In afwachting van ons mandaat voor doorstroombegeleider…

Als organisatie zijn we volop aan het vervellen van een sociale werkplaats naar een maatwerkbedrijf... (1) Gelukkig werd binnen Sociale Werkplaats De Sleutel reeds veel geïnvesteerd in de begeleiding van doelgroepmedewerkers. Het competentiedenken is een verworvenheid, de actieve POP’s (Persoonlijk OntwikkelingsPlan) zijn een vast onderdeel van de methodiek… Werken aan groei en doorstroom naar het reguliere economische circuit is hier de normale gang van zaken.

De eerste tastbare wijzigingen van het maatwerkdecreet zijn intussen een feit: de nieuwe wijze van financiering en een andere manier van selecteren en aanmelden springen het meest in het oog.   De volgende stap wordt op nu voorbereid: de doorstroom.  De overheid gaat op zoek naar doelgroep-medewerkers die dermate gegroeid zijn in hun competenties en mogelijkheden dat ze niet langer in een gesubsidieerde job thuishoren maar een job in het reguliere bedrijfsleven aankunnen. Om dit te kunnen realiseren zijn twee zaken cruciaal: enerzijds moet de VDAB de juiste keuze maken bij het toekennen van het label “doorstroom klaar”, anderzijds wordt de doelgroepmedewerker die zal doorstromen, begeleid door een “gemandateerde doorstroombegeleidingsorganisatie”.

Label doorstroomklaar
De toekenning van het label “doorstroom klaar” is een grote verantwoordelijkheid voor VDAB én maatwerkbedrijven. Samen dienen we erover te waken dat er bij deze keuzes geen slachtoffers vallen. Wie het immers achteraf niet zal kunnen waarmaken in een nieuwe bedrijf dreigt anders te eindigen met een kleine werkloosheidsuitkering. Dit scenario dienen we te vermijden. Maatwerkbedrijven hebben bij de bespreking van een bepaald dossier de plicht om voldoende en correcte informatie te verschaffen aan de VDAB.  Om dit waar te maken moet er in elk maatwerkbedrijf een attitude zijn van competentiemanagement en ernstige registratie (wat kan medewerker aan en wat zijn valkuilen). Dit mag niet ad hoc gebeuren maar dient een geïntegreerd onderdeel te zijn van de HR-policy van elk maatwerkbedrijf.  Enkel op die manier zal de VDAB voldoende kunnen vertrouwen op de voorgelegde argumenten bij het al dan niet toekennen van het label “doorstroom klaar”.  Tegelijk zal dit soort samenwerking er voor zorgen dat er zo weinig mogelijk slecht aflopende trajecten georganiseerd worden.

Doorstroombegeleider
Momenteel stoomt de sociale economie zich in Vlaanderen klaar om samenwerkingsverbanden te organiseren inzake de begeleiding van doorstroom tussen organisaties die het welzijn van de doelgroepmedewerker als prioritair beschouwen. Toch oordelen diverse consortia die zich kandidaat stelden voor begeleidingen in opdracht van de VDAB dat de financiering van de trajecten (4.200 euro per traject) ruim onvoldoende zal zijn om dit werk ernstig uit te voeren.  Desalniettemin is ook ons eigen mandaat (2) voor doorstroombegeleider aangevraagd bij de VDAB en praten we mee met consortia in Oost-Vlaanderen en in Antwerpen. Binnen die consortia zullen wij ons concentreren op trajecten voor mensen met een verslavingsgeschiedenis en zullen wij onze specifieke knowhow ter beschikking stellen. Voor ons is dit de beste garantie om “mensen, kansen, groeien” in de realiteit waar te maken.

Guido Maertens

 

(1) Naschrift nav schorsing maatwerkdecreet (van kracht sinds 1 april 2015)

Op 26 januari 2016 heeft de Raad van State het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van maatwerk bij collectieve inschakeling geschorst. Hierdoor treedt de voormalige regelgeving beschutte en sociale werkplaatsen opnieuw in werking vanaf 8 februari 2016. Later dit jaar beoordeelt de Raad Van State het dossier ten gronde. Wanneer de Raad van State op dat moment de maatwerkbesluiten of onderdelen hiervan vernietigt, heeft die vernietiging een retroactieve weerslag. Dat zou betekenen dat de oude regelgeving vanaf 1 april 2015 moeten worden toegepast. Ondanks deze schorsing is er nog steeds een grote politieke en maatschappelijke wil om het maatwerkdecreet verder uit te voeren. Lees meer over de impact van de schorsing op de webpagina www.werk.be/schorsing.

(update maart 2016)

(2) Het mandaat is een noodzakelijke voorwaarde voor het intekenen op de oproep doorstroombegeleiding van ESF Vlaanderen.

aanverwante info

Weer werk maken van uitstroom: een kwestie van goesting, erkenning en stimulans  

POP maakt cliënten sterker voor de arbeidsmarkt

Andere artikels met TAG activering