Toekomstige beleidsuitdagingen van De Sleutel: algemeen directeur Damien Versele aan het woord

Ter gelegenheid van 40 jaar De Sleutel blikken we heel bewust ook vooruit. Het feit dat de hulpverlening en de verslavingszorg volop in beweging zijn, dwingt ons trouwens tot het maken van keuzes. Waar wil De Sleutel de komende jaren vernieuwen? Wat zijn onze toekomstige uitdagingen? Welke prioriteiten willen we bereiken en hoe passen onze strategische doelstellingen hierin. Een gesprek met onze algemeen directeur, Damien Versele

Is De Sleutel vandaag gewapend om de komende jaren een belangrijke rol te blijven spelen binnen de Verslavingszorg in Vlaanderen?
Damien Versele:
  We zijn in elk geval goed voorbereid. Maar er spelen een hoop onbekende factoren een rol. De basis hebben we gelegd eind 2013. Toen formuleerden we binnen De Sleutel onze prioriteitennota voor de komende 5 jaar. Deze bevat vijf speerpunten:

damien versele web31. Elke cliënt van De Sleutel, ook de minderjarige cliënt, wordt begeleid binnen een zorgtraject waarbinnen de afdelingen van De Sleutel intensief samenwerken en externe partners systematisch betrokken worden. 

2. Onze interventies zijn, waar nodig, steeds een integratie van acties op gebied van verslaving en op gebied van activering voor opleiding en tewerkstelling.

3. Onze hulpverlening is evidence based, schrijft zich in binnen het 4R-model van remoralisatie, remediatie, rehabilitatie en recovery en wordt opgevolgd via kwaliteitsindicatoren.

4. We participeren op actieve wijze aan de huidige evoluties binnen de GGZ (vermaatschappelijking van zorg naar volwassenen en kinderen en jongvolwassenen), de integrale jeugdzorg, de sociale economie (W²) en werken pro-actief mee aan de overheveling van de verslavingszorg naar Vlaanderen.

5. We willen een goede balans realiseren tussen ons streven naar kwaliteit voor de cliënt enerzijds, groei  -welzijn – veiligheid voor onze medewerker anderzijds en tot slot rendabiliteit van de organisatie. Zit er ook een rode draad binnen deze diverse elementen? De externe gerichtheid van De Sleutel moet bij de realisatie van deze prioriteiten steeds voorop staan.  Doorheen de jaren ontwikkelden we al heel wat goede praktijken in de zorg van mensen met een matig tot ernstig drugprobleem. We willen die knowhow beter ter beschikking stellen en onze multidisciplinariteit binnenbrengen in het professioneel netwerk dat zich rond de verslaafde persoon vormt, ook buiten ons eigen netwerk.  We zijn echter ook heel gevoelig voor de vele en diverse ontwikkelingen in de samenleving en het beleid van de overheid. 

Kan u dat meer concreet maken?
Het worden boeiende tijden. Er zijn immers diverse bewegingen in gang gestoken waar onze sector rechtstreeks of onrechtstreeks mee te maken krijgt. Zo is er de overheveling van de Riziv-geconventioneerde verslavingszorg naar Vlaanderen via de 6de  staatshervorming en willen we meezijn in de evolutie van vermaatschappelijking van de zorg wat betreft de volwassenen (art. 107). Tegelijk moeten we rekening houden met de uitbouw van GGZ-netwerken voor de doelgroep van kinderen en jongvolwassenen en de hertekening van het zorglandschap kinderen en jongeren binnen de integrale jeugdhulp. En dan heb ik het nog niet gehad over de inzet op activering van onze doelgroep, met de nieuwe decreten werk en welzijn (vroegere W²) en het maatwerkdecreet. Binnen elk van deze evoluties hebben we een rol te spelen en trekken we volop de netwerkkaart.

