De Sleutel presenteert draaiboek rond ‘Sport en bewegen’ in de hulpverlening

De Sleutel ging op projectbasis 2 jaar aan de slag met het thema ‘Sport als stimulans tot succesvolle re-integratie van (ex-) drugsverslaafden’ dankzij financiële steun van Vlaams minister van Sport Philippe Muyters, via het Agentschap Sport Vlaanderen (vroeger departement Sport).

Om deze methodiek (ontwikkeld tijdens dit sportproject) verder te verspreiden, ook buiten de drughulpverlening,  werd een uitgebreid implementatieboek opgesteld op maat van organisaties die interesse hebben om een duurzaam sportbeleid binnen hun werking te implementeren. Het is een overzicht van de goede praktijken, de drempels en de valkuilen die De Sleutel heeft ondervonden gedurende een tweejarig sportproject.

Dit draaiboek is zo opgesteld dat de verschillende fases van de opbouw van het project (de gevolgde weg) duidelijk zijn. Het is een praktische gids met alle informatie nodig om een gelijkaardige sportwerking op te zetten in een andere organisatie. Er wordt weergegeven welke accenten er gelegd werden en er wordt ook voldoende aandacht besteed aan de evaluatie van de gekozen werkvormen en de mogelijkheden naar de toekomst.

Eerst wordt algemene info gegeven. In hoofdstuk 2 wordt De Sleutel kort toegelicht. Het volgend hoofdstuk behandelt de visie op sport. Hoofdstuk 4 geeft weer hoe de invulling van het sportproject tot stand kwam. Vanaf hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de gekozen pistes. In hoofdstuk 5 wordt de sportwerking binnen de afdelingen van De Sleutel besproken. In hoofdstuk 6 wordt de link met het reguliere circuit uitgelegd en hoe we de nazorg beschouwen. Hoofdstuk 7 gaat dan nog in op het sportevenement. Hoofdstuk 8 bespreekt welke acties er ondernomen werden om de opgezette sportwerking (en het element ‘sport en bewegen’) te verankeren binnen de structuur van De Sleutel. Hoofdstuk 9 bespreekt nog de belangrijkste partners binnen dit project.  Hoofdstuk 10 geeft een algemene evaluatie van het sportproject weer en gaat dieper in op positieve en negatieve effecten en gaat na wat voor verbetering vatbaar was. Hoofdstuk 11 gaat tenslotte nog in op de toekomst. Welke bezorgdheden zijn er? Wat is het ideale scenario? Wat is nodig om een sportwerking in de toekomst verder uit te bouwen?

Het implementatieboek (destijds uitgegeven bij uitgeverij Politeia) kan worden opgevraagd bij De Sleutel via [email protected]

Klik bovenaan op de TAG “sport” voor meer sportgerelateerde artikels.

Bekijk hier een filmpje dat de werking van Xtra Time en onze visie rond “sport en bewegen” mooi illustreert.

Sport als middel tot re-integratie? Bekijk hier een filmpje in de reeks Actua-Zorg door Zorgnet-Icuro