ESF-kwaliteitslabel verlengd met drie jaar

De Sleutel heeft een nieuw kwaliteitslabel op zak dat geldig is tot eind april 2016. Tijdens de recente kwaliteitsaudit werd de werking van onze organisatie doorgelicht en opnieuw ingeschaald en beoordeeld. Dit gebeurt – op basis van EFQM (1)  – door een score die wordt toegekend op diverse onderdelen van organisatiegebieden van toepassing op onze werking.

logo ESFConcreet gaat het hier om volgende organisatiegebieden:

– leiderschap (vb missie, betrokkenheid op medewerkers)
– beleid & strategie (strategische en operationele doelstellingen)
– mensen (vb personeelsbeleid, VTO)
– samenwerkingsverbanden en middelen (o.m. financieel beheer, beheer infrastructuur)
– processen (beheersen, opvolgen en vernieuwen)
– resultaten bij klanten (vb perceptie metingen)
– resultaten bij medewerkers (vb prestatie indicatoren)
– sleutelprestatieresultaten (o.m. registratie, opvolging).

De Sleutel engageerde zich reeds jaren terug om actief mee te werken aan de kwaliteitsopvolgingsaudit die door de ESF-auditcel word georganiseerd, dit in het kader van lopende ESF-projecten. 

De werking van onze organisatie is voor een deel afhankelijk van projectsubsidies. ESF is voor De Sleutel (vooral De Sociale Werkplaats) een niet onbelangrijke subsidiebron. Het Europees Sociaal fonds (ESF) stimuleert Vlaamse organisaties om de arbeidsmarkt te versterken en de werkgelegenheid te vergroten. Via projectaanvragen binnen dat fonds zoeken we o.m. ondersteuning om de re-integratie van onze cliënten te versterken d.m.v. het opzetten een sterker traject naar werk of door het uitwerken van innovatieve competentietools.  Bedrijven kunnen er ook hulp krijgen bij de afstemming werk/privé voor de werknemers en de structuur van de arbeidsorganisatie. Ook maatschappelijk kwetsbare groepen, zoals laaggeschoolden, allochtonen of personen met een arbeidshandicap worden hierin betrokken. Daarnaast stimuleert het ESF-Agentschap organisaties om innoverend en transnationaal te werken.


Op 29 april 2013 vond in Gent een nieuwe  ESF-kwaliteitsaudit plaats voor De Sleutel. Op basis van de resultaten van deze opvolgingsaudit werd het ESF-label toegekend met een geldigheidsduur van 3 jaar, m.a.w. tot. 29 april 2016.

 

(1) European Foundation for Quality Management