Traject Aalst in de kijker

Traject is een stedelijk, laagdrempelig ambulant centrum in Aalst waar personen uit de regio met een alcohol-, drug of medicatieprobleem opgevangen en begeleid worden. De voornaamste doelstelling van de hulpverlening is gericht op de bevordering van het algemeen functioneren van cliënten. Ze ondervinden, al dan niet bewust, moeilijkheden op één of ander levensterrein in combinatie met het gebruik van alcohol, medicatie of drugs. Waar nodig en indien dit mogelijk is, wordt er gewerkt met familieleden of derden die betrokken zijn bij het hulpverleningsproces.

Traject is in 1996 op initiatief van de stad Aalst gestart met de bedoeling om in de regio begeleiding aan te bieden specifiek voor mensen die vragen en/of problemen hebben rond middelengebruik. Sinds 2008 is er een samenwerking met De Sleutel. Wij ondersteunen Traject met onze expertise en ervaring in de drugproblematiek.

Met welke specifieke doelgroepen werkt Traject Aalst?

Volgende doelgroepen kunnen geholpen worden:

–          adolescenten of jongeren die in de experimenteerfase zitten;

–          de gebruiker met een korte tot middellange gebruikersgeschiedenis;

–          de gebruiker met een lange tot ernstige verslavingsgeschiedenis;

–          de context van de gebruiker: dit kan zowel de omgeving zijn van een gekende cliënt bij Traject maar ook de omgeving van een cliënt die zelf niet gekend is in Traject.

traject 2 bis web 

Na een eerste contact (aanmelding) wordt ernaar gestreefd om zo snel mogelijk een afspraak vast te leggen. Het eerste gesprek is vrijblijvend. Het eerste gesprek kan verschillende inhouden hebben:

  • Een eenmalig gesprek: een gesprek waarbij het gebruik en alle mogelijke knelpunten daarrond besproken worden en waarbij samen naar antwoorden gezocht wordt op de gestelde vragen.

Er kan nadien steeds opnieuw contact opgenomen worden.

  • Eenmalig informatief gesprek: een gesprek waarbij de hulpverlener uitleg en informatie geeft rond middelen, hun effecten en werking en gevolgen hiervan. Zowel de cliënt als de omgeving kan op dit aanbod ingaan. Bij vragen/onduidelijkheden kan er opnieuw contact opgenomen worden.
  • Het kan ook gaan om een kennismakingsgesprek met het oog op verdere begeleiding, we spreken dan over een intakegesprek.

Bij een eerste aanmelding op het centrum wordt de werking van Traject uitgelegd en wordt gepeild naar de verwachtingen van de persoon ten aanzien van het centrum. Vaak heeft het aangemelde probleem reeds een lange voorgeschiedenis, zodanig dat een juiste beoordeling van deze informatie van belang is voor het verdere verloop van de ambulante begeleiding. Hiervoor voorzien we een intakegesprek. Het intakegesprek bestaat o.a. uit een uitgebreide vragenlijst die verschillende levensgebieden bevraagt. Indien nodig wordt er informatie ingewonnen bij vorige hulpverleners. In de intake-fase wordt ook een consult bij de verslavingsarts van het centrum  voorzien. Na bespreking in het team wordt beslist of begeleiding binnen het centrum zinvol en haalbaar is. Zo niet, trachten wij door te verwijzen naar meer geschikte centra.

Begeleiding

Indien de intake gunstig wordt afgerond, wordt er een individuele begeleiding opgestart waarin een aantal concrete doelstellingen vooropgesteld worden. De cliënt krijgt een vaste begeleider toegewezen.

traject 3 web

De aard van de begeleiding is ondersteunend en is geen therapie. De cliënt wordt vanuit verschillende invalshoeken benaderd en de focus ligt op middelengebruik en mogelijke gedragsverandering. Voor andere primaire problematieken wordt gekeken naar een passende doorverwijzing. De frequentie van de begeleidingsgesprekken wordt met de cliënt besproken. In eerste instantie is het in de vorm van wekelijkse contacten op het centrum. Er wordt getracht om zoveel mogelijk in te gaan op de hulpvraag van de persoon en zorg op maat te realiseren. Dit betekent dat de begeleiding bij iedereen anders verloopt alhoewel er wel een aantal gemeenschappelijke punten terug te vinden zijn.

De cliënt komt op vrijwillige basis. Dit wil zeggen dat hij/zij er zelf voor kiest om een begeleiding op te starten. Ook personen die onder voorwaarden staan of doorverwezen worden via allerhande instanties, kunnen gebruik maken van het aanbod van Traject indien ze dat wensen. Natuurlijk wordt er wel een portie engagement verwacht om de begeleiding vlot te laten verlopen De gevolgen die een eventuele weigering van begeleiding met zich mee kan brengen, dient een cliënt zelf in overweging te nemen.

Op regelmatige tijdstippen wordt de cliënt op de klinische vergadering door het team besproken. Binnen de begeleiding kunnen regelmatig urinecontroles uitgevoerd worden. Er wordt geëvalueerd of de vooropgestelde doelen behaald worden. Indien het team van mening is dat zij niet langer een meerwaarde kunnen bieden aan de cliënt, wordt samen met haar/hem op zoek gegaan naar een zinvol alternatief (doorverwijzing ). Tijdens de begeleiding kan ook blijken dat een samenwerking met andere betrokken hulpverleners  aangewezen is zodat de begeleiding positief kan evolueren. Dit gebeurt in samenspraak en enkel wanneer een informed consent ondertekend is.

Alle hulpverleners hanteren het beroepsgeheim en handelen conform de deontologische code.

Onze werking is gebaseerd op gespreksvoering, met daarnaast medische ondersteuning waar het aangewezen is. Wanneer er problemen zijn met heroïne, morfine, pijnstillers op basis van morfine, is er een substitutieprogramma. Hierbij willen we opmerken dat de arts die verbonden is aan ons centrum enkel personen op consultatie ziet in verband met hun verslaving. Voor andere zaken wijst hij door naar de eigen huisarts of gespecialiseerde medische of psychiatrische hulp.Uitzonderlijk gaan wij ook op huisbezoek bij de cliënt (die reeds in begeleiding is) indien de situatie dit vereist.

De hulpverlening is gratis, uitgezonderd de doktersconsultatie. De betaling wordt met de dokter via derde betalerssysteem geregeld. De betaling van een positieve urinecontrole wordt via het labo geregeld.

 

Robrecht Keymeulen

traject 1 bis web

 

Contactgegevens:

Onthaalcentrum voor Alcohol-, Medicatie- en Druggebruik Traject Aalst

Dendermondsesteenweg 178

9300 Aalst

Tel: 053 723715

Email: [email protected]