Algemeen

De Sleutel Antwerpen is een ambulant centrum, deskundig in het begeleiden van mensen die afhankelijk zijn van illegale middelen (in mogelijke combinatie met alcohol en/of medicatie).

Daarnaast willen wij ouders van druggebruikers die (nog) niet bij ons in begeleiding zijn, ondersteunen. Voor meer informatie zie ‘ouderinfogesprekken’.

Aanmelding

Het maken van een afspraak kan telefonisch, persoonlijk bij onze onthaalmedewerker of via het online aanmeldingsformulier. Bij aanmelding vragen we kort naar persoonsgegevens, bekijken we of de verzekerbaarheid/ziekenfonds in orde is, welke verwachtingen de aanmelder van de begeleiding heeft en gaan we na of het wel degelijk over illegale producten gaat. We bekijken of we een afspraak kunnen geven in ons centrum of eerder dienen te verwijzen naar een externe partner.

Openingsuren

  Maandag      9u30 tot 13u en van 14u tot 18u
  Dinsdag        14u tot 18u
  Woensdag    9u30 tot 13u en van 14u tot 18u
  Donderdag   14u tot 20u
  Vrijdag          9u30 tot 13u en van 14u tot 16u

Telefonische bereikbaarheid: 03 233 99 14

  Maandag      9u30 tot 13u en van 14u tot 17u
  Dinsdag        14u tot 17u
  Woensdag    9u30 tot 13u en van 14u tot 17u
  Donderdag   14u tot 20u
  Vrijdag          9u30 tot 13u en van 14u tot 16u

Intake en oriëntatie

We starten elk traject met het aanbieden van enkele verkennende gesprekken die ons een goed beeld geven van de cliënt en zijn vraag. In de eerste plaats is er aandacht voor het vormen van een vertrouwensrelatie.

We hechten waarde aan het traject dat reeds werd afgelegd. We brengen verwijzer en huisarts op de hoogte van de opstart van een begeleiding binnen ons Ambulant Centrum. Dit doen we enkel met toestemming van de cliënt.  

Tijdens de oriëntatie bevragen we zeker de bredere omgeving van de cliënt om deze mogelijks later in het traject te betrekken.

Afhankelijk van de behoefte wordt in deze fase ook een consult met de arts gepland.
Alle cliënten die de kennismakingsgesprekken doorlopen, worden besproken op het multidisciplinair teamoverleg om te bepalen of een voortzetting van een traject in ons centrum is aangewezen. Er is tijdens de bespreking extra aandacht voor suïcidaliteit en voor cliënten die ook ouder of voogd zijn (kindreflex).

De cliënten dienen bereid te zijn om met ons samen te werken aan het herstel of behoud van o.a. hun lichamelijke en geestelijke gezondheid, familiale en sociale relaties, eigen kunnen en levenskeuzes. Indien nodig verwijzen we door naar een meer gepaste behandelvorm. We maken samen met de cliënt een doorverwijsbrief en volgen op tot de cliënt daar terecht kan.

WERKEN AAN MOTIVATIE

We willen de cliënt ontmoeten vanuit een positieve insteek en sluiten aan bij de motivatiegraad van de cliënt. Via open dialoog en een aantal sessie met vastgelegde onderwerpen (krachten in kaart brengen, CRA-methodieken,…) afgewisseld met vrije sessies willen we contact maken met de cliënt, hem/haar informeren en het gebruik bespreekbaar maken op een niet bedreigende manier. Indien aangewezen en indien de cliënt hier voor open staat, kan de context betrokken worden.

DE OPSTART VAN EEN BEGELEIDING

Cliënten komen in begeleiding nadat op het multidisciplinaire teamoverleg werd besloten dat verderzetting van een traject binnen ons centrum zinvol is. Aan de start van een begeleiding beslist de cliënt over de doelstellingen op het vlak van gebruik. De begeleider zal hem/haar daarin coachen. Anderzijds worden er (indien aangewezen) bijkomende doelstellingen geformuleerd op andere levensdomeinen die noodzakelijk zijn om tot herstel te komen. Zo zijn groei en verandering vaak nodig op het vlak van lichamelijke en geestelijke gezondheid, familiale en sociale relaties, eigen kunnen en levenskeuzes. De cliënt wordt hierbij telkens opgevolgd door de persoonlijke begeleider. Indien aangewezen werken arts en psychiater mee.

