Partnerships in lokale partnerschappen voor jongeren

De Sleutel participeert vanuit verschillende afdelingen momenteel aan jongereninitiatieven. Zo zijn we partner van lokale partnerschappen in de West-Vlaamse regio en in het Meetjesland. Samen de jeugdwerkloosheid in Vlaanderen aanpakken is de doelstelling. Enkele van de lokale partnerschappen waar we als netwerk aan participeren, zijn mede ontstaan na een oproep van het Europees Sociaal Fonds (ESF). Concreet heeft de afdeling ESF en Duurzaam Ondernemen van het Departement Werk & Sociale Economie via een specifieke oproep de positie van jongeren in de samenleving en op de arbeidsmarkt willen versterken door partnerschappen op lokaal niveau tot stand te brengen die de effectiviteit van de begeleiding en ondersteuning van (kwetsbare) jongeren vergroten.

De partnerschappen doen wat nodig is om de jongeren te helpen in het versterken van hun positie in de samenleving en op de arbeidsmarkt. De jongeren kunnen hierbij rekenen op de expertise van het volledige partnerschap. De partnerschappen bieden ondersteuning bij de (individuele) hulpvragen van zowel de jongeren als de werkgevers om concrete kansen te creëren.

Jongerenproject De Plek in het Meetjesland

De Sleutel is met ambulant centrum Gent partner in het ESF-project ‘lokale netwerken voor jongeren’, ‘De Plek’ in Eeklo en omgeving. Het project heeft als globaal doel de jeugdwerkloosheid in de regio te doen dalen. Om dit te bereiken wordt ingezet  op een experimentele werking waarin diverse expertises uit het lokaal netwerk samenkomen en elkaar versterken. In de werking krijgen jongeren (terug) toekomstperspectief door in te zetten op het ontdekken en ontwikkelen van talenten. Op deze manier ondersteunen we hen in het (terug) aansluiting vinden op verschillende domeinen in de maatschappij (werk, opleiding…).
Het netwerk ontwikkelt De Plek als een participatieve en geïntegreerde werking op de domeinen vrije tijd, arbeid en hulpverlening. Het richt zich op de groep 15- tot 30-jarigen. Het netwerk formuleerde 3 sporen waarlangs de ontwikkeling gebeurt: ontmoeting en verbinding, stapstenen (experimenteren en groeien) en trajecten (hulpverlening, arbeid en verslavingszorg). Het netwerk en jongeren geven inhoud en vorm aan deze ontwikkeling. Het netwerk leert uit de ervaringen en neemt deze mee in de ontwikkeling van haar regulier aanbod.

Aanverwante info

De Plek vult met drughulp hiaat in het hulpverleningsaanbod
De Plek biedt jongeren opnieuw toekomstperspectief (interview)

Jongerenproject ‘k Zien van tel in regio Brugge

Iedereen verdient kansen om zich te ontwikkelen, te versterken en deel te nemen aan de samenleving. Elke jongere is van tel. Het gloednieuwe jongerenproject ‘k zien van tel is pas gestart deze zomer. Vanuit een positieve kijk en volledig op het ritme van de jongere gaat een multidisciplinair team aan de slag met jongeren uit de regio Brugge. De jongvolwassene (18 tot 30 jaar) komt centraal te staan in zijn eigen verhaal. De jongerencoach gaat mee als compagnon de route richting tewerkstelling.
Het project wil jongeren stimuleren door mee te gaan in het pad dat zij aan het afleggen. Het eigenaarschap van de jongere is een prioriteit in deze aanpak. Men vertrekt vanuit de leefwereld en gaat aanklampend aan de slag. Via outreachend werken en nabijheid, letterlijk en figuurlijk, wordt een vertrouwensrelatie opgebouwd met de jongeren. Het team bestaat uit jongerencoaches met verschillende disciplines, achtergronden en expertise. Op die manier kan er via een integrale aanpak een meerwaarde op het werkveld worden geboden en kunnen specifieke vragen in een multidisciplinair team behandeld worden.


Aanverwante info

Elke jongere is van tel! Interview met jongerencoach Hanke en coördinator Haroun
Kzien van tel – Trajectbegeleiding voor jongeren regio Brugge

WEST4Youth opereert vanuit de Westhoek

Dit project richt zich tot jongeren uit de Westhoek tussen 18 en 30 jaar voor wie de aansluiting op de maatschappij niet altijd evident is, moeilijk bereikt worden en tussen de mazen van het net van reguliere hulp- en dienstverlening vallen. Naast het feit dat jongeren geen toegang vinden, zijn ze vaak het vertrouwen in de ondersteuningsinstanties verloren. Ze herkennen zich niet in het reguliere aanbod, omdat deze zich te hard focust op zorg, problemen en hun kwetsbaarheid, maar zelden op talent, interesse en ontmoetingsnood. Organisaties ervaren deze jongeren vaak als ‘te-jongeren’ (te afwezig, te weinig bereid, te weinig begeleidbaar, te veel problemen op te veel verschillende levensdomeinen,…) omdat ze moeilijk in één vakje te stoppen zijn. Verschillende levensdomeinen staan onder druk. Deze jongeren blijven vaak uit het vizier van de activeringsprogramma’s.
WEST4Youth creëert een alternatief aanbod dat minder gebonden is aan specifieke organisatiedoelen, afgebakende opdrachten, intakecriteria en/ of financieringscriteria.
Meer info op WEST4Youth – Versterk je positie