Studiedag Geweldig verslaafd of verslavend geweld

Deze online-studiedag van 6 maart 2023 over de link tussen geweld en middelenafhankelijkheid is een gezamenlijke organisatie van De Kiem, De Spiegel, Katarsis en De Sleutel.

In het verhaal van vrouwen, wier leven beheerst wordt door een verslavingsprobleem, spelen systemen van geweld en macht vaak een grote rol. Veelal als slachtoffer, soms als dader, soms in een complexe mix van beiden. Er ontstonden patronen die geleid hebben tot afhankelijkheid, gewelddadige relaties en/of zichzelf geweld aandoen. Herstel uit verslaving hangt dan ook samen met het greep krijgen op deze patronen.

Welk moreel kader kan je als team hanteren? Waar in het herstelproces gaat het over ‘liefde’ en ‘bruggen bouwen’

Geweldig verslaafd of verslavend geweld?

Over de link tussen geweld en middelenafhankelijkheid. 

13u15

Welkom & online aanmelden

13u30

Welkomstwoord, Inge Temmerman, algemeen directeur De Spiegel

13u40

Morele oordeelsvorming als hefboom bij ethische vragen, Pascale Franck

Werken met mensen in moeilijke situaties (waaronder intrafamiliaal geweld, gendergerelateerd geweld, macht/ onmacht situaties) zet ons dikwijls voor ethische vragen: “wat moet ik doen in deze situatie, wanneer doe ik het juiste?”. In deze sessie gaan we in op een methodiek om in een multdisciplinaire en/of teamsetting te bepalen wat het juiste handelen is.

14u35

WHAT IS LOVE? Een project met jongeren, jonge vrouwen in situaties van seksuele uitbuiting en verslaving, Sabine Vermeire

Jonge vrouwen, opgegroeid in geweldscontexten en beland in situaties van seksuele uitbuiting, worstelen vaak met verslaving en zijn moeilijk te bereiken voor hulpverlening. Via biografische interviews en gesprekken probeerden we samen met hen te ontdekken wat nog verschil maakt in hun leven. We stonden stil bij hun ervaringen en ideeën over ‘liefde’, ‘geweld’ en de vele betekenissen van de verslaving. We hoopten beweging te krijgen in hun ‘vastzitten’ en terug openingen te creëren naar de toekomst. Door het delen van deze verzamelde verhalen trachten we meerstemmigheid binnen te brengen en bij de luisteraars en omstaanders machtsrelaties zichtbaar en bespreekbaar te maken.

15u30

Pauze

15u45

It’s not about barriers, it’s about bridges. Ondersteuningsmethodieken in herstel, Julie Schamp

Historisch is de verslavingszorg vanuit een mannelijk perspectief vormgegeven. Uit onderzoek blijkt echter dat vrouwen deels andere noden hebben dan mannen en op andere drempels botsen. Zo zijn veiligheid, holistisch werken en trauma belangrijke thema’s in het hersteltraject van vrouwen. We belichten drie ondersteuningsmethodieken in herstel: Seeking Safety, trauma sensitieve yoga en Acceptance en Commitment Therapy.

16u45 

Afronding en bedanking

SPREKERS
Pascale Franck, experte gendergerelateerd geweld en intrafamiliaal geweld en multidisciplinaire samenwerking.
Sabine Vermeire, staflid Interactie-academie, werkend als systemisch en narratief psychotherapeut, opleider en supervisor met kinderen, jongeren, ouders en gezinnen in zorgwekkende contexten en met traumatische ervaringen.
Julie Schamp, lector en onderzoeker aan HOGENT. Ze heeft al 10 jaar een passie voor onderzoek in de alcohol- en drughulpverlening en deinst allerminst terug voor onderwerpen als gender, diversiteit en dubbeldiagnose.

Wanneer? 6 maart 2023

Waar? Online studiedag

INSCHRIJVING