Algemeen

Het Ambulant Centrum De Sleutel te Brugge heeft een hulpaanbod voor cliënten uit Noord West-Vlaanderen en de Westhoek met een middelgerelateerde stoornis die niet primair alcohol, tabak, slaap- of kalmeermiddelen betreft.. Na een oriënterende zorgnoodbepaling stellen we samen met de cliënt een behandelplan op dat samengesteld wordt op basis van ons eigen aanbod van zorgmodules alsook het aanbod van zorgpartners uit de regio. Specifieke aandacht gaat ook uit naar de context van de cliënt die we enerzijds actief betrekken om het traject van de cliënt te ondersteunen en voor wie we anderzijds een specifiek zorgaanbod hebben. Daarenboven doen we als regionaal expert aan deskundigheidsbevordering van onze zorgpartners uit de eerste en nulde lijn en zijn we een actieve speler in het regionaal zorgbeleid.

Binnen het Ambulant Centrum Brugge kiezen we ervoor om ook deskundige drughulpverlening op maat van jongeren aan te bieden. We bieden een integrale aanpak die inspeelt op hun specifieke ontwikkelingstaken. Daarnaast betrekken we de context van de jongere zo volledig mogelijk en benutten we het aanbod van alle partners binnen het netwerk GGZ-jongeren. We garanderen en ontwikkelen onze therapeutische deskundigheid binnen een subteam van jongerentherapeuten. Deze begeleiders nemen deel aan expertisekringen en regionale patiëntentafels waar de zorgnoden van de jongere zo goed mogelijk gekoppeld worden aan het bestaande aanbod van zorgcircuits. Op hun beurt profileren onze jongerentherapeuten zich in het zorgnetwerk als experten en zijn ze het regionale aanspreekpunt voor partners mbt middelgerelateerde stoornissen bij jongeren. Intern volgen deze jongerenbegeleiders ook volwassenen op vanuit de visie dat gebruikende minderjarigen vaak ook nog in hun volwassenheid begeleiding behoeven en dat omgekeerd ook nog heel wat volwassenen hun ontwikkelingstaken binnen de adolescentie moeten vervolmaken. Deze geïntegreerde benadering over de scharnierleeftijd heen verrijkt het werk van de jongerentherapeuten en biedt hen ook de mogelijkheid om hun expertise te delen met de volledige therapeutisch equipe.”

Onze modules

1. Aanmelding

Iedereen (cliënten, ouders, partners, verwijzers…) die een vraag heeft over of problemen ervaart rond het gebruik van illegale middelen kan telefonisch contact opnemen met het Drugs ExpertiseTeam.

Het Drugs Expertise Team NWVL (050/407777) en Drugs Expertise Team Westhoek (0477/982176) staan in voor de Centrale aanmelding.

Je kunt er elke werkdag tussen 8.30 en 12u telefonisch terecht voor onmiddellijk advies en consult, screening en indicatiestelling met toeleiding naar gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg, vroeginterventie, psycho-educatie, netwerkopbouw en netwerkcoördinatie, coaching van het netwerk, vorming en deskundigheidsbevordering. Een belangrijk doel van deze werking is het actief ondersteunen van eerstelijnsactoren om te komen tot vroeginterventie van problemen met betrekking tot illegale middelen.

Reeds aan de telefoon wordt een inschatting gemaakt of dit een vraag voor deskundigheidsbevordering, voor een netwerkgericht aanbod of voor een cliëntgericht aanbod is.

Bij een vraag voor deskundigheidsbevordering doen we een beroep op onze collega’s TAD van Cgg Noord-West-Vlaanderen.

Voor een netwerkgerichte vraag zijn wij actieve partner binnen Covias en gaan we met het netwerk aan de slag en is er ook de mogelijkheid om aanklampend outreachend te werken.

Bij een clïentgerichte vraag worden er 3 gesprekken in het Ambulant Centrum De Sleutel Brugge ingepland. Bij deze gesprekken gaan we in overleg met de cliënt om zicht te krijgen op de hulpvraag en hulpbehoefte. Voor het adviesgesprek gaat steeds een multidisciplinair team door waar een adviesbepaling gebeurt door een multidisciplinair team. Dit team bestaat uit medewerkers van Cgg Noord West Vlaanderen, Covias, Msoc Oostende, Kompas aan Huis en Ambulant Centrum De Sleutel Brugge. Op die manier slagen we erin om vanuit een doorgedreven expertise een inschatting te maken en de cliënt zo snel mogelijk toe te leiden naar de meest gepaste hulp op dat moment. Dit kan zowel een interne verwijzing binnen ons netwerk zijn als een verwijzing extern.

2. Individuele begeleiding

We hebben een team die gespecialiseerd is in de begeleiding van jongeren/jongvolwassenen (-25j) en een team gespecialiseerd in volwassenen.

Er wordt binnen deze module maximaal ingezet op een geïntegreerd aanbod met aandacht voor alle dimensies in het proces van herstel. Er wordt aandacht besteed aan de algemene gezondheid, aan het dagelijks functioneren, maatschappelijke participatie en persoonlijke ontwikkeling.

