Acties om betere jongerentrajecten mogelijk te maken

De Sleutel wil als netwerk meer en betere trajecten voor druggebruikende jongeren en hun omgeving realiseren. Om dit waar te maken zetten we extern in op samenwerking en werken we intern aan het verbeteren van oriëntatieprocedures. 

De Sleutel maakt werk van de realisatie van volwaardige jongerentrajecten. Dit ambitieuze project verloopt in verschillende stappen. De eerste stap omvatte een uitgebreide bevraging van onze jongerenmedewerkers. We zochten, als gevolg van de analyse van wat we nu reeds doen om jongerentrajecten mogelijk te maken, naar wat we zelf nog meer zouden kunnen doen. En dit binnen het kader van de huidige regelgeving en beschikbare middelen. Dus geen grootse omwentelingen, maar haalbare acties.  Er werden niet minder dan 30 zogenaamde quick wins geformuleerd! Ideeën genoeg dus, te veel wellicht. Daarom het is nodig om een rangorde te maken in wat we belangrijk vinden en haalbaar achten.

huisstijl sport jongeren

Een twintigtal medewerkers gaven ons hun prioritisering van de mogelijke verbeteracties ten aanzien van jongerentrajecten. Wat moet er volgens hen het eerst gerealiseerd worden? Op basis van deze resultaten zijn er een beperkt aantal quick wins geselecteerd die we gaan implementeren. In deze bijdrage leest u over de eerste 3 acties die we op korte termijn gaan ondernemen. Naarmate deze gerealiseerd zijn, kunnen we hierna nieuwe acties op touw zetten. Ons lijstje is immers veel langer, we willen echter niet in de valkuil trappen om teveel ineens te willen doen en zo uiteindelijk mogelijks maar half werk te leveren.

Trajecten maak je nooit alleen. Daarom hebben we als hoogste prioriteit gekozen om  in te zetten op een goede  verstandhouding en samenwerking met specifieke lokale partners zoals Centra voor Leerlingbegeleiding, Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg, vroeginterventieprojecten,  jeugdparket en sociale diensten van de jeugdrechtbanken, K-diensten (kinderpsychiatrie),  stedelijke preventiediensten e.a. We vinden dat dit een zeer logische actie is en natuurlijk doen we op dit gebied reeds heel wat. Maar we  willen dit in de toekomst op een meer overwogen wijze en structureel ingebed doen.  Het kwetsbare in de huidige samenwerkingsverbanden is dat ze vaak gebonden zijn aan personen; particuliere medewerkers. Hoe maken we de samenwerkingen solider? Wie zijn de relevante partners en hoe kunnen we elkaar vinden? We gaan vertrekken vanuit de reeds aanwezige sterktes inzake samenwerking. We kunnen bijvoorbeeld onze eigen boodschap duidelijker formuleren en communiceren naar de regionale partners: waarvoor en hoe hebben we jullie nodig om samen positieve jongerentrajecten te maken?

Daarom moeten de centra van De Sleutel die zich richten naar jongeren, beter omschrijven wat ze zelf te bieden hebben én wat ze verwachten van andere partners in het kader van een samenwerking. Vandaar het belang van de concrete uitwerking van de tweede  actie:  in alle centra van De Sleutel waar jongeren over de vloer komen, komt  er een oriëntatieprocedure die  specifiek uitgewerkt  is naar jongeren. Een goed afsprakenkader bij intake, ook over het betrekken van de context, verhoogt de werkbaarheid tijdens de begeleiding en verhoogt de kans op terugkeer van de jongere bij eventuele problemen later. Deze actie betreft het ontwikkelen van methodes binnen De Sleutel en over afdelingen heen, doch ook steeds opnieuw geconnecteerd met de realiteit in de regio. Hierbij houden we rekening met het gegeven dat ‘oriëntatie’ qua begripsinhoud aan het wijzigen is: tegenover de eerder statische idee van een afgebakende module  komt er hier nu een dynamischer invulling van het concept: oriëntatie is ook te begrijpen als in- en uitstroom met mekaar verbinden.

