Drugs Expertise Team Westhoek in de kijker

Eén duidelijk aanmeldpunt met experts die 5 voormiddagen vlot bereikbaar zijn, mobiele en flexibele zorgtrajecten, zorg op maat,… Dankzij de samenwerking tussen Dagcentrum De Sleutel Brugge antenne Veurne en Ambulante Drugzorg Kompas afdeling Ieper bestaat er vandaag in de Westhoek een stevig én mobiel aanbod voor wie te maken heeft met druggebruik. Ook familie en zorgpartners zoals huisartsen of OCMW-diensten kunnen er voor ondersteuning terecht.

De Westhoek is een regio waar tot voor kort weinig drughulpverlening beschikbaar was en die lange wachtlijsten kende. Dankzij diverse middelen, ook vanuit Europa via Leader (1), en een sterk netwerk is daar nu een grote stap vooruit gezet. Maar de situatie is tijdelijk en fragiel. ‘We hebben hier nochtans een concept uitgebouwd dat volledig inspeelt op de visie die Vlaanderen voor de toekomst aan het uittekenen is’, laat één van de medewerkers op het eind van het gesprek zich ontvallen.

Onze afspraak gaat door in een anoniem huis in het centrum van Ieper, eén van de locaties van waaruit DET-Westhoek opereert. Voor dit gesprek zit ik aan tafel met Hilde Vandewoestyne en Hannelore Sanders beide verantwoordelijk voor de samenwerking ambulante drugzorg Westhoek voor respectievelijk De Sleutel en Kompas vzw. Ook psychologe Lynn en orthopedagoge Annelien zijn komen bijschuiven, samen met maatschappelijk werker Kobe vormen zij het Drugs Expertiseteam (DET) Westhoek. Wie belt naar het DET-aanmeldpunt krijgt één van deze drie medewerkers als expert aan de lijn.

 team det wesbthoek web het DET-team met vlnr Kobe Blomme, Lynn Vilyn en Annelien Catteeuw

“De Westhoek situeert zich langs de Franse grens en aan de Westkust. Het is een vrij uitgestrekt gebied met een relatief lage bevolkingsgraad, een beperkt hulpverleningsaanbod,  beperkingen op vlak van openbaar vervoer en algemeen vervoersnetwerk. Ook in deze streek kampen heel wat mensen met een drugproblematiek. Westvlamingen lopen in het algemeen niet te koop met hun problemen. In de Westhoek  lijkt dit nog meer uitgesproken. Mensen trekken hun plan, proberen anderen niet lastig te vallen met hun problemen. Bij vreemden hulp zoeken en aanvaarden is voor heel wat mensen niet evident. Daarnaast zijn er ook praktische drempels. Het is bijvoorbeeld niet eenvoudig om vanuit een dorp op gesprek te gaan naar de dichtsbijzijnde stad wanneer er maar 2 bussen per dag rijden.” 

Dat mobiele aspect is één van pijlers van het Drugs Expertise Team (DET) Westhoek?
“Dat klopt. Bij de mensen aan huis kunnen gaan is om meerdere redenen een meerwaarde.  Onder meer via het project Kompas, Crisishulp  aan Huis, hebben we in West-Vlaanderen al heel wat ervaring met outreachtend en mobiel werken in de drughulpverlening. Dankzij DET is er niet alleen een centraal aanmeldnummer waar vlot contact kan opgenomen worden voor een advies of een indicatiestelling, maar kan deze ook aan huis of dichter bij de client plaatsvinden” (zie kader).

“Een andere pijler waar we met DET sterk op inzetten is vroegdetectie en vroeginterventie. Vroeger meldden mensen zich pas aan als ze bijna 30 jaar oud waren en diep in de problemen zaten. Toch stelden we nadien vaak vast dat de meesten waren beginnen gebruiken voor hun 16de. We willden die mensen vroeger detecteren, die signalen vroeger oppikken. Daarvoor is het nodig om mensen die met jongeren werken te sensibiliseren en te mobiliseren. De voorbije 18 maanden hebben we hier op ingezet via scholen, CLB’s en voorzieningen die met jongeren werken,…”

“Dankzij die bekendmaking krijgen we nu hulpvragen die vroeger niet tot bij ons geraakten. We denken bijvoorbeeld aan een aanmelding van iemand met een licht verstandelijke beperking. Deze persoon hebben we  gericht kunnen doorverwijzen naar gepaste zorg binnen drughulpverlening en VAPH. Wat we doen binnen DET is dus samen met de cliënt en zijn context de best passende zorg realiseren. Een aanmelding bij ons kan uitmonden in een aanbod vroeginterventie van het CGG Largo, een ambulant traject bij Kompas of De Sleutel of elders, een opname GGZ, arbeidstrajectbegeleiding, woonzorg… “

