De Sleutel in verandering, een proces met nieuwe richtingaanwijzers

De Sleutel is als organisatie in verandering. Dit hoeft niet te verbazen. Ook de maatschappij is volop in verandering. De eerste stap van ons omvangrijk veranderingsproces was de lancering van een nieuwe identiteitsverklaring en de introductie van onze leidende principes, zoals Damien Versele, begin 2020 wereldkundig maakte (1). Deze verandering moet ons leiden naar een nieuwe zorg- en beleidsstructuur. Op die manier zal De Sleutel als organisatie beter gewapend zijn voor de uitdagingen van de komende 10 jaar. De zorgbehoeften van mensen met een middelengerelateerde stoornis zijn immers veel complexer geworden. Het zorglandschap is fel veranderd en ook onze cliënt zelf is veranderd.  

Voordeel voor de cliënt

Het doel van het verandertraject is om te komen tot een zorgstructuur en beleidsstructuur die De Sleutel in staat stelt om cliëntentrajecten uit te bouwen die inspelen op een complexere zorgbehoeften en die zo naadloos mogelijk verlopen in samenwerking met betrokken zorgpartners. Op die manier moet het mogelijk zijn om op een efficiente manier gezamenlijk, als netwerk, beslissingen te nemen en om flexibel in te spelen op veranderingen en uitdagingen, zowel in het werkveld als in de maatschappij.

Echte zorg op maat betekent doorgedreven samenwerking met zorgpartners die samenwerken rond één cliënt. Een goede afstemming met die partners is noodzakelijk en gebeurt steeds meer binnen regionale netwerken.  

Participatief proces leidt tot co-creatie

Het proces dat vanaf oktober 2017 gelopen werd is een co-creatief proces waarbij medewerkers vanuit de hele organisatie betrokken werden. Dat we nu staan waar we staan is dankzij de grote betrokkenheid van deze collega’s. Zij komen enkele keren per jaar samen om een hele dag te discussieren met elkaar over hoe De Sleutel op een veerkrachtige en slagkrachtige manier haar toekomst in kan gaan. Deze Veranderfora werden telkens voorbereid door het Vliegwiel, een groepje van collega’s die zich engageerden om op de veranderfora relevante vraagstukken voor te leggen en die na elk veranderforum met de resultaten en de feedback aan de slag gingen om de volgende stap in het proces voor te bereiden. Het vliegwiel doet haar werk telkens in samenspraak met de directie en de afdelingshoofden.

Vorig jaar kwamen we op 22 oktober met de hele organisatie een ganse dag samen om de nieuwe identiteitsverklaring en de Zorgwijzer als visualisatie van het werk binnen De Sleutel af te kloppen.

zorgwijzer web

Sindsdien werd er hard verder gewerkt. Er werden workshops in afdelingen georganiseerd rond wat deze identiteitsverklaring nu betekent voor de dagdagelijkse werking in een afdeling. Daarbij werd gekeken vanuit het traject dat cliënten binnen De Sleutel afleggen.

Met input uit deze workshops en de Zorgwijzer ging het vliegwiel verder aan de slag om de zorgstructuur uit te werken. Daarbij werd vertrokken vanuit 2 “sorteercriteria”: de regio waarin een afdeling actief is en de zorglijn waarop er gewerkt wordt. Voor de regio’s worden de GGZ regio’s genomen, zowel voor volwassenen als voor minderjarigen. Verder is De Sleutel actief op de tweede en de derde lijn. Van daaruit zijn we vertrokken voor de uitwerking van de zorgstructuur. Dit wil zeggen dat er in de zorgstructuur van De Sleutel gekozen wordt voor een regionale verankerde werking op de 2e lijn en een supraregionale werking die zich op de 3e lijn bevindt. Waar er zich in het traject van een cliënt “knips” bevinden, kiezen we ervoor om overleg te organiseren. Bijvoorbeeld wanneer een client van een ambulant traject op de tweede lijn naar een residentieel traject op de derde lijn gaat dan overleggen medewerkers van beide met elkaar zodat de client niet opnieuw hoeft te beginnen maar meteen de volgende stap in zijn traject kan zetten. Hier worden bijvoorbeeld nu al de eerste stappen in gezet door Dagcentrum Gent en het Crisisinterventiecentrum (CIC).

de sleutel in verandering web

En toen kwam corona

Het op 17 maart geplande veranderforum over de zorgstructuur moesten we uitstellen naar 9 juni. We hebben toen besloten om online verder te werken zodat we niet meer tijd zouden verliezen. Op 9 juni werd de Zorgwijzer gepresenteerd, daar kregen we met het vliegwiel feedback op en vanuit die feedback werden thematische focusgroepen ingericht om dieper in te gaan op de zorgstructuur. Dit waren telkens zeer rijke discussies die ons als vliegwiel belangrijke inzichten brachten.

