De Sleutel legt fundamenten voor “futureproof” hulpverlening

Op 5 oktober namen meer dan 140 medewerkers van De Sleutel deel aan de studiedag “Op de golf van verandering: van denken naar doen”. De reacties van de deelnemers na de interne studiedag zijn eensgezind : het is tijd voor actie, iedereen had goesting om in verbondenheid aan de slag te gaan!

Op de studiedag werd het verandertraject en de Zorgwijzer als kompas voor de toekomst toegelicht. Het doel: in samenwerking met onze zorgpartners komen tot naadloze cliënttrajecten (1). Tijdens het plenaire gedeelte kregen we enkele mooie voorbeelden te zien van hoe we dit de voorbije jaren reeds in de praktijk omzetten (zie voorbeelden hierna). Ook de VeranderRing als instrument werd voorgesteld.
Het was een warm netwerkmoment, waarbij iedereen kon leren van andere entiteiten. Tijdens de prikkelsessies dachten we actief na over cliëntparticipatie, wisselwerking tussen context en verslaving, werken met ervaringsdeskundigen, consent besluitvorming,… Maak kennis met enkele voorbeelden van verandering waarmee we stapsgewijs De Sleutel “futureproof” maken.

DSC 0119 groep plenair futureproof blz 11 en 12 web Met concrete voorbeelden van samenwerkingsverbanden illustreerden diverse medewerkers hoe we binnen De Sleutel werken aan de realisatie van naadloze cliënttrajecten

  1. Opnameteam connecteert met eerste lijn

De ervaring leert dat het voor een cliënt niet altijd duidelijk is waar hij/zij binnen onze organisatie het beste geholpen wordt. Contact nemen met verschillende afdelingen tegelijk maakt het bovendien moeilijk om goede trajecten te maken en snel op de juiste behandelplek te geraken. Zo organiseren we sedert midden 2019 één contactpunt om residentiële zorgvragen op te nemen. Het “opnameteam” schat nu de hulpvraag in van mensen die rechtstreeks of via een verwijzer een opname vragen, zij het kortdurend of voor een intensievere en langere behandeling in een therapeutische gemeenschap.

Elien (opnameteam) : “Bij een aanmelding stimuleren en begeleiden we de cliënt om – naast het contact met ons – ook contact op te nemen met huisarts of OCMW (1e lijn), of andere partners uit de 2e lijn en dus niet onmiddellijk te kiezen voor de 3de lijn. Als dat niet mogelijk is, maken we als opnameteam wel zelf connectie met de 1ste lijn. Maar door de cliënt bij die eerste stap te laten beginnen én actief connectie te laten maken met eerdere hulp, geven we hem/haar continuïteit in het parcours. Het voordeel is dat wanneer mensen ergens afhaken er steeds kan worden teruggegrepen naar die hulpverlening van de 1e of 2e  lijn. Als behandelaar kunnen we daar ook de beste informatie bekomen omdat zij de cliënt in kwestie al langer kennen”.

  1. Vindplaatsgericht aan de slag met jongeren in 2 Gentse wijken

Jongeren vinden te laat de weg naar de hulpverlening. De toegang moet laagdrempeliger, een opname is de allerlaatste stap. Vanuit deze vaststelling werden binnen het netwerk van De Sleutel de voorbije jaren heel wat samenwerkingsverbanden gesmeed om het middelengebruik bij jongvolwassenen effectiever aan te pakken.

Jentel (groepswerker): “Vanuit het ambulant centrum in Gent hebben we met steun van de stad enkele jongerenprojecten (in Ledeberg en wijk Brugsepoort) opgezet om samen een laagdrempelig en aanklampend aanbod rond verslaving uit te bouwen. Het doel is via samenwerking vanuit de 2-de lijn beter connectie te maken met kwetsbare jongeren”.

Een goed voorbeeld is het Early-Out project, een samenwerking tussen Stad Gent en De Sleutel, vzw Jong en Averroes. Door te participeren aan dit project kan er gefocust worden op outreachende vroegbegeleiding en wordt de expertise vanuit het ambulant centrum van De Sleutel binnengebracht. Dankzij een betere toegang tot de leefwereld van jongeren kunnen drugproblemen bij jongvolwassen vandaag sneller gedetecteerd worden. De participatie van Averroes, een vzw die heel actief is in deze multiculturele wijk, is hierin van groot belang. Ze bieden o.m. informatie en advies aan behoeftige mensen, via het organiseren van debatten of de organisatie van een sportaanbod via sportschool 9DUUST.

Jentel: “Dankzij het project is er nu een betere uitwisseling tussen drughulpverlening en jeugdwelzijnswerk (ook op casusniveau). Door de inbreng van Averroes lukt het beter om de context waarin de jongere leeft (vrienden, familie, buurt of gemeenschap) te betrekken. Op die manier willen we sociale netwerken creëren met een positief effect op de dagbesteding en verslavend gedrag. Concreet hebben we vanuit ons centrum met Averroes meegewerkt aan de organisatie van een informatiesessie rond het thema drugspreventie en verslaving. Eerst participeerden we aan de online reeks gericht naar al wie betrokken is bij de opvoeding en de ontwikkeling van jongeren. Aansluitend lanceerden we de mogelijkheid om op een wekelijkse zitdag individuele begeleiding aan te vragen in zowel Jeugdhuis Bijenkorf als in Sportschool 9DUUST”.

Ook in de andere regio’s zijn er voorbeelden van dergelijke jongerenprojecten (vb in Brugge, Eeklo, de Westhoek,…).

