Een voorbeeld van hoe De Sleutel met externe uitdagingen omgaat

De drughulpverlening staat de komende jaren voor een belangrijke uitdaging. Vanuit de Vlaamse overheid werd immers een duidelijke beleidskeuze gemaakt om de sector drughulpverlening te laten inkantelen in de bestaande sector geestelijke gezondheidszorg. De Sleutel is deze beleidsvisie genegen.

Momenteel is er volop overleg gaande over hoe deze beleidskeuze zich in de komende jaren in de praktijk zal vertalen. Vast staat dat dit scenario heel wat opportuniteiten bevat voor interessante samenwerkingsverbanden, die de kwaliteit van onze dienstverlening ten goede zullen komen.

Anticiperend op deze toekomst ontwikkelen zich in het netwerk van De Sleutel nu reeds initiatieven waarbij een kruisbestuiving tussen de drughulpverlening en de geestelijke gezondheidszorg ontstaat. We willen met onze drughulpverlening mee varen op de golven van de vermaatschappelijking en de intensifiëring van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

Inkanteling in de GGZ betekent dat we ons aanbod van preventie, vroeginterventie, ambulante en residentiële behandeling en tewerkstelling dienen te situeren binnen de 5 sleutelfuncties zoals ze zijn beschreven in de vernieuwde geestelijke gezondheidszorg, zonder daarbij onze eigenheid te verliezen en met maximaal behoud van onze expertise. Voor De Sleutel wordt dit een complexe oefening waarbij het de uitdaging is voor iedere afdeling om dit binnen zijn eigen netwerkregio te gaan doen. In functie van het behoud van onze eigenheid en expertise zijn hierbij twee vragen cruciaal. Namelijk niet alleen “Wat kan de GGZ voor ons betekenen?”, maar vooral “Wat kunnen wij voor de GGZ betekenen?”.

Ambulant centrum Brugge zoekt samenwerking

Een voorbeeld hiervan zien we in Brugge waar momenteel met verschillende regionale zorgpartners overlegd wordt met de bedoeling dat het ambulant centrum  – dat tot heden als een klassiek sessie-centrum functioneerde (waar de patiënt/cliënt naartoe verwezen kan worden) – zou kunnen evolueren tot een facility-unit, een uitvalsbasis/expertisecentrum van waaruit drugspecifieke expertise ter beschikking gesteld wordt.

Nadruk ligt hierbij op:
– uitwisseling van expertise vanuit het idee dat iedereen zijn eigen core-business heeft;
– gericht zijn op de verschillende GGZ-functies. Het dagcentrum De Sleutel te Brugge focust momenteel actief op de eerste zorgfunctie: preventie, vroegdetectie, vroeginterventie, diagnose en indicatiestelling).

dagcentrum brugge web

Momenteel heeft ons ambulant centrum te Brugge reeds een nauwe samenwerking met het Psychiatrisch Expertise Team (PET) Noord-West-Vlaanderen. Het doel van deze werking is het actief ondersteunen van eerstelijnsactoren om te komen tot vroegdetectie van ernstige psychische problemen. Het PET staat in voor onmiddellijk advies en consult, screening en indicatiestelling, netwerkopbouw en netwerkcoördinatie, coaching van het netwerk, psycho-educatie, vroeginterventie en kortdurende behandeling, toeleiding naar de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg en vorming en deskundigheidsbevordering.

Waar we ons als centrum voor ambulante drughulpverlening tot op heden vooral “achter” het PET situeerden als gespecialiseerde zorgpartner waar PET naartoe kan verwijzen, is er momenteel overleg lopende met het CGG Noord-West-Vlaanderen om in de toekomst samen een gemeenschappelijke PET-voordeur te bemannen in functie van vroegdetectie, -interventie en screening van problemen met illegale middelen. Op die manier hebben we dus uitzicht op een samenwerkingsverband waarbij onze expertise maximaal kan benut worden binnen een reeds bestaand PET-verhaal. Het dagcentrum Brugge wil hierin een belangrijke rol spelen.

Een gelijkaardig principe kan in de toekomst uitgewerkt worden voor andere GGZ-functies, namelijk  de  uitbouw van zorgtrajecten middelenmisbruik in samenwerking met regionale zorgpartners (mobiele teams, psychiatrische instellingen, sociale economie en specifieke woonvormen…). Daarvoor zijn momenteel ook reeds de eerste besprekingen bezig, zij het nog in een preliminair stadium. Wordt dus vervolgd…

Wim Vens (september 2015)

 

Een voorbeeld van hoe De Sleutel met interne uitdagingen omgaat: het jongerenproject

Via deze link ga je naar de Visie op kwaliteitsbeleid in De Sleutel

De Sleutel ent kwaliteit op visie en strategische doelstellingen