De participatieladder, een nuttig instrument voor de trajectgeleiding.

De organisatie van onze Sociale Werkplaats valt uit elkaar in twee soorten werkingen: de “inhoudelijke werking” en “operationele werking”. Beiden werken nauw samen om de medewerker tot het hoogst haalbare niveau te brengen zodat deze zijn kansen op de arbeidsmarkt kan verruimen. Als trajectbegeleider heb je er alle belang bij om alle gegevens vanuit deze werkingen goed te gebruiken opdat de betrokkene beter kan participeren aan de werkwereld.

Binnen de sociale werkplaats hebben de inhoudelijke modules een zeer specifieke opdracht: een traject naar werk inleiden en dit traject vorm geven. Aan de hand van een besluit dat gevormd wordt op een indicatiestellingsteam (IST), geven we een advies om een traject naar stabiel werk uit te werken.

Doorheen de voorbije jaren hebben we deze opdracht uitgebreid, verfijnd. Op die manier zijn we gekomen tot 3 duidelijk te onderscheiden werkingen: de activering, de observatie, de oriëntatie. Deze modules zijn telkens een gepast antwoord op de centrale vraag: “Is er een traject naar werk mogelijk?”
De laatste aanvulling om onze modules nog beter af te stemmen op een hulpvraag naar werk is de participatieladder. Deze methodiek die  reeds geruime tijd in Nederland wordt toegepast wint nu ook in Vlaanderen steeds  meer aan belang.

Het samenbrengen van én onze eigen ervaring én de participatieladder in een werkomgeving
leidt tot zeer duidelijke stappen, op maat, met als doel een succesvol traject.

– “Werk” als methodiek.
We onderscheiden ons van hulpverlening door gebruik te maken van  “werk” als methodiek. Dit houdt in dat we in alle modules werk aanbieden zoals dit in een bedrijf gebeurt. Het zijn m.a.w. geen activiteiten, het is geen “bezigheid”. Het is werk waarbij een “klant” het resultaat bepaalt. Het veranderingsproces dat we bij dit werk opstarten heeft dan ook volledig te maken met deze resultaatsgerichte ingesteldheid. De gehanteerde gesprekstechnieken vinden plaats binnen deze werkcontext (Motivatieleer, groeien naar werk d.m.v. Liberman module, Europ Asi, competentiebeheer). De medewerker krijgt dus vooral feedback in functie van het groeiproces naar stabiel werk. Voor eventuele ondersteuning op persoonlijk vlak wordt steeds doorverwezen naar hulpverleningscentra. Een goede afstemming, communicatie tussen ons en deze centra’s is natuurlijk bepalend voor een succesvol traject.

– De juiste focus.
Eigen aan elke module is dat er steeds over gewaakt wordt dat de betrokkene de juiste focus behoudt. Naargelang de vordering van het traject dient
of stabiliteit – prevocationele training alle aandacht te krijgen,
of datgene wat het traject hindert,
of de competenties.
“Werk” is de context waarbinnen de nodige focus alsmaar duidelijker wordt. Dit laat ons toe om een bewust motivationeel proces te bewaken: m.a.w. binnen een werkomgeving bewust worden van die zaken die op dat moment aan de orde zijn.

– “Is er een traject mogelijk?”
Met deze vraag wordt een aanzet gegeven om de eerste stappen naar werk mogelijk te maken.
Indien het antwoord neen is, zoeken we naar die zaken die zo’n traject onmogelijk maken. In eerste instantie helpen we de betrokkene om stabiliteit op verschillende levensterreinen te creëren, starten we een sociale vaardigheidstraining op (binnen een werkcontext noemt dit prevocationele training). Dit is een activeringsproces richting traject.
Indien het antwoord “ja, maar …” is, gaan we een onderzoek doen naar datgene wat ons aan het twijfelen brengt. Hierbij stellen we het gedrag in de werkomgeving centraal (d.m.v. observaties) en trachten we dit te verbinden met persoonlijke problemen (d.m.v. psychologische testen). De feedbackgesprekken motiveren de betrokkene om de hindernissen die daardoor duidelijk worden aan te pakken.
Indien het antwoord “Ja, er is een traject mogelijk” is, dan starten we een onderzoek op naar de troeven van de betrokkene. Aan de hand van screening en oriëntatie brengen we dan zowel de talenten als de competenties in beeld, geven we adviezen rond valkuilen.

Alle modules kunnen de voortgang van de cliënten ter bespreking stellen op een IST. Tijdens deze vergadering wordt of een stand van zaken besproken en kunnen er acties bepaald worden om de groei te bestendigen, of wordt een persoonlijk ontwikkelplan (POP) opgesteld. Dit is een plan met een lange termijndoelstelling (een vorm van stabiel werk) aangevuld met korte termijndoelstellingen en acties.