We ronden positief af zodra de doelstellingen van de cliënt bereikt zijn. Tijdens een begeleiding kan ook doorverwezen worden naar een meer gepaste behandelvorm op aanvoelen van begeleider en aangeven van de cliënt.

OUDERINFOGESPREKKEN

Wij willen ouders van druggebruikers die (nog) niet bij ons in begeleiding zijn, ondersteunen in het omgaan met druggebruikende familieleden. We bieden hen maximum drie individuele gesprekken aan. Tijdens deze gesprekken is het belangrijk om onder meer in te zetten op het eigen welbevinden, het omgaan met verslavingsgedrag en het aanleren van copingstrategieën die het samenleven met een gebruiker gemakkelijker maken. Een goed informatie- en voorlichtingsaanbod helpt onzekerheid wegnemen.

DE WOONKAMERGROEP

De Woonkamergroep is een laagdrempelig groepsaanbod voor cliënten met een langdurige verslavingsproblematiek. We ondersteunen de deelnemers in het behoud van hun verworven stabiliteitsniveau en waar mogelijk trachten we hen te activeren door middel van  basiszorg, dagbesteding in groep , sociale contacten en het organiseren van dagbesteding buiten de groepsuren. Het programma heeft geen welomschreven uitstroomdoel; cliënten kunnen blijven tot ze nieuwe keuzes maken of tot er tegenindicaties opduiken.

Doelpubliek:
Personen met een chronische verslavingsproblematiek, al dan niet gecombineerd met chronische psychiatrische problemen, zijn welkom in de groep.
Zij hebben daarenboven een beperkt perspectief om los te komen van de hulpverlening.

Ondanks het streven naar behoud van stabiliteit, kunnen er bij de deelnemers regelmatig opstoten zijn van problemen op diverse vlakken (vb sociale- en persoonlijkheidsproblemen). Door deze cliënten systematisch in de woonkamergroep te hebben, kunnen deze problemen worden ondervangen of voorkomen.

Aanbod:
• deeltijds groepsprogramma op maandag- , woensdag- en vrijdagvoormiddag
• ondersteuning bij het dagelijkse leven
• binnen- en buitenactiviteiten (groepsgesprek , kook , spel en socio-culturele uitstap )
• outreachend werken naar activering
• op indicatie gecombineerd met individuele, medische of psychiatrische opvolging

JUSTITIE

Sommige cliënten melden zich aan op vraag van justitie. Ook tussen hen en ons bestaan duidelijke afspraken. In onze samenwerking met justitie blijft het beroepsgeheim onverminderd van kracht. Wij koppelen dus geen inhoudelijke informatie terug aan een rechter/justitie-assistent of ander justitieel personeel.

Mits toestemming van de cliënt brengen we de verwijzer/justitie-assistent – via standaardattesten op de hoogte van het opstarten en eindigen van de behandeling.

KOSTPRIJS

De Sleutel Antwerpen is erkend als ambulante revalidatie-instelling. Dit betekent dat de gesprekken vrijwel volledig door de mutualiteit worden terugbetaald. Gezien wij een aanvraag voor terugbetaling kunnen doen, is het belangrijk dat cliënt tijdens het eerste gesprek een kleefbriefje van de mutualiteit meebrengt. Er wordt €1.95 remgeld gevraagd per dag voor een individueel gesprek en/of doktersconsultatie. Bij verhoogde tegemoetkoming worden de kosten van de gesprekken volledig door mutualiteit betaald.

PRAKTISCH

Adres Dambruggestraat 78, 2060 Antwerpen
Telefoonnummer 03 233 99 14
e-mail [email protected]
Verantwoordelijke arts Dr Nicolas Watrin
Afdelingshoofd: Patrick De Weert

Bereikbaarheid

Klik hier voor een routebeschrijving