder dan 18 jaar. De capaciteit bedraagt maximaal 17 personen. Gemiddeld zijn een 30% van de cliënten ook ouder. Er bestaan weinig centra voor deze doelgroep die ook kinderen integreren in de aanpak. Onze TG wil daaraan tegemoet komen.

We vinden het belangrijk dat er een gezond evenwicht is bij de deelnemers (ouders en niet-ouders) en willen het aantal ouders in het programma verhogen. De uitwisseling van ervaringen tussen beide heeft immers een positief effect op hun behandeling. We willen tonen wat ouderschap kan teweegbrengen. We willen niet-ouders ook leren inzien wat het betekent om zaken op te geven voor kinderen, respect te tonen voor ouders, te helpen met de opvoeding.

Beoogde resultaten

-We willen dat potentiële cliënten en verwijzers ons kennen als een kindvriendelijke  therapeutische gemeenschap.

-We willen komen tot een goede mix tussen ouders en niet-ouders omdat dit bevorderlijk is voor de integrale behandeling.

-We willen het ouderschap veel concreter in het programma integreren.

-We willen meer positieve uitstroom realiseren vanwege de verhoogde motivatie om dit langdurig therapeutisch programma positief af te ronden.

Meerwaarde voor de maatschappij

Door ons als kindvriendelijke instelling te profileren zullen we de perceptie over drughulpverlening in het algemeen en van onze setting en programma in het bijzonder beïnvloeden. Vandaag is het voor doorverwijzers buiten de drughulpverlening (vb CAW, OCMW) niet duidelijk dat een behandelprogramma ook werkt met de kinderen van de cliënten en welke meerwaarde dit heeft voor het therapeutisch proces.

Sneeuwbaleffect

Het feit dat deze methodiek werkt, werkt ook inspirerend voor andere afdelingen en collega-hulpverleners bij andere instellingen. Binnen het eigen netwerk, zowel residentieel als ambulant, is er overdracht van knowhow rond het thema ouderwerking en opvoedingsondersteuning (met onderbouw ook via onze afdeling preventie). Zo ontstaan er nu recent  in steden initiatieven van onze dagcentra met  inloopteams (opvoedingsondersteuning i.s.m. Kind & Gezin). Ook met onze partners, vb de vzw Beschut Wonen Zagan dat instaat voor onze nazorgmodule, werken we aan een meer kindvriendelijke omgeving.

 

Toekomst

We hebben reeds lang ouders in het TG-programma met een aangepaste ouderwerking (2). Kinderen mogen op bezoek komen, maar een echt kindvriendelijke (onthaal- en speel) ruimte is er niet. Ook om te overnachten is er niet echt aangepast meubilair. We werken voorlopig met een bijzetkinderbed. Om deze drempel voor nieuwe kandidaat ouders weg te nemen willen we hierin investeren.

Inhoudelijk is de ouderwerking een standaard onderdeel van ons programma. Op termijn wensen we deze te intensifiëren door onze familiewerking verder uit te bouwen.

Gent, 10 juni 2010

Griet Coghe, Afdelingshoofd, Therapeutische Gemeenschap voor Dubbel Diagnose ’De Sleutel’

 

Project gerealiseerd met de steun van het Fonds Hugo Van Mierlo van de Koning Boudewijnstichting 

 

(november 2010)

 

(1) Dubbele diagnose slaat op een samengaan van enerzijds misbruik of afhankelijkheid aan illegale middelen, alcohol en medicatie, en anderzijds een ernstige psychiatrische stoornis, zoals angst- en stemmingsstoornissen, impulscontrole stoornissen, schizofrenie en andere psychotische stoornissen. De behandeling in deze therapeutische gemeenschap (TG) gebeurt via een individueel gemoduleerd groepsprogramma waarbij gestreefd wordt naar een evenwicht tussen enerzijds confronterende, structurerende en anderzijds een ondersteunende, begrijpende aanpak. Binnen onze populatie behandelen we heel diverse pathologie, zoals depressies, psychosen, angststoornissen, borderline,

 

(2) Een vast onderdeel in de familiewerking binnen een TG-programma is de ouderschapsgroep en deze gaat hier om de twee weken door. Tijdens deze groepssessies staan de vaders stil bij wat “het ouder zijn” betekent of kan betekenen: hoe voed je een kind op, hoe geef je leiding, hoe geef je het goede voorbeeld. Maar ook: wat is het belang van warmte en tederheid brengen in de relatie met je kind en hoe pak je dit aan, hoe herstel of creëer je een goede band met je kind. En ook hoe toon je begrip voor je kind. Weet waar je kind mee bezig is, wat het graag doet, wat het goed of niet goed kan. Op die manier  leren we hen m.a.w. ouder zijn. Tijdens deze ouderschapssessies worden ook de bezoeken voorbereid, ervaringen met de kinderen worden uitgewisseld met medebewoners.