“Vooral bij jongeren is het belangrijk om dichter bij hun leefwereld te kunnen komen om snel te reageren. Met een mobiele interventie kan je het verschil maken, omdat je kort op de bal kunt spelen, je kan ook  beter filteren, sneller doorsturen waar nodig, bijvoorbeeld naar het RKJ te Eeklo. Een eerste positieve ervaring met de drughulpverlening is bijzonder belangrijk om de drempel in de toekomst voor henzelf of hun omgeving te verlagen. Dit horen we vaak terugkomen in de gesprekken met oudere clienten. Het is nodig om te blijven inzetten op het bereiken van jongeren en ouders.  We zien nu dat ouders in tegenstelling tot vroeger het gebruik soms minimaliseren. Ook zij kunnen op eenvoudige wijze advies inwinnen bij DET. ”

Door het DET-project zijn er nu 3 VTE’s extra binnen de regio actief?
“Inderdaad. Vroeger kampten  we met wachtlijsten van 6 maanden of langer en bleek de hulpvraag vaak al veranderd op het moment dat we ze konden contacteren , of waren ze intussen onbereikbaar. Dankzij die nieuwe middelen zijn de wachtlijsten weggewerkt. Bovendien geeft de wijze van financiering  meer ruimte om mobiel en met de context te werken dan een klassieke ambulante Riziv-conventie. Zo zien we bijvoorbeeld ouders wiens kind nog niet in begeleiding wil/kan komen en kunnen we hen tips en tools aanreiken.”

“Binnen DET is het ook mogelijk om aanklampender te werken. Als iemand na een indicatiestelling afhaakt in een ambulante setting is het niet eenvoudig om die opnieuw te motiveren om naar een afspraak te komen. Als DET-medewerker proberen we die mensen terug te motiveren en te luisteren hoe we samen terug op weg kunnen gaan. Hoe komt het dat het niet goed loopt? Wat heeft iemand nodig om terug aan te haken? Wat wil de persoon anders zien, wat zou er wel werken en hoe kunnen we daar bij ondersteunen. We vertrekken daarbij steeds vanuit de mogelijkheden, sterktes en vaardigheden en kijken hoe we deze gepast kunnen inzetten. ”  

“Het is een andere manier van werken. Daarnaast bieden we ook coaching, consult en advies voor professionelen aan. We nemen daarbij de tijd om overleg te plegen met voorzieningen, te praten met begeleiders, leerkrachten, CLB-medewerkers, OCMW, huisartsen. We werken hiervoor structureel  samen met Cgg Largo. Om de 2 weken houden we een gezamenlijk teamoverleg waar aanmeldingen in het kader van deskundigheidsbevording en uitwisseling van expertise besproken kunnen worden.” 

Samen een Europees project uitwerken doe je niet zomaar. Hoe is de samenwerking tussen Kompas en De Sleutel gegroeid?
“We werken al goed samen sinds ons ontstaan eind jaren ‘90 . Zowel De Sleutel als Kompas zijn in de Westhoek ambulant gestart vanuit beperkte GAM-middelen (1). Met Kompas is er een kleine Riziv-erkenning bovenop gekomen. Maar dat was beperkt. Er was te weinig hulpaanbod en er waren lange wachtlijsten. Het was dus een noodzaak om de krachten te bundelen. We hebben een sterk netwerk in de Westhoek dat heel creatief met middelen omgaat. Gemeenten, OCMW’s, Justitie, Europa, maar ook serviceclubs zoals Rotary zijn daar een belangrijk deel van. Jammer genoeg hebben we de voorbije 18 jaar geen extra middelen van de federale overheid gekregen. We hebben nu een uitgebreider aanbod,  maar er zijn nog steeds zeer grote noden. Naast erkenning en uitbreiding van de bestaande ambulante werking is er ook vraag naar andere zorgmodules. Denk maar aan een dagwerking: dit aanbod was voor de hele de regio  duidelijk een meerwaarde maar het werd noodgedwongen stopgezet door een gebrek aan perspectief op reguliere financiering. Ook crisisbedden en andere projectdossiers liggen te wachten op financiële middelen. We opteerden in eerste instantie voor de realisatie van DET omdat we zo met beperkte financiële middelen een  verschil kunnen maken voor veel druggebruikers en hun netwerk.” 

