Feestelijke zitting zet kroon op 40 jaar werking De Sleutel

40 jaar De Sleutel. Op vrijdag 14 november werd een orgelpunt geplaatst met een feestelijke zitting in het vormingscentrum Guislain te Gent. "Niet voor niks kozen we als thema voor deze zitting : Verslavingszorg uitgedaagd!  We willen vandaag immers niet verwijlen bij het verleden, maar wel de blik richten op de toekomst vanuit een goed begrip van het heden", zo opende algemeen directeur Damien Versele de verjaardagszitting. Alvast enkele sfeerbeelden en het verwelkomingswoord van onze algemeen directeur.

Doorheen de jaren ontwikkelden we heel wat goede praktijken in de zorg en activering van volwassenen en jongeren met een matig tot ernstig drugprobleem.  We bouwden mee aan een continuüm van zorg, van preventie tot tewerkstelling over crisisinterventie, ambulante en residentiële hulp, activering en dit op vele plekken in Vlaanderen en Brussel.   

damien versele web

algemeen directeur Damien Versele: “De Sleutel zal aandacht blijven vragen voor de kwetsbare en moeilijke doelgroep van mensen met een verslavingsprobleem, omdat die nog steeds frequent uit de boot valt binnen de reguliere hulpverlening.  Ook willen we erkend worden voor onze specialistische kennis in het werken met deze doelgroep en verwachten we dat deze financieel en structureel ingebed wordt binnen Vlaanderen”.

Vanaf 1974 vingen we de eerste Gentse heroïneverslaafden op in de Therapeutische Gemeenschap te Mendonk voor een langdurig residentieel programma gericht op abstinentie.  Vrij snel gingen we over tot de oprichting van het crisis- en ontwen¬ningcentrum in de Sint-Salvatorstraat te Gent waar de voorbereiding op de TG en de lichamelijke ontwenning voortaan zouden doorgaan.  Vanaf 1980 startten de eerste preventie-initiatieven op.  1984 is het jaar van de eerste ambulante werking te Antwerpen, in de jaren ‘90 gevolgd door ambulante centra te Gent, Brugge, Mechelen, Brussel en later antennes in Veurne, Aalst, Knokke, Blankenberge.  Ook in 1994 verbreedden we de residentiële werking met een aanbod voor mensen met een dubbeldiagnose problematiek, vandaag gekend als de TGG.  Eind de jaren 90 werden de Sociale Werkplaats in Gent opgericht (en vandaag ook actief in Antwerpen), het gespecialiseerde Kortdurende Jongerenprogramma in Eeklo en begin de jaren 2000 het Jongeren Oriëntatiecentrum te Mechelen.

Korte blik op onze geschiedenis
1974      TG te Mendonk
1979      Crisis- en ontwenningscentrum te Gent
1980      de eerste preventie-initiatieven
1984      dagcentrum te Antwerpen
jaren ’90      dagcentra in Gent, Brugge, Mechelen, Brussel
      antennes in Veurne, Aalst, Dendermonde*, Blankenberge*, Knokke
1994      TG voor dubbel diagnose
1998      Sociale Werkplaats in Gent / later ook Antwerpen
1999      Kortdurend Jongerenprogramma in Eeklo
2002      Jongeren Oriëntatiecentrum te Mechelen*
 * inmiddels stopgezet

We hebben heel wat gerealiseerd, met vallen en opstaan … en willen nog veel leren.  We zijn dan ook benieuwd naar de inbreng van de 3 prominente sprekers die ons inleiden in de meest recente ontwikkelingen op het vlak van het neurologisch denken, familiewerking en vermaatschappelijking van de zorg.  

We staan echter niet alleen voor inhoudelijke uitdagingen.  Ik som voor u de 4 belangrijkste recente ontwikkelingen op waar wij als De Sleutel en de ruimere verslavingszorg voor staan :

  •  de inkanteling van de Riziv-erkende verslavingszorg in Vlaanderen als gevolg van de 6° staatshervorming
  • de vermaatschappelijking van de zorg wat betreft de volwassenen (art. 107) en het accent op meer ambulante zorg in het thuismilieu van de cliënt
  • de uitbouw van ggz-netwerken voor de doelgroep van kinderen en jongvolwassenen en de hertekening van het zorglandschap kinderen en jongeren binnen de integrale jeugdhulp
  • de groeiende aandacht binnen Vlaanderen voor het aan het werk krijgen van zoveel mogelijk mensen, niet in het minst de mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt

Vooreerst prijzen we ons gelukkig dat Minister Vandeurzen ter gelegenheid van de overheveling van onze sector naar Vlaanderen continuïteit vooropstelt én de kaart van de integratie van de verslavingszorg in de geestelijke gezondheidszorg trekt.  Binnen de sector was er behoorlijk wat verdeeldheid over het thema, hoewel we in de grond eigenlijk dezelfde zorg delen.  Als drughulpverleningscentra gaan we met onze specialistische zorg best voor een plaats in de ggz-zorgprogramma’s en bouwen we de zorgpaden voor onze doelgroep uit in nauw contact met de partners van de ggz.  Wél zullen we aandacht blijven vragen voor de kwetsbare en moeilijke doelgroep van mensen met een verslavingsprobleem, omdat die nog steeds frequent uit de boot valt binnen de reguliere hulpverlening.  Ook willen we erkend worden voor onze specialistische kennis in het werken met deze doelgroep en verwachten we dat deze financieel en structureel ingebed wordt binnen Vlaanderen.
Eind 2015 loopt de Vlaamse gezondheidsdoelstelling inzake middelengebruik (tabak, alcohol en drugs) en het bijhorende actieplan af.  Via onze preventiewerking in het onderwijs die inzet op het versterken van de persoonlijke en sociale vaardigheden van kinderen en jongeren tussen 3 en 18 jaar dragen we reeds ons steentje bij.  We zullen dan ook actief meewerken aan de nieuw op te stellen gezondheidsdoelstelling.  

