Voor elke nieuwe cliënt die een behandeling start in De Sleutel worden normaliter een aantal profielgegevens verzameld die deel uitmaken van het zorgdossier. Deze minimumset van gestandaardiseerde gegevens die bevraagd worden bij het eerste face-to-face contact noemen we TDI of voluit Treatment Demand Indicator. Op basis van deze en andere info kan hierna werk worden gemaakt van zorg op maat van het profiel en de hulpvraag van de cliënt. Wie is de cliënt die aanklopt voor drughulp?

TDI-registraties in 2020

Door de corona-pandemie was de situatie in 2020 zeer bijzonder. Heel wat behandelperiodes werden online opgestart, waardoor de TDI-registratie niet steeds volledig gebeurde. Bovendien startten we in De Sleutel in 2020 met een nieuw EPD-programma, wat gepaard ging met enkele kinderziektes. Ook hierdoor is het aantal volledige TDI-registraties in 2020 afgenomen. Uit het gedaald aantal volledige TDI’s valt daarom niets af te leiden over het aantal behandelperiodes in De Sleutel. Niettegenstaande er minder TDI’s voorhanden zijn, kunnen we toch – met enige omzichtigheid – een beknopt beeld schetsen van het cliëntenprofiel.

Cliëntenprofiel minder- en meerderjarigen

We geven het afzonderlijke beeld voor minder- en meerderjarigen. In lijn met de voorgaande jaren stellen we vast dat het aandeel minderjarigen kleiner wordt: van alle nieuw gestarte behandelperiodes in 2020 heeft minder dan één op tien (8%) betrekking op minderjarigen.

Geslacht en nationaliteit

Acht op tien minderjarige cliënten (81%) die zich in 2020 tot De Sleutel richten met een vraag naar behandeling zijn mannen. Bij meerderjarige cliënten loopt dit op tot liefst 85% of zes op zeven cliënten. Het gros van de cliënten heeft de Belgische nationaliteit: 96% bij de meerderjarige cliënten, en 94% bij de minderjarige.

Doorverwijzende instantie en behandelverleden

Anno 2020 komt een derde van de cliënten (32%) op justitiële verwijzing in behandeling. Opvallend is dat deze groep even groot is bij minderjarigen als bij meerderjarigen, zoals blijkt uit onderstaande figuur. Meerderjarigen zoeken wel veel vaker dan minderjarigen op eigen initiatief hulp voor hun verslavingsprobleem (36% versus 10%), terwijl het omgekeerde geldt voor verwijzingen vanwege familie of vrienden (10% versus 31%).

verwijzer

Op basis van de TDI-registratie kunnen we het onderscheid maken tussen nieuwe cliënten en cliënten die reeds eerder in behandeling zijn geweest. Anno 2020 is 43% van de meerderjarige cliënten in De Sleutel nieuw; dit betekent dat ze nog niet eerder in behandeling zijn geweest voor problemen in verband met druggebruik. Bij de minderjarige cliënten ligt dit percentage nieuwe cliënten met 68% uiteraard hoger, al is ook een derde van de minderjarigen niet voor het eerst in behandeling.

Voornaamste drug en spuitgedrag

Naast enkele socio-demografische variabelen gaat de TDI uiteraard in op een aantal druggerelateerde kenmerken; met name het voornaamste product dat aan de basis ligt van de vraag naar behandeling en het spuitgedrag vormen essentiële gegevens.

voornaamste drug

Met betrekking tot het voornaamste product stellen we grote verschillen vast tussen minder- en meerderjarige cliënten. Liefst 86% van de minderjarigen meldt zich aan met een cannabisgerelateerde hulpvraag, terwijl de andere productgroepen nauwelijks voorkomen en/of aanleiding geven tot het zoeken van hulp bij hen. Ook bij de meerderjarige cliënten vormt cannabis de koploper met één op drie gevallen (33%), maar vormen ook cocaïne (28%) en stimulantia (17%) regelmatig de aanleiding tot het zoeken van hulp. Binnen de cliëntenpopulatie is de productgroep van opiaten (voornamelijk heroïne) verder ‘in vrije val’ (7% bij de meerderjarigen).

Samenhangend met dit afnemend belang van opiaten, blijft het aandeel spuiters binnen de cliëntenpopulatie gestaag dalen. Eén op negen meerderjarige cliënten (11%) in 2020 heeft ooit drugs geïnjecteerd, waarvan een vijfde dit ook in de afgelopen 30 dagen heeft gedaan (2% recente spuiters). Bij de minderjarige cliënten treffen we geen recente spuiters aan.

 

Geert Lombaert