Nieuw schoolproject voor jongeren RKJ De Sleutel

Sinds 1 september 2011 genieten de jongeren die het behandelprogramma in het RKJ te Eeklo volgen, opnieuw onderwijs. Het onderwijsproject is mogelijk dankzij de erkenning via de samenwerking met de UZ-school van de stad Gent.  

In een eerste fase vinden de lessen plaats binnen het bestaande gebouw van het Residentieel Kortdurend Jongerenprogramma (RKJ). Hiervoor werd een lokaal van ± 42 m² omgebouwd dat we hebben opgesplitst in twee lokalen waardoor ook in kleine groepjes of individueel les kan gegeven worden.

Er loopt momenteel ook een bouwaanvraag voor een nieuw gebouw voor op de site van het RKJ,  los van het bestaande hoofdgebouw. Op deze wijze willen we de school maximaal integreren binnen het bestaande aanbod, maar toch ook waken voor de eigenheid van de school. We verwachten dat dit nieuw gebouw operationeel zal zijn in de eerste helft van 2012. De fondsenwerving voor de realisatie van dit nieuwbouwproject is volop aan de gang (onder meer via privésponsors, donateurs, mecenaat,… ).

De jongeren (tussen 12  en 18) die het behandelprogramma in het RKJ De Sleutel volgen, zijn allemaal leerplichtig. Tijdens het residentiële behandelprogramma in het RKJ wordt heel veel aandacht gegeven aan re-integratie van de jongeren en aan de ontwikkelingstaken die eigen zijn aan de adolescentie. Onderwijs speelt hier een zeer belangrijke rol in. De grote meerderheid van onze cliënten heeft reeds het hele “watervalsysteem” van het onderwijs doorlopen en presteren ver onder hun mogelijkheden. Ze hebben vaak reeds een achterstand van meerdere schooljaren.

Onderwijs aanbieden via de thuisschool is voor hen geen optie. Tijdens de opname is het ook niet mogelijk om aan te sluiten met het reguliere onderwijs. Daarvoor zijn verschillende redenen:

–          De afstand tussen de woonplaats en het RKJ is te groot om ondersteuning vanuit hun eigen school te krijgen. Een dergelijke ondersteuning is ook praktisch niet te combineren met het behandelprogramma.

–          De problemen zijn zodanig ernstig en complex dat ze de nodige vaardigheden missen om zonder voorbereiding en ondersteuning opnieuw aan te sluiten bij het reguliere onderwijs in de buurt van Eeklo.

–          De jongeren volgen overdag een intensief behandelprogramma.

–          Een aantal jongeren staan niet meer ingeschreven in een gewone school.

–          Het RKJ biedt een drugvrije omgeving. Indien we het onderwijs buiten onze vestigingsplaats zouden aanbieden, zou het principe van de drugvrije omgeving ernstig in het gedrang komen.

 

CIMG0224Dit schooljaar wordt les gegeven in een ruimte die – mede dankzij de steun van KBC – werd omgebouwd tot twee klaslokalen

Aansluiting bij een ziekenhuisschool (type 5, opleidingsvorm IV) als vestigingsplaats is voor het RKJ dan ook de beste oplossing om het recht op onderwijs voor onze doelgroep te waarborgen en om hen te helpen in het re-integratieproces. Op deze wijze kunnen wij reeds vroeg in het behandelprogramma en aangepast aan de noden en mogelijkheden van de jongeren een educatief aanbod bieden. Hierdoor hopen we de schoolse achterstand te beperken en een hefboom te vinden voor de integratie binnen het gewone onderwijs bij het einde van de behandeling.

Tot vorig schooljaar konden de jongeren in het RKJ tijdens het residentiële programma wel onderwijs genieten. In de praktijk gebeurde dit in samenwerking met Groep Intro, dat in de instelling deeltijds onderwijs kwam voorzien. Eind schooljaar 2009-2010 werd dit om besparingsredenen vanuit het ministerie van Onderwijs stopgezet.

CIMG0226

Het huidige project moet eerst twee jaar operationeel zijn voordat het in aanmerking komt voor subsidiëring. Om deze twee jaar te overbruggen en om te kunnen voorzien in de nodige infrastructuur en werkmiddelen, is de Sleutel nog op zoek naar extra middelen. De opstart van dit schoolproject is mede mogelijk dankzij prefinanciering van het personeel via ondersteuning van de provincie en dankzij een gift vanuit het mecenaat van KBC.

Dankzij dit nieuwe project kunnen we veel actiever met de jongeren inzetten op onderwijs. Vanaf het nieuwe schooljaar hebben we immers 2 deeltijdse onderwijskrachten in dienst die meer geïntegreerd in het programma les kunnen geven.

Het RKJ – erkend door het RIZIV als revalidatiecentrum en door het Agentschap Jongerenwelzijn als project – biedt een residentieel behandelingsprogramma voor 12 jongens en meisjes met een verslavingsproblematiek.  In 2010 werden 45 jongeren opgenomen.

Ook vestigingsplaats van ziekenhuisschool Stad Gent in Melle

Op 1 september 2011 heeft de ziekenhuisschool van de Stad Gent ook nog een vestigingsplaats geopend in het Psychiatrisch Centrum Caritas te Melle (voor de lagere en de secundaire school). Voor dit Psychiatrisch Centrum Caritas werden bij de opstart twee afdelingen van het ziekenhuis betrokken: de reguliere kinderpsychiatrische dienst (De Kaap) en de forensische K-dienst (De Branding).  In totaal betreft het een veertigtal kinderen en jongeren.

(september 2011)