We zien ongelofelijk uit naar de uitvoering van 2 decreten, nl. enerzijds het decreet op de werk- en zorgtrajecten die de ondersteuning zal mogelijk maken voor de vele mensen die omwille van een eigen problematiek veraf staan van de arbeidsmarkt.  De regie hiervoor ligt bij de departementen Welzijn, Sociale economie en Werk .  Anderzijds zal de uitvoering van het Maatwerkdecreet de diverse  overheidstussenkomsten maximaal gelijkschakelen en een groeipad voor de sociale economie voorstellen.  Op het avondcolloquium ‘Recovery … genezen van verslaving? dat we organiseerden op 24 september ll. stelde professor Geert Dom in deze zaal onomwonden het volgende, zich baserend op degelijk wetenschappelijk onderzoek : “het toe-leiden van mensen naar (reguliere, betaalde) arbeid is én haalbaar én heeft een sterk positief effect op vele levensterreinen.  Het beïnvloedt het verloop van de verslavings- en psychiatrische aandoening zeer gunstig.”  En hij concludeerde : “Het hebben van werk heeft vaak een beter effect dan reguliere psychiatrische en / of verslavingsbehandeling.”  Binnen De Sleutel volgen we deze lijn.  De komende jaren zullen we dan ook sterk blijven inzetten op de activering en tewerkstelling van mensen met een verslavingsprobleem en dit niet alleen in onze Sociale Werkplaatsen, maar ook in onze zorgprogramma’s.  

Temidden van deze positieve ontwikkelingen stellen we echter nog steeds een gebrek aan voldoende geografische verspreiding vast van gespecialiseerde verslavingszorg voor volwassenen (ik denk bv aan dubbele diagnose, of zelfs crisishulp en ook ambulante zorg) en verslavingszorg tout court voor minderjarigen, de enkele initiatieven van vroegdetectie en –interventie ten spijt.  Op de korte termijn is de onzekerheid ivm de alternatieve contracten de grootste zorg en het wegvallen hiervan vormt ongetwijfeld de grootste bedreiging voor de categoriale verslavingszorg in Vlaanderen.  Zo bvb moet het dagcentrum De Sleutel te Gent na een beslissing van het Gentse stadsbestuur het sinds begin dit jaar stellen met 2,5 vte minder, mensen die de lage drempel van het centrum en de outreachende contacten met andere voorzieningen uit belendende sectoren (zoals de bijzondere jeugdzorg, de gehandicaptenzorg) moesten garanderen.  

Het moge duidelijk zijn dat wij de komende jaren hard zullen inzetten op het  uitbouwen van zorgtrajecten voor onze cliënten en hierbij de samenwerking met de  partners centraal zullen stellen.  Outreaching zal een steeds grotere plaats innemen. We zullen blijven pionieren en innoveren, in de samenwerking met justitie in de brede zin, met de welzijnssector voor minderjarigen of ook inhoudelijk in het aanbod naar de cliënten, zoals bijv het project waarbij we sport als middel tot geslaagde re-integratie stimuleren bij de doelgroep.  Onze interventies zullen, waar nodig, steeds een integratie zijn van acties op gebied van verslaving én op gebied van activering naar duurzame tewerkstelling.  We zullen op actieve wijze participeren aan de huidige evoluties binnen de GGZ, de integrale jeugdzorg, de sociale economie en we zullen verder meewerken aan de inkanteling van de verslavingszorg in Vlaanderen.

Ik breng graag hulde aan allen die 40 jaar De Sleutel mogelijk maakten, de pioniers en de mensen van het elfde uur, stuk voor stuk gedreven mensen, met een groot hart voor onze kwetsbare cliënten.   Ik dank graag de vertegenwoordigers van de overheid.  Niet alle noden werden in het verleden ingewilligd.  Maar even vaak, zoniet meer werden we door schrandere en bewogen ministers, verantwoordelijken en ambtenaren uit RIZIV, federale en Vlaamse kabinetten en administraties, lokale overheden geholpen om een volgende stap te zetten in onze evolutie.  Ik breng ook graag hulde aan de collega’s uit de sector van de verslavingszorg voor de vele jaren goede samenwerking die we achter de rug hebben.  Tot slot dank ik ook de collega’s uit de ggz voor de initiatieven die stilaan op gang komen om ons in hun dynamiek van vermaatschappelijking te betrekken en de collega’s uit belendende sectoren voor de samenwerking en de expertise-uitwisseling.

Ik kan u verzekeren dat er nog veel werk is, en dat we in nauwe samenwerking met onze partners op het veld, in een goede verstandhouding met de overheid de beste zorg en begeleiding zullen blijven bieden aan mensen die omwille van hun druggebruik uit de boot zijn gevallen of dreigen te vallen.

Dank voor uw aandacht en ik wens u van harte een leerzame namiddag toe.

Damien Versele, algemeen directeur De Sleutel
14-11-14

(een uitgebreide terugblik op de referaten volgt later, klik hier voor meer nieuws rond 40 jaar De Sleutel)

Enkele sfeerbeelden

sfeer 2

 sfeer 1

 dr willems web

profs in zaal

 

van parys

099 kunstwerk

DSC9135 banner web

 

van sevecotte

taart1

Meer nieuws over 40 jaar De Sleutel 40 jaar logo zonder slagzin