Mensen die verslaving overwonnen terug aan het sporten krijgen

fayepynaert desleutel 12webEen essentieel einddoel van onze drughulpverlening is de re-integratie van onze cliënt in de maatschappij. Een manier waarop we dit doel in praktijk omzetten is het aanleren van een alternatieve levensstijl. We willen de oude levensstijl waarin alle activiteiten in functie staan van druggebruik ombuigen naar een levensstijl gebaseerd op waarden en normen. Hierbij zien we sport als een belangrijk hulpmiddel, een soort hefboom voor het verduurzamen van een gezonde levensstijl. In het verleden werden al heel wat sportinitiatieven opgestart, maar dit gebeurde te veel ad hoc en zonder kader. Dankzij projectmiddelen, via de Vlaamse minister van sport, kunnen we nu twee jaar focussen op sport zodat we dit structureel kunnen verankeren.

“Sport als middel ter stimulering van een geslaagde re-integratie”.

fayepynaert desleutel 12web

 © Faye Pynaert

De algemene doelstelling van dit tweejarig sportproject is het stimuleren en faciliteren van individuele sportbeleving als zinvolle vrije tijd tijdens en vooral ná het drughulpverleningsprogramma. In het licht hiervan willen we het aanwezige sportaanbod professionaliseren, willen we drempels wegwerken waardoor onze doelgroep vlot aansluiting kan vinden bij het reguliere sportaanbod en willen we de verworven expertise structureel inbedden in onze reguliere werking.

Wat verstaan wij onder ‘sport’? Hoewel iedereen weet wat met sport bedoeld wordt, is het moeilijk om hiervan een eenduidige definitie te geven. De term evolueert immers continu om nieuwe activiteiten die men als sport ervaart onder deze noemer te brengen. Volgens het decreet ‘Sport voor Allen’ wordt onder sport, activiteiten verstaan die individueel of in ploegverband worden beoefend met een competitief of recreatief karakter en waarbij de fysieke inspanning centraal staat. Uitgaande van deze definitie kiest De Sleutel ervoor om vooral het recreatieve karakter van sport te benadrukken. Natuurlijk zit ook het competitieve aspect van sport vervat in onze sportwerking, maar het spreekt voor zich dat dit geen doel op zich is.

Waarom willen we nu net sport promoten? Sport bezit een aantal belangrijke eigenschappen. Zo werkt sport positief in op de algemene gezondheid en de lichamelijke conditie van een individu. Verder verlaagt sport de stressgevoeligheid, verhoogt het de mentale weerbaarheid en creëert het een positief zelfbeeld. Ook op het sociaal functioneren van een individu heeft sport invloed. Zo draagt sport bij tot sociale interacties, leert het mensen sociaal aanvaardbaar gedrag vertonen op vlak van fair play, loyaliteit, regelgeving, hiërarchie en bij het uiten van bedenkingen, opmerkingen en gevoelens. Sport leert de mensen samenwerken en draagt bij tot teamvorming. Daarenboven bevordert sport de mobiliteit van mensen en moedigt het aan om grenzen te verleggen.

Sport beschikt ook over een aantal specifieke eigenschappen die voor personen met een verslavingsproblematiek misschien nog belangrijker zijn: sport staat als activiteit ver van druggebruik af en motiveert intrinsiek. Ook is het een belangrijk middel om mensen echt te leren loskomen van hun chronische en complexe druggebruik. De meeste behandeltherapieën zijn verbaal en gericht op de expliciete, reflectieve systemen (bv praten over motivatie, over doelstellingen). Sport daarentegen richt zich vooral op de impliciete systemen. Bovendien biedt sporten structuur en zorgt het voor ontlading; twee héél belangrijke elementen voor mensen in behandeling. Finaal, is sport een waardevol middel om de vrije tijd, waarmee mensen zowel tijdens als na een behandeling geconfronteerd worden, zinvol in te vullen. Kortom, sport is een belangrijk middel in het verwerven en behouden van een cleane en prettige levensstijl.

 vlaamse overheid web   JPG voor web 200x68

 

 

Bij dit sportproject – uitgevoerd in nauwe samenwerking met de Cluster Sportbeleid binnen de afdeling Sport en Jeugd, van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media – worden ook externe partners betrokken. Zo wordt samengewerkt met o.m. Psylos, de Vlaamse Federatie voor Sport en Recreatie in de Geestelijke Gezondheidszorg en met de Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen (o.l.v. Prof. Cardon) van de Universiteit Gent.

Fabian Ducheyne (maart 2014)

Aanverwante info : Sportlesgevers Gezocht   Visie op sport  Stand van zaken na één jaar Buddy’s gezocht  Een filmpje illustreert samenwerking met Cercle

Klik hier voor meer sportgerelateerde artikels

 

www.cjsm.vlaanderen.be

www.vlaanderen.be/sport