Hoe evalueren jullie de voorbije periode? Kan de werking verankerd worden?
“Inzake het aanbod van coaching is er nog groeimarge.  Daar zetten we hard op in. Bijvoorbeeld ten dienste van OCMW’s die in aanraking komen met drugproblematiek. Regelmatig nodigen scholen of CLB’s ons uit op teamvergaderingen om bepaalde casussen te bespreken. Er is dus vraag naar deze drugspecifieke expertise. Door op deze wijze diverse expertises samen te brengen rond tafel creëer je bovendien een onmiddellijke meerwaarde.”  “Daarnaast  hebben we wel aangetoond dat mobiel werken met druggebruikers werkt.  Dat bewijst de toename in de  aanmeldingen. Tijdens de eerste 18 maanden van het project (tot eind 2017) telden we 280 aanmeldingen. De voorbije vier maanden klopten er reeds 136 nieuwe cliënten aan. De verwijzingen via partners is heel sterk gestegen.”

det ieper web  Hilde Vandewoestyne (vooraan links) en Hannelore Sanders (achteraan links) beide verantwoordelijk voor de samenwerking ambulante drugzorg Westhoek: “Het DET-aanbod is nu voor zorgactoren duidelijker: de eerstelijn weet dat we elke voormiddag bereikbaar zijn. Er werd veel geïnvesteerd in de bekendmaking. En dat loont nu.” 

Eind 2018 loopt het Leader-project af ? Wat is de toekomst? Zal Vlaanderen DET verder financieren?
“We zitten dan terug in dezelfde situatie als twee jaar geleden…  De voorbije 18 jaar hebben we geen extra middelen vanuit de federale overheid gekregen. Er is nu dankzij vele lokale partijen vandaag een aanbod. Wij hebben hier nu wel een concept uitgebouwd.  Dat willen we verderzetten want het speelt volledig in op de visie die Vlaanderen voor de toekomst aan het uittekenen is. Men heeft het over zorgcontiuiteit, zorg op maat, mobiele en flexibele zorgtrajecten. Alles wat we met DET doen, past daarin. Dankzij dit aanbod vallen cliënten niet tussen de mazen van het net. Doordat we flexibel zijn, hen mee op pad kunnen nemen,  krijgen we ze nu wel in de hulpverlening.” 

“Feit is dat onze samenwerking het hulpverleningsaanbod veel sterker heeft gemaakt. Binnen het ambulante team drughulp Westhoek heb je nu een ruimer team waarbinnen het efficiënter en vlotter werken is. De wachtlijsten zijn weg, we kunnen knowhow uitwisselen. Tot in Veurne of De Panne kan men een beroep doen op een psychiater. Er zijn enkel pluspunten.”

Paul De Neve (mei 2018)

 

 

Met de steun van ELFPO

www.vlaanderen.be/pdpo

leader

 

DET: wat?
Het Drugs Expertiseteam (DET) is een intitiatief van het samenwerkingsverband Ambulante Drugzorg Westhoek met De Sleutel en Kompas als partners, mogelijk dankzij de steun van Leader (1), e.a. Ook de OCMW-besturen en gemeenten van de Westhoek, CAW, en de GGZ-actoren van Veurne, Diksmuide, Ieper en Poperinge zijn partners.

DET: voor wie?
Alle eerstelijnsactoren (huisarts, OCMW, welzijn,…), CLB, GTB, BJZ en de justitiële sector uit de regio.
Zowel voor minder- als meerderjarigen met een informatieve vraag rond druggebruik of een vraag naar begeleiding: ondersteuning.

Wanneer?
Je hebt moeilijkheden door het gebruik van illegale middelen en wil hier graag iets aan veranderen, maar weet niet hoe.
Je kent iemand met een illegale middelen problematiek. Je hebt hierover vragen en wil graag advies.
Je bent een professional met een cliënt met (een vermoeden van) druggebruik en wil hieromtrent advies, ondersteuning bij verdere behandeling of een toeleiding naar de gespecialiseerde hulpverlening.

Aanbod
• Onmiddellijk advies en consult

• Screening en indicatiestelling

• Toeleiding naar de gespecialiseerde hulpverlening

• Mobiele werking mogelijk

Contact : elke werkdag bereikbaar van 8u30 tot 12u. Tel. 0477-98 21 76 of [email protected]

 Meer info over de werking van De Sleutel in de Westhoek

(1) Leader: een Europees programma voor plattelandsontwikkeling. Het wil de leefbaarheid op het platteland in de ‘leadergebieden’ verbeteren door lokale initiatieven te ondersteunen en zo het economisch en maatschappelijk weefsel versterken.
(2) GAM: in 1994 werd de basis gelegd voor de Gerechtelijke Alternatieve Maatregelen (GAM) vanuit Justitie. De focus van de GAM was het ontwikkelen van vormings- en trainingsprogramma’s als alternatief voor een gerechtelijke vervolging en dit voor VOV’ers (vrijlating onder voorwaarden), mensen die in aanmerking komen voor Probatie (opschorting, uitstel) en Bemiddeling in Strafzaken (BIS). Het betreft concreet overeenkomsten tussen de FOD Justitie en diverse steden waarbij personeelsleden van de stad worden gedetacheerd naar (drug)hulpvoorzieningen.