Jumpstart helpt medewerkers bij bepalen realistisch jobdoelwit

Mensen uit kansengroepen aan het werk helpen… Hen helpen ontdekken welke job echt bij hen past. Het is één van de uitdagingen in deze tijden van krapte op de arbeidsmarkt. Met Jumpstart kon Weerwerk in Antwerpen en Gent de voorbije twee jaar hierop extra inzetten. De instroom kwam via een ruim netwerk uit de (drug)hulpverlening. Het aanbod met sterke focus op loopbaancoaching is ook een samenwerking met de stad of OCMW dat, samen met ESF, instaat voor de financiering.

esf en vlOm te kunnen aanmelden binnen Jumpstart is het noodzakelijk dat de medewerker voldoende stabiliteit heeft kunnen inbouwen. Die instapnorm houdt in dat een aantal basisattitudes voor werk aanwezig zijn en dat er op de 7 levensdomeinen geen grote problemen zijn die activering in de weg staan (vb stabiele woonst, geen acute verslaving, motivatie, etc). Het hoofddoel is te komen tot een realistisch jobdoelwit. Om aan te melden moet men minimum 18 jaar zijn.

Jumpstart: wat?

Liesbeth: “Per jaar organiseren we met Weerwerk Activering in Antwerpen een zestal instapmomenten voor de module ‘Jumpstart’. Het gaat om een vijf weken durend coachingstraject waar de kwaliteiten en de niveaus van de competenties van de deelnemers in beeld worden gebracht. We nemen hen dus mee op de zoektocht naar een haalbare job en laten hen ontdekken wat ze graag doen. Iedereen leert er opnieuw te dromen, te kijken naar de eigen passies en interesses”.

Dankzij dit aanbod – o.m. via job- en empowermentclubs – wordt duidelijk wat iemand kan en wil bereiken en welke acties hiervoor nodig zijn. In de praktijk krijgen ze de ene dag coaching in de zoektocht naar ze willen en kunnen en zorgen we voor begeleiding bij dat plan naar werk. De andere dag reserveren we voor observatie of persoonlijke training op de werkvloer. Daarnaast brengen ze vijf halve dagen op de activerende werkvloer van Weerwerk en zeven dagen bij een externe stageplek (ook mogelijk intern bij Weerwerk) door.

Hierbij wordt steeds gezocht naar een stage-aanbod op maat ( vb een winkel, ziekenhuis, IKEA, bouwbedrijf, woonzorg- centrum, groenploeg, kringwinkel, …). Na het programma bepaalt de medewerker zelf zijn/haar jobvoorkeur en een plan naar werk. Onze medewerkers blijven hen hierbij wel begeleiden en opvolgen.

De stagedagen in een betaalde werkomgeving blijken een cruciale factor in de assessmentmodule. Deelnemers krijgen op die manier een realistisch beeld van werken in een betaalde omgeving, doen er ervaring op en werken aan hun arbeidscompetenties. De stage is vaak ook een opstap naar betaald werk. In de praktijk merken we dat deelnemers aan Jumpstart na afloop van de 5 weken durende module vaak een aanbod naar een betaalde job of een vervolgstage krijgen. Voor deelnemers die nood hebben aan een veilige werkomgeving en/of een arbeidsklimaat waar zij op maat begeleid kunnen worden, wordt ofwel intern binnen de maatwerkploegen van Weerwerk een stage gezocht, ofwel extern bij een collega-maatwerkbedrijf.

sagar vertelt over AW web

Omdat we ervan overtuigd zijn dat gezondheid en een goede conditie ook een bepalende factor zijn in het zoeken én behouden van werk is er ook een sportassessment in de module geïntegreerd. Van alle deelnemers aan Jumpstart wordt een fitheidstest afgenomen waarna de sportmedewerker van Weerwerk uitgebreide feedback geeft. De deelnemers krijgen tips & trics aangereikt om hun gezondheid te verbeteren o.a. rookstop, gezonde voeding, start-to-run etc.

De aanmeldingen voor Jumpstart komen enerzijds binnen via de eigen activerende werkvloer (wie fase 1 positief afgerond heeft) maar kan evengoed komen van de externe vaste partners. Zo is er in Antwerpen een partnership met AC ’t lokaal, het lokaal activiteitencentrum van Beschut Wonen M.I.N., met Adic en met het ambulant centrum De Sleutel van Antwerpen. Ook andere organisaties kunnen doorverwijzen.

De toeleiding naar werk vraagt veel ondersteuning, mede omdat we als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt en de activeringsdruk van overheidswege toch wel echt werken met mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. In Antwerpen blijkt 85% van de aanmeldingen zeer laag- tot ongeschoold te zijn, 68% kampt met een psychische problematiek en 74% heeft een drugsproblematiek (vaak in combinatie met psychische problematiek).

