Jongerenwerking De Sleutel: wat verwachten?

Het Residentieel Kortdurend Jongrenprogramma (RKJ) van De Sleutel richt zich specifiek op jongeren met een middelenverslaving. Het RKJ is gevestigd in Eeklo en biedt een breed scala aan mogelijkheden voor jongens en meisjes afkomstig uit de verschillende Vlaamse provincies. 

{youtube}watch?v=nsxQ-qugf_A{/youtube}

Het RKJ heeft een residentieel programma voor jongeren van 12 tot 18 met bijhorende nazorg met de mogelijkheid tot kortdurende heropname bij herval. Het RKJ organiseert ook inschattingsgesprekken. Hierbij gaat een van onze therapeuten een gesprek aan met de jongere en zijn context (ouders, doorverwijzer, hulpverlener…) om zo de ernst van de verslavingsproblematiek te helpen inschatten en de brug naar de gepaste hulpverlening te maken. Bovendien heeft het RKJ (i.s.m. RADAR) een crisiswerking met mobiele interventies en kortdurende opnames. In het time-out bed, kunnen jongeren gedurende 14 dagen in het RKJ verblijven en op die manier de werking beter leren kennen en vaak voor het eerst in lange tijd eens 14 dagen clean zijn. Voor jongeren voor wie een mogelijke opname nog een brug te ver is, kan er ook een kennismakingsbezoek georganiseerd.worden. In de mate van het mogelijke schakelen we hierbij ervaringsdeskundigen in.

(klik hier voor een uitgebreid infoboekje) 

eetzaal1web

Criteria aanmelding

• Leeftijd van 12 tot 18 jaar;

• Een betrokken context die actief meewerkt aan traject jongere (dit kan ook een voorziening zijn);

• De context en de jongere zijn de Nederlandse taal machtig.

Bij iedere aanmelding proberen we binnen de 24 uur (op werkdagen) de hulpvraag aan een passende module toe te wijzen en in het team een vast aanspreekpunt aan te duiden. Je kan voor de verschillende modules aanmelden op 09 377 25 26.

 

1. Residentieel programma       
Het residentieel programma vormt de ruggengraat van het RKJ. Jongeren kunnen er terecht voor een programma waar aanvankelijk de nadruk ligt op begrenzing en veiligheid. Gaandeweg worden meer vrijheden en verantwoordelijkheden ingebouwd. Ongeveer 6 weken na opname starten doorgaans de eerste daguitstappen naar de context. Deze daguitstappen worden stapsgewijs uitgebreid in duur en in moeilijkheidsgraad.
Het dagelijkse programma in het RKJ omvat diverse onderdelen waaronder individuele- en groepstherapie, school, vrije tijd, sport en huishoudelijke taken. Elke jongere volgt het programma op eingen tempo.
De context wordt gedurende het hele programma nauw betrokken. Hiernaast is er ook veel aandacht voor school, vrienden, vrije tijd, gezondheid, normen en waarden en re-integratie in de maatschappij. Tijdens het verblijf wordt er door de ziekenhuisschool van Stad Gent onderwijs op maat voorzien. Er wordt actief samengewerkt met de reguliere school zodat de jongere bij de heropstart van de reguliere school vlot terug kan aansluiten.

 2.  Nazorg (voor wie het residentiële programma gevolgd heeft)
Eens het residentieel programma volledig doorlopen is, wordt er nazorg aan huis (tot 6 maanden) opgestart. Eens het residentieel programma volledig doorlopen is, wordt er nazorg aan huis (tot 6 maanden) opgestart. De nazorg wordt uitgevoerd door het contextteam van de jongere. Dit is een opvoeder die de jongere kent vanuit de leefgroep en een therapeut die instond voor de individuele therapeutische begeleiding. Dit team werkt op 3 doelstellingen: ondersteunen en versterken van het netwerk rond de jongere, doorverwijzen naar gepaste vervolg-hulpverlening en expertise delen met andere betrokken hulpverleners.

3. Herval-Bed (voor wie het reguliere programma gevolgd heeft)  

Als tijdens de nazorg blijkt dat de jongere terug drugs begint te gebruiken, kan er een herval-opname van 14 dagen opgestart worden. We halen zo de jongere uit een potentieel vicieuze cirkel, proberen stil te staan bij zijn herval en gaan na hoe het na deze kortdurende opname verder moet.

4. Inschattingsgesprekken
Bij een inschattingsgesprek proberen we samen met de context en de jongere na te gaan hoe ernstig het druggebruik is en geven we advies over de verdere mogelijkheden.

5. Crisiswerking (ambulant of korte opname)
Een crisis kan een hefboom zijn om verandering teweeg te brengen. Samen met doorverwijzer RADAR en de jongere zoeken we naar een gepast antwoord. Dit kan eventueel een kortdurende (max 14 dagen) crisisopname zijn. Voor urgentieopnames en detox werkt het RKJ samen met enkele partners.

6. Kennismakingsbezoeken met ervaringsdeskundige (meer info)
De jongere kan vrijblijvend de werking leren kennen. Deze module is gericht op jongeren in de contemplatiefase: zij zijn er zich van bewust dat er een probleem is, maar ze zijn nog niet zo ver dat ze hiervoor ook actie kunnen of willen ondernemen. Tijdens het bezoek geven we samen met een ervaringsdeskundige een rondleiding.

 

rkj gebouw web

 

7. Wachtlijstondersteuning

Jongeren die op de wachtlijst staan, worden tijdens de wachtperiode ondersteund door een medewerker.

 

Joris Cracco (update november 2020)

 

Meer info over het RKJ programma