Team dagcentrum Brugge viert 20 jaar met academische zitting

Op woensdag 16 oktober 2013 vierde Dagcentrum De Sleutel te Brugge haar 20-jarig bestaan. Het was meteen een symbolische verjaardag. Niet alleen werd het team uitgebreid in de bloemetjes gezet. Met Wim Vens aan het roer kreeg dit ambulant centrum ook een nieuw afdelingshoofd. Hoogtepunt van de viering was de fel gesmaakte lezing van Prof dr Adriaenssens tijdens de academische zitting.

Tijdens de academische zitting werd afscheidnemend afdelingshoofd Linda Doom gehuldigd. Zelf blikte ze tijdens haar speech terug op 20 jaar geschiedenis van het dagcentrum. “U las het al op de uitnodiging: we hebben ons verhaal van de voorbije twintig jaar de titel ‘van pionier tot gevestigde waarde’ meegegeven. Over pionier valt niet te twijfelen.  In november 1992 opende De Sleutel een dagcentrum voor gebruikers van illegale drugs én hun omgeving in de Kelkstraat, vlakbij de Burg, hartje Brugge. We hadden een huis, een beperkte financiering vanuit De Sleutel en het stadsbestuur van Brugge, een paar vrijwillige medewerkers en een opdracht: drughulpverlening uitbouwen in de regio Noord-West-Vlaanderen.  En we gingen aan de slag…”, zo startte Linda Doom haar terugblik.

web wim linda123
Linda Doom : “We trekken steeds explicieter de kaart van de minderjarigen. We kiezen voor een inzet op selectieve en geïndiceerde preventie, voor de opstart van een vroeginterventieproject. Dit project en onze participatie aan het project STUFF uitgaande van de Bijzondere Jeugdzorg geven inspiratie voor een herwerken van ons behandelaanbod voor minderjarigen. Gelijklopend  verdiepen we onze visie op verslaving en de behandeling ervan. Van hieruit zoeken en vinden we aansluiting bij de op nu belangrijke evoluties van vermaatschappelijking van de zorg, integrale jeugdhulp, het decreet welzijn-werk. En ondertussen, doorheen deze twintig jaar, behandelden we met zorg meer dan 9000 aanmeldingen van druggebruikers of iemand uit hun naaste omgeving”.

Ondanks de feeststemming was er zeker ook aandacht voor de realiteit en de onzekerheid die in de sector enigszins leeft. “Gevestigde waarde – ja, maar met iets meer twijfel. Straks maakt de drughulpverlening de overgang naar Vlaanderen, en de toekomstige financiering blijft nog onduidelijk. Slagen we er in om eindelijk een gedegen, structurele financiering te realiseren?  Want wat ons jaren terug ruimte gaf, de zogenaamde alternatieve contracten, blijkt nu onze achillespees: de meerkost is onhoudbaar”, zo stelde afscheidnemend afdelingshoofd van Dagcentrum Brugge, Linda Doom.

Afsluiten deed Linda Doom als volgt: “We laten ons niet ontmoedigen, we feesten. De pioniersgeest blijft immers rondwaren, we zullen blijven nieuwe mogelijkheden onderzoeken, we durven denken”, aldus Linda Doom, die in de toekomst verder voor De Sleutel actief blijft in het dagcentrum en zich tegelijk zal inzetten inzake het verder uitbouwen van de  personeelszorg voor het netwerk.

Enkele sfeerbeelden van voor en na de Academische Zitting


web P1060178

  web P1060181

    web P1060197 

web P1060194 

   web Opendeurdag DCBG 99 groep

    web Opendeurdag DCBG groep bis

 web bovenzicht  DCBG93

web abt 2013-10-16 Opendeurdag DCBG 122

   

 

 

 

 

Hierna werd het woord aan het nieuwe afdelingshoofd gegeven. Wim Vens werkt sinds 10 jaar binnen het dagcentrum te Brugge en is sinds 1 september aan het werk als afdelingshoofd.  “Vandaag kunnen we stellen dat we er doorheen de voorbije 20 jaar in geslaagd zijn om de nodige expertise inzake drughulpverlening op te bouwen. Met een goed uitgebouwd aanbod van individuele en  groepsbehandeling, preventie en vroeginterventie staat het dagcentrum vandaag voor een professioneel aanbod drughulpverlening in de regio en dit in samenwerking met het eigen netwerk en vele regionale zorgpartners uit verschillende sectoren. Met een lezing over hechting, het thema van deze academische zitting, willen we vandaag een stapje verder gaan en ons verder inschrijven in een actuele focus van onze organisatie op visieontwikkeling met betrekking tot verslaving en de behandeling ervan”, aldus Wim Vens.

