De Sleutel pioniert met ‘outreach gericht op minderjarigen’

Minderjarigen die problematisch gebruiken, komen vaak te laat in de  gespecialiseerde (drug)hulpverlening terecht. Een vroegere detectie is noodzakelijk. Via de methodiek van het outreachend werken tracht De Sleutel de drempel naar hulp voor hen te verlagen. ‘Doordat we de jongeren in hun eigen omgeving bereiken, ontstaan er meer mogelijkheden om hen te motiveren naar een traject op maat'. Een gesprek met Mie Verdonck, individueel begeleider en outreach-medewerker in  het Dagcentrum Gent.

Met outreach bedoelen we het actief toeleiden van mensen naar bestaande hulpverlening.  We verlaten de muren van ons centrum en gaan de jongere actief opzoeken in het eigen milieu. Gewoon raad geven of doorverwijzen werkt onvoldoende bij de doelgroep van minderjarigen. Om jongeren in de hulpverlening te krijgen is een meer aanklampende aanpak op maat vereist.

Mie Verdonck: ‘Jongeren zoeken nu eenmaal niet vaak spontaan hulp. Dat is eigen aan de puberteits- of adolescentiefase waarin ze zich bevinden. Ze zijn volop in ontwikkeling, ze worstelen met zichzelf, met ouders, met autoriteit, met school, met hoe de samenleving naar hen kijkt,… Ze proberen van alles uit,… Eigenlijk verkeren ze in een identiteitscrisis. Vaak zien ze zelf geen probleem in hun druggebruik. In hun beleving is dit nog onschuldig en experimenteel terwijl de volwassenen uit hun omgeving dit al langer als problematisch bekijken.’

Praktijkcase
Mie Verdonck: ‘Ik herinner me een 15-jarige cliënte die op jonge leeftijd het programma in het Residentieel Kortdurend Jongerenprogramma volgde omwille van ernstig misbruik van deo’s en multigas. In het kader van nazorg begeleidde ik haar daarna in het dagcentrum. Dit liep een hele tijd goed. Maar Marie (*) herviel en een opname werd noodzakelijk. Omdat ze onvoldoende gesteund werd door haar ouders, ging ik met haar goedkeuring mee naar de jeugdrechter. Op de zitting kon ik ondersteunen door haar te helpen de betekenis van haar gebruik te verwoorden. De jeugdrechter verplichtte een opname in St. Camillus.  Dit zag Marie absoluut niet zitten,  dus ging ik met haar mee. Door mijn aanwezigheid op het intakegesprek kon ze de opname beter aanvaarden. Tijdens haar opname belde ik haar op. Ze was me dankbaar en vol goede intenties om definitief met gas te stoppen. Na deze korte crisisopname kwam ze vlot terug naar ons centrum’.  

Bestaat er een globaal profiel van ‘de minderjarige’ die bij een dagcentrum langskomt?
Mie Verdonck: ‘Er zijn verschillende groepen. Er zijn jongeren die bij ons terechtkomen via de ouders, grootouders of school. Even goed gebeurt de aanmelding onder druk van het jeugdparket. Dan hebben we het over de jongere die door de politie betrapt wordt. De meesten van hen wonen thuis. De brief van het jeugdparket is een alarmbel zowel voor de minderjarige als voor de ouders. Soms zijn de vijf daaropvolgende verplichte gesprekken voor beide partijen voldoende om het gebruik in vraag te stellen en indien nodig zich te herpakken. Soms is er echter sprake van problematisch gebruik. In samenwerking met de betrokken ouder(s) kan de hulpverlening opgestart worden.
Mie Verdonck: ‘Verder starten we op vraag van Bijzonder Jeugdzorg ook regelmatig outreach-trajecten op. Daar bevindt zich dan ook een grote risicogroep. We werken op verschillende wijze samen, afhankelijk van het soort voorziening en het doel. Zo zijn er de Onthaal-, Oriëntatie -en Observatiecentra (OOOC). Ze bellen ons als er sprake is van ‘gebruik’ bij een jongere. We gaan dan in gesprek, onderzoeken of om problematisch gebruik gaat en geven advies naar hulpverlening.