Door een gerichte PR en enkele mooie voorbeeldtrajecten nemen de aanmeldingen voor Jumpstart in Antwerpen toe. In 2018 telden we 52 aanmeldingen. Tijdens de eerste 2 maanden van 2019 zaten we al meteen aan 40 nieuwe aanmeldingen.

Voorbeeld van een traject binnen dit partnerschap:
K. ging naar Activiteitencentrum ’t lokaal waar er zinvolle dagbesteding werd aangeboden. Al snel was duidelijk dat K. dit niet echt als zinvol ervaarde en de wens richting betaald werk kwam aan bod. Aan de hand van een goede samenwerking met Weerwerk werd er een aanmelding gedaan voor K. om deel te nemen aan de activerende werkvloer. Na een positief intakegesprek startte K. aan zijn traject binnen Weerwerk.

K. werd binnen de activerende werkvloer getypeerd als een onzekere en weinig assertieve man, die enige gevoeligheid heeft voor stress. Verder is K. een heel beleefde en aangename man in de omgang. Hij heeft oog voor detail en werkt zelfstandig en zorgvuldig. K. is ook leergierig en ambitieus naar de toekomst toe en zijn droom is om boomchirurg te worden.
Na een drietal maanden actief te zijn op de activerende werkvloer kon K. starten in fase 2 (Jumpstart). Hij liep intern stage bij weerwerk in de groenploeg. Na deze 5 weken was duidelijk dat K. graag wil werken in de groendienst.

K. is door zijn traject binnen Weerwerk en Jumpstart sterk gegroeid. Hij kan voor zijn mening opkomen en durft op constructieve wijze in discussie gaan. K. is voor een groot stuk ook opengebloeid en weet welke richting hij uit wil.

Hij is aangenomen bij Weerwerk als voltijds arbeider in de groenploeg onder een betaald contract. Hij werkt hier nu een jaar. Er is zelfs sprake om hem meer verantwoordelijkheid te geven op termijn. Hierdoor bewijst K. zijn ambities te kunnen omzetten en stressbestendig te zijn. K. zelf geeft aan heel gelukkig te zijn binnen zijn job en is heel tevreden over zijn traject binnen Weerwerk.

Het Jumpstart-aanbod beantwoordt dus aan een duidelijke nood voor de ruime doelgroep werkzoekenden in grootsteden zoals Antwerpen. De expertise van werk m.b.t. verslavings- en/of psychische problematieken vult een leemte die niet aanwezig is bij andere stedelijke initiatieven. Deelnemers die het traject volhouden,  sluiten dit af met een positief resultaat.

resultaat jumpstart

(verklaring afkortingen, zie onderaan)

In Groei in Gent

Steffi: “Binnen het project in Gent hebben we de voorbije 2 jaar 51 dossiers behandeld. Aanmeldingen kwamen hoofdzakelijk vanuit het netwerk van De Sleutel via de Therapeutische Gemeenschap Gent en Merelbeke maar ook vanuit verschillende psychiatrische settings en het OCMW. Er waren ook enkele spontane aanmeldingen.”

Van die dossiers waren midden augustus 12 personen doorgestroomd (NEC *: 3, Art.60: 3, IBO: 1, Maatwerk: 2, kwalificerende opleiding: 3). Verder noteerden we bij 18 personen een vroegtijdige stopzetting. Dit gaat steeds gepaard met een warme overdracht naar het (hulpverlenings)netwerk en met een advies. 20 personen waren in augustus nog in begeleiding. Steffi: “De deelnemers evolueren sterk tijdens het coachingstraject. Door zaken te herhalen in het programma leren ze bij uit hun ervaringen. Het is dus een dynamisch gegeven (maak hier kennis met een traject van een cliënt ).De komende maanden zullen er nog een pak personen kunnen instappen in het project dat hopelijk ook in 2020 zal kunnen worden verdergezet.

Eind dit jaar lopen de beide ESF-projecten inderdaad af. Bedoeling is om vanaf 2020 via een nieuwe ESF-financiering op drie locaties (ook in Roeselare) te kunnen starten, maar met de focus nog meer op outreach. De goedkeuring van de dossiers wordt eind augustus verwacht.

Paul De Neve (augustus 2019)

Aanverwante info

Getuigenis van een van deelnemers

Voor meer artikels rond tewerkstelling en activering ga bovenaan naar de TAG “activering”

esf en vl

NEC: Normaal Economisch Circuit

SEC: Sociaal Economisch Circuit

Art. 60:  artikel 60 is een vorm van maatschappelijke dienstverlening waarbij het OCMW een baan bezorgt aan iemand die uit de arbeidsmarkt is gestapt of gevallen, met als doel deze terug in te schakelen in het stelsel van de sociale zekerheid en in het arbeidsproces