Wat moeten we ons daar in de praktijk bij voorstellen?
Wat betreft de overheveling naar Vlaanderen blijven we bij ons standpunt dat de integratie in de GGZ de beste keuze is voor de toekomst van de verslavingszorg in Vlaanderen.  Als drughulpverleningscentrum gaan we met onze specialistische zorg best voor een plaats in de GGZ-zorgprogramma’s die via zorgcircuits en –netwerken ontwikkeld worden. Dit zal ook de nodige afstemming met de andere GGZ-actoren en de partners in de belendende sectoren faciliteren.  We beseffen dat momenteel nog niet alle condities hiervan duidelijk zijn, maar we verkiezen ons strategisch en pro-actief in deze tendens in te schrijven.

damien versele web 2Damien Versele: “De Sleutel trekt de kaart van de jongeren”

De uitbouw van netwerken zal ons helpen om cliënten beter in een langdurend traject te krijgen?
De cliënt staat centraal en als organisatie moet je samenwerken in het belang van de cliënt. Vandaar die keuze voor een duidelijke intensifiëring wat betreft de ambulante hulpverlening en de uitbouw van netwerken in de hulpverlening aan volwassenen enerzijds en kinderen en jongeren anderzijds.  Wat betreft de eerste groep is er een – weliswaar projectmatige – uitrol van de federale plannen van vermaatschappelijking van de zorg, waarin we zoveel mogelijk participeren.  Gelijksoortige plannen naar kinderen en jongeren toe zitten in de pipeline (1).  Dat er veel beweegt in het (geestelijke-)zorglandschap voor kinderen en jongeren moge blijken uit het Actieplan Jeugdhulp 2020 dat 30 actiepunten formuleert voor de reorganisatie en verdere uitbouw van de jeugdhulp tegen 2020.  Vanuit het Residentieel Kortdurend Jongerenprogramma (RKJ) volgen wij deze ontwikkelingen op de voet.  Een interessant initiatief van de Bijzondere Jeugdzorg in de jaren 2010 – 2012 betrof de wisselwerking tussen deze sector en de drughulpverlening in 5 projectregio’s.  De resultaten van deze projecten waren unaniem positief en legden bijvoorbeeld de nood bloot aan een verdere, structureel uitgebouwde samenwerking tussen deze sectoren enerzijds en aan een crisisaanbod voor jongeren met een multicomplexe problematiek (waaronder drugs) anderzijds.  De Sleutel trekt de kaart van de jongeren door de komende jaren de samenwerking tussen de ambulante centra en het RKJ te intensifiëren en de outreaching naar diverse partners binnen de jeugdhulpverlening te versterken.  Ook op provinciaal niveau, ik denk aan Oost-Vlaanderen,  merken we een hogere bewustwording van de nood om rond de doelgroep van jongeren met een middelenafhankelijkheid meer te gaan samenwerken.  We zijn hierin absoluut vragende partij. Ook in West-Vlaanderen is dit zo en zijn er plannen voor een nauwere samenwerking in de maak o.m. tussen GGZ en De Sleutel met de bedoeling jongeren beter te kunnen helpen.