Praktijkcase
Mie Verdonck: ‘Op uitnodiging van OOOC De Waai had ik twee gesprekken met de 15-jarige Kadir (*). De aanleiding: een urinecontrole waaruit blijkt dat hij cannabis gebruikt. Het centrum vroeg ons advies. Uit gesprekken met Kadir blijkt dat hij af en toe stiekem gebruikt. Hij weet dat zijn ouders dit absoluut niet toestaan. Kadir  merkt echter  dat cannabis hem meer rust brengt.. Hij leeft immers in een voortdurende stresssituatie met zijn moeder en stiefvader. Bovendien is ook de band met zijn vader soms erg gespannen. Ondanks de continue druk probeert hij loyaal te blijven ten aanzien van beide ouders, die er een extreem uiteenlopende levensstijl op nahouden …. Het druggebruik is voor Kadir het enige ‘redmiddel’ om de thuissituatie aan te kunnen. Het OOOC adviseert aan het comité bijzondere jeugdzorg een begeleiding in het dagcentrum. Kadir komt trouw op de gesprekken: dit zijn momenten van loslaten van heel wat spanningen…Stoppen met cannabis is voor hem een doel op lange termijn, maar nu nog niet…’   

Mie Verdonck: ‘Ons werk voor de begeleidingstehuizen binnen  Bijzondere Jeugdzorg bestaat erin om gebruikende jongeren te bereiken. De eerste verkennende momenten gaan steeds door op een voor hen vertrouwde plek. Een meer spontaan gebeuren laat dikwijls toe vrij snel een duidelijk beeld te krijgen van hun gebruik of misbruik. Een hulpverleningsplan op maat wordt dan samen met de jongere aan de verantwoordelijke voorgesteld en verder concreet afgesproken. Als buitenstaander kunnen we onze expertise op vlak van drugs  aanwenden vanuit een onbevooroordeelde, neutrale positie’.

Maken  voorzieningen gebruik van onze knowhow inzake outreach?
Mie Verdonck: ‘Er zijn lange tijd veel versnipperde initiatieven geweest voor minderjarigen . Nu iser echter een duidelijke tendens naar meer multidisciplinaire en extramurale  samenwerking. Elk dienst heeft zijn specialiteit, er wordt meer samen gezocht en samen gewerkt in het belang van de cliënt. Dat is  een positieve evolutie. Zo kunnen we binnen andere externe hulpverleningsteams onze expertise op vlak van vroegdetectie en drughulpverlening binnenbrengen. Op die manier wordt het mogelijk om hulpverleningstrajecten sneller en op maat op te starten. Het geheel van outreach, netwerking, vroegdetectie en hulp op maat voorkomt zwaar destructief gebruik van de jongvolwassene’.

dsc0826bew

Vandaag is er voor dit soort ‘outreachwerk’ nog geen structurele betoelaging.
Mie Verdonck: ‘We zetten al jaren extra in op de groep minderjarigen. Het uitbouwen van trajecten voor deze doelgroep is al langer een pijnpunt. Dankzij het ‘keep it clean project’, opgezet om de samenwerking tussen Bijzondere Jeugdzorg en drughulpverlening uit te bouwen, kregen we een klein jaar lang extra middelen om in het outreach gebeuren tussen beide sectoren te investeren. Vandaar ook onze huidige focus op de samenwerking met de Bijzondere Jeugdzorg. Ook de veiligheidscontracten geven ons wat mogelijkheden, al hopen we dit meer structureel ingebed te krijgen.
    
Waar kan outreach het verschil maken?
Mie Verdonck: ‘Outreach verschilt van de klassieke begeleiding door het laagdrempelige en het uitgesproken maatwerk. Nog minder dan bij volwassenen kan je vooraf een traject uitstippelen. Een minderjarige heeft nood aan een kader waar hij enerzijds kan experimenteren en anderzijds  leert verantwoordelijk zijn, weg van het gesprek in een klassieke  hulpverleningssetting. We werken aanklampend, in die zin dat we niet snel opgeven, dat we met de jongere kunnen meegaan tot op een voor hem vertrouwd plekje. Onze opdracht is om betrouwbaar te zijn en de privacy extra te bewaken. Dit vraagt openheid, eerlijkheid en een consequente houding omtrent het te lopen traject maar ook over de wijze van terugkoppeling en  samenwerking met de omgeving.
We merken dat de instellingen Bijzondere Jeugdzorg steeds vlotter bij ons aankloppen als er sprake is van druggebruik. Ook als dat gebruik niet meer zo problematisch is. Met onze aanpak helpen we ‘ex-gebruikers’ om tot een beter zelfinzicht te komen. Bij te hoge risico’s kunnen we samen een concreet hervalpreventieplan uitwerken. Dankzij samenwerking en betere netwerking kunnen we de resultaten van het outreachwerk versterken.  Op die manier willen we met onze drughulpexpertise voor minderjarigen  het ruimere jeugdwelzijnsaanbod beter bereiken en aansluiting zoeken bij de praktijk in scholen, CLB’s, JAC’s, … Vanuit ons centrum in Gent richten we ons zo bv op het jeugdwelzijnswerk via een  zitdag i.s.m. Habbekrats’.

Paul De Neve

(november 2012)