Het bieden van begeleiding en ondersteuning op vlak van psycho-sociaal functioneren met als doel levenskwaliteit te behouden en/of te bevorderen is een kerntaak van de hulpverleners en een belangrijk aanbod binnen de voorziening. Daarbij gaat aandacht naar sociaal-emotioneel functioneren, sociaal- administratief functioneren en het maatschappelijk reïntegratieproces. De focus van de begeleiders ligt hier op re-integratie en reactivering in de brede betekenis van het woord… 

Vaak is er ook sprake van psychosociale behandeling. Het psychische luik impliceert meestal psychotherapie en psychiatrische-medicamenteuze opvolging. Dit is een geïntegreerde multidisciplinaire module waarbij met de cliënt duidelijke doelstellingen op alle levensdomeinen nagestreefd worden, met bijzondere aandacht voor comorbide psychiatrische stoornissen.

We streven er ook naar om zoveel als mogelijk de context te betrekken bij de begeleidingen.

Contact houden met de verwijzers en de professionele context is belangrijk voor ons.

3. Medisch Consult

Het algemeen medisch en paramedisch consult bij de verslavingsarts stimuleert cliënten hun lichamelijk welzijn onder de loep te nemen. Wondverzorging bij spuitabcessen, bloedafnames ter screening van leverwaarden, lichamelijke impact van roesmiddelgebruik,…

Er wordt psycho-educatie gegeven op meerdere gebieden, zowel preventief als schadebeperkend.

Hepatitis C antilichamen en HIV zijn belangrijke aandachtspunten binnen deze consulten. Een test ter diagnosestelling kan worden gedaan en indien nodig kan er ook een verwijzing gebeuren naar een samenwerkende hepatoloog voor verdere screening en eventuele opstart van behandeling.

Er wordt ook vlot gecommuniceerd met de behandelende huisarts in functie van deskundigheidsbevordering en afstemming van de somatische zorg.

Verschillende substitutiebehandelingen kunnen worden opgestart en opgevolgd (nicotine, opioïden, stimulantia).

Daarnaast wordt ook andere psychomedicatie op indicatie opgestart en opgevolgd in afstemming met de psychiater.

4. Dagprogramma’s

Voor sommige cliënten is het moeilijk om via de methodiek van individuele gesprekken grip te krijgen op hun situatie.. Individuele consultaties gaan meestal ook maar één keer per week door. Wie problemen heeft met de constructieve invulling van zijn tijd is gebaat met frequentere begeleiding die ook meer uren van een dag in beslag neemt.

Dagprogramma’s zijn groepsprogramma’s waarin motivationeel en probleemhanterend wordt gewerkt, afgewisseld met activiteiten (sport, koken, …) en ADL training.

Twee thema’s staan binnen de dagprogramma’s op de voorgrond: druggebruik en zinvolle tijdsbesteding.

Wat het druggebruik betreft wordt geleerd om alarmsignalen, triggers en risicosituaties te herkennen en correct in te schatten. Er wordt gefocust op verandering en op het formuleren van realistische doelstellingen

Daarnaast wordt ingezet op zinvolle dagbesteding, het (her)ontdekken van interesses en het installeren van een netwerk.

We bieden 2 groepsprogramma’s aan. Een eerste voltijds groep die een langere periode in beslag neemt en in verschillende fasen verloopt, te beginnen bij stabiliteit, eerlijkheid en openheid naar de laatste fase: werken naar de buitenwereld.

En de tweede groep, trajectgroep, die (zoals de naam impliceert) geschikt is voor mensen die in traject zijn naar: opname, werk, behandelgroep, …

Kostprijs

Cliënten die in begeleiding willen komen in het Ambulant Centrum te Brugge moeten in regel zijn met hun verzekerbaarheid (verplichte verzekering) bij hun mutualiteit. De derdebetalersregeling houdt immer in dat onze zorgvoorziening de tegemoetkoming in de kosten voor de revalidatie rechtstreeks aanrekent aan de verplichte verzekering van het ziekenfonds van de zorggebruiker. De zorggebruiker betaalt enkel een beperkt remgeld (1.95 €*). Op die manier beogen we op financieel vlak een hogere toegankelijkheid.

Voor cliënten met een beperkt of een vervangend inkomen, die zo recht openen op de verhoogde tegemoetkoming bij hun mutualiteit, wordt zelfs geen remgeld aangerekend. De mutualiteit betaalt de volledige kost van de begeleiding.
(* de kostprijs 01 01 2022 is indicatief)

Praktisch

Adres Barrièrestraat 4 – 8000 Brugge
Telefoonnummer 050/407770
e-mail [email protected]

Openingsuren

Maandag: 08u30-18u30

Dinsdag: 08u30-17u00

Woensdag: 08u30-17u00

Donderdag: 08u30-20u30

Vrijdag: 08u30-16u00