Met deze inzichten werd de zorgstructuur verder verrijkt en aangepast en deze werd recent gepresenteerd op het digitale veranderforum van 12 november.

Nieuwe instrumenten

In dit hele veranderingsproces was het van in het begin enorm belangrijk om te discussies op goede manier te laten verlopen, om ieders stem een plek te geven en om uiteindelijk te komen tot efficiente beslissingen. Hierbij waren de instrumenten van Art of Hosting en Sociocratie 3.0 zeer behulpzaam.

Art of Hosting reikt tools aan die mogelijk maken dat een gesprek kan verlopen met de nodige diepgang en authenticiteit zonder daarbij de focus van het gesprek te verliezen. De “kunst” van the Art of Hosting ligt in het aanspreken van de collectieve intelligentie van een groep of een organisatie om te komen tot duurzame oplossingen voor complexe problemen. Daarbij draait het om 4 principes, aandacht voor hoe jij zelf deel te nemen in de groep, aandacht voor hoe je anderen uitnodigt tot deelnemen in de groep, aandacht voor het gesprek en aandacht voor jouw plaats in het grotere plaatje. Deze basisprincipes zorgen ervoor dat de co-creatie en betrokkenheid van medewerkers die in het hele proces zo essentieel is, op een goede manier kan verlopen.

Sociocratie 3.0 voegt daar nog een element aan toe dat voor De Sleutel heel belangrijk is, nl. een efficiënt beslissingsproces dat niet vertrekt vanuit consensus maar vanuit consent. En consent besluitvorming is nu net iets dat ook in de leidende principes terug te vinden is. Consent besluitvoering betekent dat een beslissing genomen wordt tenzij er principiële bezwaren zijn. Een principieel bezwaar is bijv. een bezwaar vanuit de nieuwe identiteitsverklaring van De Sleutel. Dit wil zeggen dat het bezwaar aanvaard wordt als de beslissing die voorligt niet in lijn is met de identiteitsverklaring. Persoonlijke bezwaren, zoals wanneer iemand geen tijd heeft om werk te maken van de beslissing, worden niet meegenomen als bezwaar tegen de beslissing maar kunnen wel als bezorgdheid mee opgenomen worden waar dan rekening mee gehouden dient te worden bij de uitvoering.

Zowel met de elementen uit Art of Hosting als met de besluitvorming vanuit Sociocratie 3.0 wordt volop geëxperimenteerd en geoefend binnen diverse overlegorganen. Op andere plaatsen worden de termen persoonlijk en principiele bezwaren wel al gebruikt maar het is vaak nog wel zoeken naar hoe deze manieren van werken op een goede manier in te zetten. En dat is niet altijd evident. We blijven wel experimenteren en zoeken naar manieren om deze manieren van werken meer ingang te doen vinden in de dagdagelijkse besprekingen.

Het zorgproces is leidend in de hele opbouw van de nieuwe organisatiestructuur. Dit is de reden dat we zijn vertrokken vanuit de Zorgwijzer om eerst de zorgstructuur uit te bouwen om dan op basis daarvan te kijken wat een goede beleidsstructuur zou kunnen zijn om het zorgproces zo naadloos mogelijk te laten verlopen.

Ambitie

Een ambitie die De Sleutel nog wil waarmaken is de participatie van cliënten in besluitvorming binnen De Sleutel. Dit is trouwens ook een van onze leidende principes! We maken al werk van participatie van cliënten in hun eigen zorgproces en willen nog een stap verder gaan door hen ook te betrekken bij de besluitvorming. De manier waarop De Sleutel werkt, heeft een impact op hen, dus willen we hen de kans geven om hier ook hun stem te laten horen.

Ineke Hulselmans (december 2020)

 

(1) Een nieuwe identiteit voor De Sleutel in verandering, Magazine De Sleutel, maart 2020