Hij wees erop dat verslaving geen op zich staand fenomeen is maar een pathologie die in vele gevallen te situeren valt binnen een ruimere probleemsamenhang die zich op verschillende levensdomeinen situeert en waarbij zowel biologische, psychologische als sociale factoren van invloed zijn.

web P1060170Kersvers afdelingshoofd Wim Vens (inks) wordt in de bloemetjes gezet samen met zijn adjunct Tom Pollentier

“Vandaag willen we ons onder meer focussen op de ontwikkelingspsychologische factoren. Voor heel wat van onze cliënten is het middelengebruik aanvankelijk dan ook niet zozeer hèt probleem, maar net dè oplossing voor andere kwetsbaarheden waarmee ze in hun leven te kampen hebben. We worden in onze praktijk onder meer  geconfronteerd met ernstige vormen van psychopathologie die op zich vragen om een psychiatrische of psychotherapeutische aanpak, en dit in combinatie met of volgend op een aanbod van drughulpverlening. Dit maakt de behandeling van een verslavingsprobleem tot een complex gegeven wat in vele gevallen meer vraagt dan onze expertise die tot heden vooral afgestemd is op het bereiken van abstinentie of het onder controle krijgen van middelengebruik”, aldus Wim Vens tijdens zijn speech.

“Vandaar dat wij voor de lezing van vandaag op zoek gegaan zijn naar iemand die iets kan toevoegen vanuit een andere expertisegebied. Met Prof. dr. Peter Adriaenssens als gastspreker hebben we immers niet gekozen voor een expert in verslavingszorg en dat is geen toeval. Het proces van volwassenwording en identiteitsontwikkeling vormt immers een cruciale periode die factoren kan bevatten die het ontstaan van psychopathologie en verslaving kunnen beïnvloeden. We hopen dan ook dat we vanuit een verhaal over identiteitsontwikkeling en hechting aanknopingspunten vinden die iets kunnen toevoegen aan onze expertise”, aldus Wim Vens.

Tot slot wees het kersverse afdelingshoofd erop dat de complexiteit van verslaving en de nood aan samenwerking met andere zorgpartners er voor zorgt dat het dagcentrum voluit aansluiting moet vinden bij de huidige maatschappelijke tendensen in de zorg, met name de vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg (artikel 107), de integrale jeugdhulp en het decreet Welzijn-Werk (W²).

Hierna dankte Wim Vens zijn team uitgebreid voor hun inzet.

20131016 Opendeurdag team DCBG 110

Als afsluiter werd het woord gegeven aan Prof. Peter Adriaenssens. Deze langverwachte gastspreker slaagde er met zijn bevattelijke uiteenzetting over de hechtingsproblematiek moeiteloos in om de toehoorders te inspireren.

web academische zitting quartet bis 87

  web damien 2013-10-16 Opendeurdag DCBG 39

 

  web damien overzicht DCBG 74

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Adriaensens gaf in het bestek van 45 minuten een duidelijk inzicht in de relatie tussen hechtingsproblematiek en verslaving en de mogelijke gevolgen hiervan op de behandeling van verslaving.  Onder de veelheid van ideeën waarmee hij de toehoorders inspireerde halen wij er enkele uit :
–    gehechtheid is een belangrijk mechanisme dat instaat voor de regulatie van interne en externe stress
–    gehechtheid is een dynamisch gegeven met vele nuances: er is veilige hechting maar ook angstig vermijdende tot angstig ambivalente hechting met tussenin verschillende schakeringen
–    het centrale idee is dat van het ‘mentaliseren’, t.t.z. het vermogen om een onderscheid te maken tussen de eigen emotionele toestand (als ouder, hulpverlener, …) en de emotionele toestand van de andere (kind, cliënt …)
–    de capaciteit tot mentaliseren ontstaat doorheen de veilige context van de opvoeding.   Een verstoorde opvoedingssituatie heeft zijn gevolgen op de ontwikkeling van het vermogen van het kind tot mentaliseren.  Hier speelt de hulpverlener een rol inzoverre die de veilige haven wordt waarbinnen de cliënt het mentaliseren zo goed mogelijk aanleert of zich bewust wordt van de dysfuncties hierin.  Dat veronderstelt vanwege de hulpverlener de vaardigheden om contact te maken met de cliënt, een vertrouwensrelatie op te bouwen en ruimte te geven zodat de cliënt in het reine kan komen met de opgelopen trauma’s en tot aanvaarding komt van zijn ervaringen.  

Met deze ideeën nam de professor ons meteen mee in de essentie van de attachment based family therapy en de mentalization based therapy.
Foto Peter Adriaenssens ZwW Lieve Blancquaert webNa dr Adriaenssens’ uiteenzetting was het voor iedereen duidelijk dat er hier in de toekomst zeker inhoudelijk verder in dient geïnvesteerd te worden.

© Lieve Blancquaert

 

 

 

 

 

Lees hierna de integrale toespraak van afscheidnemend afdelingshoofd Linda Doom en van het nieuwe afdelingshoofd Wim Vens

Link naar artikel Het Nieuwsblad