RijMensenweb

Uit de interviews die we van onze jongerenmedewerkers afnamen  kwam vaak naar voor dat dagcentra bevraagd worden om de ernst van de situatie mee te helpen inschatten. Bijvoorbeeld in Brugge werkt men een model van samenwerking uit waarin expertise gedeeld wordt. De expertise van De Sleutel bestaat uit  het inschatten en behandelen van mensen met een verslavingsprobleem. Het is echter van belang dat we partners, om goed te kunnen samenwerken, heel concreet kunnen aangeven wat we precies aanbieden zodat een partner weet  wat ze van ons kunnen verwachten.

De derde actie de we op korte termijn willen realiseren heeft ogenschijnlijk een ander karakter maar hangt toch samen met de hoger beschreven acties. Ze gaat over intervisie, het met mekaar bespreken van de praktijken op de werkvloer. Als we de thema’s die behandeld worden tijdens de intervisie ophangen aan de vorige acties, dan is dit  een bijzondere verrijking want we verbinden zo de dagelijkse praktijk op de werkvloer met structurele samenwerkingsverbanden en met algemene behandelprotocollen.  We gaan dus intervisie voor onze jongerenwerkers organiseren. Intervisie en leren van elkaar, kan toelaten dat de lokale competenties gedeeld en overgedragen worden, kruisbestuivingen tussen verschillende modules en centra worden zo mogelijk. Ook uitwisselen van ervaringen met methodieken is een pluspunt: bijvoorbeeld omtrent evolutie van externe dwang naar een eigen keuze door de jongere, over hoe een aanklampende stijl naar jongeren  hanteren, over motivationeel werken op maat van de jongere e.a.

Ons uiteindelijke doel is meer en beter op elkaar afgestemde jongerentrajecten realiseren. We verwachten dat de drie hoger besproken acties elkaar gaan versterken en  ons gaan helpen om hieraan tegemoet te komen. Dat neemt niet weg dat er nog meer werk op de plank ligt en we later nog meer acties gaan ondernemen. Maar we willen de lat niet te hoog leggen en stap voor stap werken. Eerst willen we met  deze 3 acties tot resultaten komen en naarmate deze bereikt worden kunnen we nog meer dingen gaan doen.

Waaraan denken we dan?

Nog meer inzetten op de expertisewerking betreffende jongeren is in dit kader relevant. Een mogelijke actie in de toekomst zou kunnen zijn dat we ervoor zorgen dat er in elk team een gespecialiseerd subteam is dat expertise heeft in het werken met jongeren.  Op dit moment is dit er nog niet in elk centrum van De Sleutel. Sommigen zouden zelfs nog verder willen gaan: ze  vinden dat we eigenlijk medewerkers die met jongeren werken niet ook met volwassenen mogen laten werken omdat werken met jongeren héél anders is. Dat is een verdedigbare stelling, doch in de huidige werking van de ambulante centra is dat qua middelen niet haalbaar. De huidige Riziv-conventie van de dagcentra laat op dit moment echt niet toe goed met jongeren te werken, gezien de realiteit van een jongerenwerking  een grote intensiteit vergt in de contactname van diverse partners. Voor dit soort werk worden we vandaag echter niet vergoed.

De komende maanden gaat De Sleutel extra inzetten op beter gestructureerde samenwerkingsverbanden en dito netwerken, op goed communiceerbare oriëntatieprocedures en op intervisie tussen jongerenmedewerkers. En we hopen dat we, door te investeren op zowel het beleids- als op het praktisch niveau, een veranderingsdynamiek kunnen op gang brengen. Inderdaad: op gang zetten,  we beseffen immers dat er op de langere termijn nog veel meer moet gebeuren om jongeren met een verslavingsproblematiek en hun context, te helpen. In de verdere uitwerking /uitdieping van de expertisewerking naar jongeren toe zullen we ons dan laten leiden door de reeds gemaakte prioritisering binnen de nog resterende verbeteracties. Hierover later zeker meer. 

Robrecht Keymeulen

(november 2015)

 

Aanverwante info:

Prioriteit voor jongeren: bestaande goede praktijken verbinden tot volwaardige jongerentrajecten

Een voorbeeld van hoe De Sleutel met externe uitdagingen omgaat

Drughulpverlening voor minderjarigen: De Sleutel uitgedaagd