  1. Onze waarden en leidende principes in de praktijk

Een eerste belangrijke stap in het verandertraject van De Sleutel was het herformuleren van onze missie en onze waarden. Op de studiedag werd de eind 2019 gelanceerde nieuwe identiteitsverklaring getoetst aan de praktijk.

Vicky Viaene (intaker, individuele begeleider van volwassenen): “Centraal in ons werk staat het maken van verbinding met de cliënt als unieke persoon. Vanaf de aanmelding ligt de focus op het aangaan van een therapeutische relatie met de cliënt. Dit blijft belangrijk doorheen het behandelproces. Hierbij zijn respect, empathische houding, onvoorwaardelijke acceptatie, enz. belangrijk. We zien de cliënt als een uniek persoon met eigen kwetsbaarheden, maar ook sterktes die in de begeleiding kunnen worden benut. Wij als begeleiders hebben onze kennis en ervaring en we gaan er van uit dat ook de cliënt inzicht heeft of kan verkrijgen over wat hem kan helpen. Zo wordt begeleiding naast de algemene basisprincipes een begeleiding op maat, aangepast aan het individu”.

Verbinding met ruimere samenleving en met zorgpartners:
Vicky: “Als individueel begeleider betrek ik steevast de ouders, partners enz. in de begeleidingen. Dit kan tijdens de begeleiding met de individuele begeleider zelf gebeuren of door de contextbegeleiders van het team. Of de combinatie van beiden. Daarnaast vinden we het ook belangrijk om samen te werken met de betrokken hulpverleners, dit door bijv. tijdens de intakeprocedure extra info op te vragen of door regelmatig te overleggen met andere betrokken hulpverleners om op elkaar af te stemmen gedurende de begeleiding. Ook bij afronding en verwijzing naar externe diensten proberen we dit zo goed mogelijk met de cliënt en context te doen.

Het ambulant centrum te Brugge werkt samen met het MSOC (Medisch Sociaal Opvangcentrum) en het CGG (Centrum Geestelijke Gezondheidszorg) binnen het Drugs Expertise Team (DET).  DET staat in voor het Centraal Aanmeldpunt en sluit aan bij de teambesprekingen van de nieuwe aanmeldingen. Ook andere partners zoals het PET (Psychiatrisch Expertise Team) en Kompas Aan Huis zitten mee aan tafel om hun expertise in te brengen in functie van een goede indicatiestelling/adviesbepaling. Bedoeling is dat de cliënten zo snel mogelijk bij de gepaste hulpverlening terecht komen. 
Vicky: “Wij gaan ook in op uitnodigingen tot cliëntoverleg. Enerzijds zitten we vanuit het meerderjarigen team geregeld samen met partners zoals het CAW, Mobiel Behandel Team, Mobiel Crisis Team, Beschut Wonen, enz. Anderzijds zitten we ook samen met de verschillende diensten die werken met minderjarigen. Wij nemen verder ook deel aan netwerkoverleggen om mee na te denken over de verschillende casussen en om onze expertise  rond de drug specifieke zaken daar mee op tafel te leggen. Hier zitten veel partners aan tafel (huisarts, psychiater, CAW, PET-medewerkers, …) om een zo breed mogelijke visie te hebben.

En hoe worden de nieuwe leidende principes (2) in de praktijk omgezet?
Vicky: “We werken naar een goed evenwicht tussen beslissingen in teamverband en de therapeut die ook zijn eigen aanpak/manier van werken/stijl kan toepassen (= autonomie). Via interne opleidingen zetten we in op deskundigheidsbevordering (= professionele groei). We komen als team tot één advies voor de cliënt (consent besluitvorming=een advies dat de cliënt met de hulpverlener grondig doorneemt en toetst op bezwaren). Door te werken binnen een elektronisch patiëntendossier is er een klinisch dossier waar notities van de begeleiders en besluiten op vergadering worden genoteerd (= transparante en toegankelijke info).”

 Groepsfoto studiedag web

(1) Een nieuwe identiteit voor De Sleutel in verandering, blz 3, De Sleutel-magazine maart 2020.

(2) De leidende principes in onze samenwerking, blz 5, De Sleutel-magazine maart 2020.

Paul De Neve

 

Herstelverhalen inspireren De Sleutel

In persoonlijke herstelverhalen van mensen die hun autonomie opnieuw herwinnen en een bevredigende rol in de samenleving spelen, duiken telkens 5 kernelementen op: verbondenheid, hoop, identiteit, zingeving en empowerment (in het Engels vormen die het letterwoord CHIME). Deze elementen zijn onze gids in het toetsen van onze zorgverlening.

In een “prikkelsessie” op de studiedag bracht ervaringswerker Erik hiervan getuigenis in een vraaggesprek met directeur zorgverlening Koen. In de uitwisseling met de deelnemers aan deze sessie bleek dat HOOP en PERSPECTIEF zo belangrijk zijn om een hersteltraject vol te houden. In de praktijk blijkt dat we die hoop niet steeds concreet kunnen maken. “Wachtlijsten” bijvoorbeeld werken daarin tegen: als cliënt ben je vaak speelbal van de agenda en wachtlijsten van de hulpverlening. Het landschap van (drug)hulpverlening is een kluwen waar de cliënt vaak niet weet waar aan te kloppen en hoe het dan verder kan verlopen.

Zo kwam al gauw opnieuw de idee van “wachtlijstondersteuning” naar boven. Hiervoor willen we “samen wachten” als project lanceren waarin mensen die noodgedwongen “wachten” op hulp ondersteund worden door o.a. ervaringswerkers.