– Doorstroom.
Deze module is in volle ontwikkeling, we streven er immers naar om de gedachte van de SEM (supported employment) als een vast onderdeel van onze werking te maken. Om de doorstroom grondig voor te bereiden werken we nu reeds samen met andere bedrijven uit de sociale sector én uit het normaal economisch circuit (NEC). Deze samenwerking kan tijdelijk gerealiseerd worden dankzij middelen die ons worden aangeboden vanuit een ESF project. Eveneens hebben we ingetekend op een ander ESF project waarbij doorstroom van sociale werkplaatsen naar het NEC mogelijk gemaakt wordt.. een belangrijke gedachte bij dit alles is dat we het risico voor zowel het NEC als voor de kandidaat werknemer sterk verminderen. Een werknemer moet behoorlijk zeker kunnen zijn van een succesvolle aanwerving; de medewerker dient de garantie te hebben dat hij/zij niet zomaar in een avontuur stapt.

– De participatieladder
Het is niet altijd even duidelijk in welke module iemand best past. We ondervinden dat de observatiemodule en de activeringsmodule nauw bij elkaar aansluiten. Eveneens weten we  dat een gepaste opstartfase uiterst belangrijk is voor het verdere verloop van het traject. We willen in eerste instantie vermijden dat de betrokkene een (zoveelste) mislukking ervaart. Daarom zochten we een extra instrument om dit alles beter te kunnen inschatten. Dus beslisten we om dit werkjaar de participatieladder (naar Nederlands voorbeeld) in te voeren.
Deze participatieladder kan een prima communicatie middel worden tussen werkpartners en welzijnspartners. Een doorverwijzing vanuit de welzijnssector biedt ons veel meer en concretere informatie indien deze methodiek gebruikt wordt. Anderzijds kunnen we dankzij dit instrument de betrokkene ook direct een duidelijke feedback geven over het waarom van een bepaalde module!
Dit instrument vertrekt van 6 niveaus m.b.t. de arbeidsmarkt. Voor een arbeidstrajectbegeleider is het zeer nuttig te kunnen bepalen tot welke arbeidsparticipatie iemand in staat is. Een eerste indeling bepaalt immers of iemand in betaald werk kan of niet.
• Niveau 1 tot 4: voor mensen zonder arbeidscontract.
• Niveau 5 tot 6: voor mensen met arbeidscontract.
Voor onze modules wordt het een belangrijke uitdaging om een antwoord te geven op deze eerste indeling maar ook om de gedetailleerde indeling uit te werken:
– geen arbeidscontract
o niveau 1: de betrokkene heeft geen aansluiting met activiteiten buitenhuis.
o niveau 2: de betrokkene heeft wel aansluiting met activiteiten buitenhuis, maar plant dit niet, er is geen regelmaat.
o niveau 3: de betrokkene heeft wel aansluiting met activiteiten buitenhuis, er is hierbij duidelijk een regelmaat aanwezig.
o niveau 4: de betrokkene kan werken als vrijwilliger
Op basis van deze indeling kunnen we inderdaad beter bepalen welke module overeenstemt met het gedrag/gewoontes. Niveau 1 en 2 wijzen duidelijk op activering. Kandidaten die overeenstemmen met niveau 3 en 4 en die een opstap willen maken naar een betaalde job vinden meer baat bij module observatie.
– een arbeidscontract is mogelijk.
o niveau 5: de betrokkene kan werk aan in een beschermde omgeving
o niveau 6: de betrokkene kan werk aan in een NEC
Wanneer gesteld wordt dat iemand wel een traject naar stabiel werk aankan (beschermd of niet), dan komt onze module screening en oriëntatie op de voorgrond.

Deze participatieladder helpt ons ook om een duidelijk advies te geven:
• Niveau 1: puur hulpverlening, geen aanzet tot werk.
• Niveau 2: zorg krijgt alle aandacht, werk als middel. M.a.w. zorg-arbeid
• Niveau 3: werk kan maar zorg is nog steeds nodig. M.a.w. arbeid-zorg
• Niveau 4 – 5 – 6 : de overeenstemmende werkomgeving.

De Vlaamse overheid neemt meer en meer dit begrippenapparaat over. Wij zien er een mogelijkheid in om onze werking sterker te laten aansluiten met huidige noden. We hopen hiermede de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt goed op te volgen, nu reeds om te gaan met die instrumenten die in de nabije toekomst aan de orde zullen zijn.

Johan Stammeleer (december 2011)

Aanverwante info : Werken met de participatieladder in de begeleiding van mensen met een verslaving