RijMensen2web

Vlaanderen heeft een nieuwe regering sinds eind juli. Wat zijn hier de gevolgen?
De regeringsvorming is plotseling heel snel gegaan en het regeerakkoord verwijst verschillende keren naar de problematiek van de drugs.  Logisch vermits Vlaanderen in de loop van deze legislatuur de bevoegdheid voor de categoriale drughulpverlening geleidelijk aan overneemt van het RIZIV.  Dit heeft heel wat implicaties.  Gelukkig is er sprake van continuïteit: in afwachting dat de Vlaamse regering de staatshervorming organiseert en een eigen drugbeleid ontwikkelt, blijven de bestaande financiële middelen gegarandeerd. Niet onbelangrijk! Verder zal de Vlaamse regering onderzoeken of en hoe het drugbeleid in het geestelijke gezondheidszorgbeleid kan ingekanteld worden.  Ze zal de verdere uitbouw van voorziening overstijgende zorgprogramma’s en samenwerkingsverbanden in de geestelijke gezondheidszorg stimuleren waarbij specifieke zorgtrajecten uitgebouwd worden voor personen met een verslavingsproblematiek.  Dit sluit perfect aan bij hoe wij de toekomstige verslavingszorg zien. Wat betreft de sociale economie zal het decreet werk- en zorgtrajecten, onder de vorige regering nog op het nippertje afgwerkt, geleidelijk aan uitgevoerd worden.  Dit is heel belangrijk nieuws voor de activeringspoot van onze Sociale Werkplaats en de structurele financiering van een werking die reeds 12 jaar bestaat.  Ook het maatwerkdecreet zal vanaf 2015 uitgevoerd worden waarmee de eenmaking van alle beschermde tewerkstellingsinitiatieven (sociale en beschermde werkplaatsen) een feit wordt. Verder worden ook de justitiehuizen Vlaamse bevoegdheid : het is nog niet gekend wat de impact hiervan op onze werking zal worden.  We wachten in spanning af.

En hoe zit het met preventie, voorheen al Vlaamse bevoegdheid?
Vlaanderen wil blijven inzetten op preventie.  Dat is zonder meer duidelijk.  Eind 2016 neemt onze erkenning als terreinorganisatie in het trainen van leerkrachten in het onderwijs van kinderen van 3 tot 18 jaar een einde.  Wij streven naar een verderzetting van deze erkenning én zelfs een uitbreiding. We willen immers ook onze methodiekontwikkeling in de toekomst veiligstellen. De laatste ontwikkelde pakketten van “Gat in de Haag” en “Topspel”, respectievelijk in het kleuter- en lager onderwijs, werden niet door Vlaanderen gefinancierd.

Een laatste prioriteit is van finaciële aard. Blijft dit een belangrijke uitdaging? 
Zeker. Gezien de aangekondigde besparingen overal… Voor ons blijft de hamvraag: in welke mate zullen de steden en gemeenten de middelen die ze vanuit Justitie en Binnenlandse Zaken verkrijgen blijven inzetten voor de lokale prioriteiten inzake drugs?  Een positief antwoord hierop is cruciaal voor de verdere werking van De Sleutel. We voelen nu al aan den lijve dat lokale besturen beknibbelen. Het wordt zaak onze basishulpverlening minimaal te consolideren. 

Aan het vastleggen van onze toekomstige uitdagingen ging een uitgebreid intern proces vooraf. Maar ook extern werden heel wat collega-organisaties bevraagd…
Klopt. Het is niet alleen onze bedoeling om onze werking van morgen maximaal af te stemmen op vermelde nieuwe ontwikkelingen. We willen dit ook  doen in goede verbinding met onze collega-hulpverleners binnen en buiten de sector.  In die zin was die bevraging voor ons heel leerrijk en een grote hulp bij het bepalen van onze toekomstige prioriteiten. Voor ons eigen beleid werkten we in opvolging van onze bovenvermelde prioriteiten 6 strategische doelstellingen 2014 – 2018 uit.  We breken hierin een lans voor de verdere uitbouw van de minderjarigenwerking, aandacht voor activering van de cliënt en intensieve samenwerking met onze partners.  Natuurlijk, dit strategisch plan roept ook heel wat interne uitdagingen op.  Het volstaat niet om een strategisch plan uit te werken om verandering op het terrein te bewerkstelligen.  De structuur van de organisatie, ik bedoel de spreiding van verantwoordelijkheden en bevoegdheden, degelijk overleg en snelle besluitvorming, goede communicatiestromen, … en geactualiseerde systemen moeten de realisatie van het strategisch plan mogelijk maken.  Dit najaar maken we hier werk van binnen de groep van directie en afdelingshoofden.

 

(augustus 2014)

(1) Aanvullende Gemeenschappelijke Verklaring op de Gemeenschappelijke Verklaring van 10 december 2012 voor de realisatie van netwerken en zorgcircuits in de GGZ voor kinderen en jongeren.